Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Organizacja i jej Raport

W tym rozdziale:
 • Podstawowe dane 2014

  Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 r. na poziomie ok. 28,5 mld zł zajmujemy 4. miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce.

  Przejdź do strony  »

 • List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Najważniejszym i kluczowym dla dalszego rozwoju Spółki projektem zrealizowanym w 2014 r. była modelowo przygotowana i przeprowadzona emisja akcji. Proces ten zakończony został pełnym sukcesem. Większościowy akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa objął wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji, tak samo zachowali się i inni akcjonariusze.

  Przejdź do strony  »

 • List Prezesa Zarządu

  Miarą zaufania akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów do zdolności naszego skutecznego działania w warunkach zaburzeń rynkowych i politycznych był sukces oferty publicznej akcji Grupy LOTOS. Było to silne i zdecydowane votum zaufania, jakim akcjonariusze oraz inwestorzy przyjęli program rozwoju Grupy LOTOS.

  Przejdź do strony  »

 • Organizacja

  W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza rafinerią w Gdańsku), wchodzi 14 spółek ze znakiem LOTOS. Dwie z nich mają swoją siedzibę poza terenem Polski – na Litwie i w Norwegii.

  Przejdź do strony  »

 • Zintegrowane raportowanie

  Nasz model rocznego raportowania odpowiada na zalecenia zawarte w przyjętej przez Parlament Europejski i Radę dyrektywie 2014/95/UE z 22 października 2014 r. ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.

  Przejdź do strony  »

 • Nagrody i wyróżnienia

  Kapituła IX edycji konkursu „The Best Annual Report" uznała, iż „Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS 2013” to przykład publikacji, na podstawie której można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku.

  Przejdź do strony  »

 • Członkostwo w organizacjach

  Przedstawiciele Grupy LOTOS biorą udział w pracach organizacji, w których członkostwo traktujemy w sposób strategiczny. Ich celem jest m.in. wypracowywanie nowych rozwiązań legislacyjnych w obszarze sektora energii oraz uczestnictwo w konsultacjach społecznych projektów ustaw regulujących działalność naszego sektora.

  Przejdź do strony  »