Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

     PLN’000 EUR’000
za rok zakończony
31.12.2014
za rok zakończony
31.12.2013
(dane przekształcone)
za rok zakończony
31.12.2014 
za rok zakończony
31.12.2013
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży  28.501.887 28.559.165 6.803.496 6.782.039
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (1.393.008) 166.600 (332.516) 39.563
Strata przed opodatkowaniem (2.123.715) (58.676) (506.938) (13.934)
Zysk/(Strata) netto (1.466.372) 39.428 (350.028) 9.363
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.466.326) 39.415 (350.017) 9.360
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym (46) 13 (11) 3
Całkowite dochody/(straty) ogółem (1.902.137) 123.450 (454.047) 29.316
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.902.096) 123.439 (454.037) 29.313
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym (41) 11 (10) 3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.380.488 1.416.277 329.527 336.328
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (958.338) (931.051) (228.759) (221.100)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (597.271) (243.864) (142.571) (57.911)
Przepływy pieniężne netto razem (175.121) 241.362 (41.803) 57.317
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto  na jedną akcję (w złotych/EUR) (10,11) 0,28 (2,41) 0,07
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto  na jedną akcję (w złotych/EUR) (10,11) 0,28 (2,41) 0,07
     PLN’000 EUR’000
Stan na
31.12.2014
Stan na
31.12.2013
(dane przekształcone)
Stan na
31.12.2014
Stan na
31.12.2013
(dane przekształcone)
Aktywa razem 18.947.157 20.284.754 4.445.289 4.891.193
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8.258.288 9.189.307 1.937.519 2.215.786
Udziały niekontrolujące 175 289 41 70
Kapitał własny razem 8.258.463 9.189.596 1.937.560 2.215.856

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 31.12.2014 na dzień 31.12.2013 
1 EUR = 4,2623 PLN 1 EUR = 4,1472 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok zakończony
31.12.2014
za rok zakończony
31.12.2013
1 EUR = 4,1893 PLN 1 EUR = 4,2110 PLN
Zobacz także: