Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Członkostwo w organizacjach

Jesteśmy członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych, biznesowych i specjalistycznych. Członkostwo w nich pozwala nam tworzyć płaszczyznę do współpracy pomiędzy koncernami z sektora energii zarówno w Polsce, jak i Europie, aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym w Polsce i Unii Europejskiej oraz działać na rzecz propagowania dobrych praktyk w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Organizacje branżowe
Central Europe Energy Partners, CEEP

Jesteśmy członkiem założycielem stowarzyszenia. To międzynarodowa, regionalna organizacja o charakterze non-profit, zarejestrowana w 2010 r. w Belgii i posiadająca biura w Brukseli i Berlinie. CEEP jest reprezentantem przedsiębiorstw energochłonnych oraz szeroko rozumianego sektora energii (m.in. ropa, gaz ziemny, węgiel, energia elektryczna, sieci elektroenergetyczne, odnawialne źródła energii, energia jądrowa itp.) z Europy Centralnej. Statutowym celem organizacji jest działanie na rzecz wspierania integracji środkowoeuropejskiego sektora energii i przedsiębiorstw energochłonnych w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa UE w tych sektorach. W skład stowarzyszenia wchodzi obecnie 26 podmiotów z Polski, Litwy, Czech, Rumunii i Ukrainy. Na koniec 2014 r. jednostki te zatrudniały ok. 300 tys. pracowników, a ich łączny roczny obrót był na poziomie zbliżonym do 50 mld euro. Stowarzyszenie prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnymi członkami z innych państw Europy Centralnej.   

Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów CEEP.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, PIPC

Jesteśmy członkiem organizacji od 2004 r. Reprezentuje ona branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 2001 r. z połączenia dwóch organizacji: Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego utworzonej w 1988 r. oraz Związku Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Polsce powołanego do życia w 1994 r. Zgodnie ze Statutem zakres działania obejmuje obszary realizowane przez obie organizacje i stanowi ich kontynuację. Izba w gronie członków skupia m.in.: największych producentów chemikaliów, firmy transportowe, dystrybucyjne, przedstawicielstwa firm zagranicznych, biura projektowe, firmy konsultingowe i instytuty naukowe.

Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz rozwoju branży chemicznej i oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego, wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków.

European Petroleum Refiners Association, AISBL - FuelsEurope - CONCAWE

W celu zwiększenia efektywności działania przemysłu rafineryjnego UE i zmniejszenia kosztów funkcjonowania dwóch dużych europejskich organizacji branżowych CONCAWE i EUROPIA powołano jedno stowarzyszenie posiadające wspólną administrację, ale dwie niezależne, lecz uzupełniające się dywizje:

  • FuelsEurope, która od czerwca 2014 r. funkcjonuje jako nowa nazwa Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Rafineryjnego (EUROPIA), zarejestrowanego w 1989 r. w Brukseli i reprezentującego przed instytucjami UE interesy firm prowadzących działalność wyłącznie w zakresie rafinacji ropy naftowej na obszarze Unii Europejskiej,
  • CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe) to stowarzyszenie, które zostało założone w 1963 r. przez grupę czołowych firm naftowych w celu przeprowadzania szczegółowych oraz specjalistycznych badań w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (w ujęciu istotnym dla przemysłu naftowego). Obecnie CONCAWE prowadzi także badania z zakresu REACH.

Członkami European Petroleum Refiners Association są wszystkie 42 firmy zarządzające zakładami rafinacji ropy naftowej, zlokalizowanymi na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Organizacja ma na celu promowanie ekonomicznej i ekologicznie zrównoważonej rafinacji ropy naftowej, dostaw i zużycia produktów naftowych w UE poprzez wspomaganie wiedzą i doświadczaniem ekspertów z instytucji UE, rządów państw członkowskich oraz szerszej społeczności. Przyczynia się w ten sposób do konstruktywnego opracowania i wdrożenia stabilnych polityk i przepisów UE.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, POPiHN

Jesteśmy członkiem założycielem organizacji od 2003 r. Jednym z najważniejszych celów naszej działalności w ramach POPIHN jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, m.in. poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego. Cele te są realizowane poprzez inicjowanie, opiniowanie i wnoszenie uwag do projektów aktów prawnych polskich organów ustawodawczych oraz aktów prawnych implementujących rozwiązania UE. Dzięki członkostwu w POPiHN prezentujemy swoje stanowisko również w kontaktach bezpośrednich z przedstawicielami parlamentu, rządu i innych organów administracji rządowej.

Grupa LOTOS posiada reprezentację w zarządzie organizacji.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa, SITPNiG

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Terminale jesteśmy członkami wspierającymi stowarzyszenia, które służy przemysłowi naftowemu i gazowniczemu oraz swoim członkom, działając na rzecz użyteczności społecznej przy realizacji zadań publicznych. Stowarzyszenie inspiruje przedsięwzięcia naukowo-techniczne i organizacyjne na rzecz gospodarki kraju, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. SITPNiG dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków, krzewi wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz popularyzuje tradycję i historię przemysłu naftowego i gazowniczego.  

Windsor Energy Group, WEG

Przystąpiliśmy do organizacji w 2009 r. To niezależny think-tank z siedzibą w Londynie, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z budowaniem międzynarodowego ładu i bezpieczeństwa w sektorze energii, ze szczególnym uwzględnieniem sektora ropy naftowej i gazu oraz energii alternatywnej. W skład WEG wchodzą byli politycy, ambasadorowie, którzy pełnili misje w krajach naftowych, doradcy rządów, prezesi firm prowadzących poszukiwania i wydobycie ropy i gazu. Nasz udział w WEG stanowi ważny element działalności mający na celu wspieranie rozwoju sektora energii w Europie oraz promowania stanowiska przedstawicieli sektora energii z Europy Środkowej na forum Unii Europejskiej.

Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz jest członkiem Międzynarodowego Panelu Doradczego (International Advisory Panel) WEG.

World Petroleum Council – Polish National Committee

Uczestniczymy w Polskim Komitecie Sterującym. Założona w 1933 r. organizacja jest jedyną organizacją międzynarodową reprezentującą wszystkie gałęzie sektora naftowego. Główną funkcją WPC jest ułatwianie dialogu między zainteresowanymi stronami zarówno wewnętrznie w ramach sektora, jak i zewnętrznie w kluczowych kwestiach technicznych, społecznych, ochrony środowiska, zarządzania. WPC zrzesza 60 krajów członkowskich reprezentujących 95% produkcji i konsumpcji ropy i gazu.

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (Polish Exploration and Production Industries Organisation)

Jesteśmy członkiem założycielem organizacji, skupiającej się na reprezentowaniu polskiego przemysłu poszukiwawczo-wydobywczego w publicznym dialogu dotyczącym spraw sektora naftowo-gazowego. Organizacja aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym oraz jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi ekspertami w zakresie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Organizację założono w 2010 r.

Atlantic Council (Rada Atlantycka)

Od 2013 r. jesteśmy członkiem amerykańskiej organizacji, która promuje konstruktywne przywództwo i zaangażowanie w międzynarodowe sprawy dotyczące sektora energii, środowiska, światowej gospodarki i ekonomii oraz współpracy transatlantyckiej. Rada poprzez wypracowywane dokumenty i programy oraz budowanie społeczności  wspiera strategie transatlantyckie, których celem jest zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego dobrobytu gospodarczego. Atlantic Council jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji typu think tank w Waszyngtonie, który nie tylko posiada bogate doświadczenie w sprawach współpracy transatlantyckiej, ale jest znany  przede wszystkim ze swojej skutecznej polityki przekonywania do swoich racji kluczowych decydentów.

Organizacje biznesowe
Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu
Organizacje specjalistyczne
Zobacz także: