Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

List Prezesa Zarządu

Paweł Olechnowicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Paweł Olechnowicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt przekazać Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok. Dokument ten odzwierciedla niezwykle dynamiczne wydarzenia, które miały miejsce szczególnie w drugiej połowie minionego roku na rynku ropy naftowej oraz rynkach walutowych. Suma tych zdarzeń była ogromnym wyzwaniem dla wielu firm naftowych, które musiały szybko reagować na powstające zagrożenia i weryfikować swoje plany.

Dostosowaliśmy realizację naszej strategii do trudnych warunków zewnętrznych, ale nie służyło to zaniechaniu programów rozwojowych i inwestycji, tylko ich optymalizacji. Sytuacja na światowych rynkach nadal nie jest stabilna, ale już dzisiaj można powiedzieć, że LOTOS jest przygotowany do bezpiecznego przejścia przez ten okres oraz do przyśpieszenia rozwoju.

Na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS w 2014 roku istotny wpływ miały dynamiczne zmiany na rynku ropy naftowej i rynku walutowym: obniżka notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych (spadek notowań ze 111 USD na dzień 30.06.2014 r. do 55 USD na dzień 31.12.2014 r.) oraz umocnienie się kursu USD względem PLN o ponad 20 groszy. Wspomniana sytuacja pociągnęła za sobą konieczność dokonania m.in. szeregu odpisów oraz wpłynęła na wielkość zadłużenia Spółki – denominowanego w dolarze amerykańskim. Nie mniej jednak były to zabiegi czysto księgowe, nie wpływające istotnie na kondycję finansową LOTOSU.

Sukces oferty publicznej akcji Grupy LOTOS jest miarą zaufania naszych akcjonariuszy do zdolności skutecznego działania w warunkach zaburzeń rynkowych. Udana emisja akcji to jeden z najlepszych przykładów skuteczności i efektywności naszej strategii zarządzania. Jesteśmy dumni, że tak duża oferta, realizowana w trudnych okolicznościach, zakończyła się pełnym sukcesem. To mocny głos poparcia dla planów rozwojowych Spółki wyrażony m.in. przez Ministerstwo Skarbu Państwa – większościowego akcjonariusza Grupy LOTOS, który objął wszystkie akcje przysługujące mu w ofercie.

Z emisji pozyskaliśmy blisko 1 mld zł – była to największa oferta zrealizowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 roku. Kapitał ten przeznaczymy na budowę instalacji opóźnionego koksowania wraz z instalacjami pomocniczymi, realizowanych w ramach Projektu EFRA oraz zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 zlokalizowanych na Bałtyku.

Nowy kompleks instalacji EFRA umożliwi głębszy przerób surowca i wzrost marży rafineryjnej o ok. 2 USD/baryłkę. Według szacunków całkowita wartość nakładów inwestycyjnych na realizację Projektu EFRA wyniesie ok. 2,34 mld zł, z czego 530-650 mln zł pochodzić będzie z przeprowadzonej emisji akcji. Realizację inwestycji planujemy zakończyć w 2018 roku.

Drugim celem emisyjnym jest współfinansowanie zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6 na Bałtyku. Ich zasoby sięgają około 4 mld m3 gazu. Zakładana wartość nakładów inwestycyjnych Grupy LOTOS ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln zł. Zamiarem Spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie tej inwestycji środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Uruchomienie wydobycia planujemy na przełomie lat 2017-2018.

Realizacja obu tych inwestycji umocni pozycję LOTOSU na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oraz przyczyni się do dalszej budowy wartości Spółki, z korzyścią dla jej akcjonariuszy.

Miniony rok umocnił pozycję LOTOSU w obszarze aktywności na rzecz społeczeństwa i wsparcia dla realizacji jego potrzeb z myślą o zrównoważonym rozwoju otoczenia, w jakim funkcjonujemy. Dzięki właściwie zdefiniowanej i konsekwentnie realizowanej strategii CSR, odpowiadamy na wyzwania społeczne i środowiskowe, przyczyniając się do poprawy jakości życia kluczowych grup naszych interesariuszy. Kierując się odpowiedzialnym podejściem do biznesu, stworzyliśmy w Polsce model nowoczesnego sponsorowania sportu. Wymaga on rygorystycznego przestrzegania prawa, transparentności działań i precyzyjnego określenia praw i obowiązków obu stron takich relacji. Rok 2014 był szczególnie udany, ponieważ sponsorowani przez Grupę LOTOS zawodnicy - Kamil Stoch i Justyna Kowalczyk - zdobyli łącznie 3 złote medale na zimowej olimpiadzie w Soczi. Polacy osiągnęli tam najlepszy wynik w historii naszych występów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Po raz pierwszy też polski sportowiec zdobył dwa złote medale na olimpiadzie zimowej. Nasz program CSR „Szukamy Następców Mistrza” zbudował silną bazę utalentowanych zawodników w narciarstwie, którzy dziś odnoszą wielkie sukcesy cieszące miliony Polaków. Z kolei program „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM” buduje przyszłe talenty piłkarskie oraz zachęca dzieci i młodzież do uprawiania tego sportu. Zwieńczeniem naszej piłkarskiej przygody jest umowa z PZPN dotycząca sponsoringu kadry narodowej w piłce nożnej, zawarta 17 lutego 2015 roku. Mam nadzieję, że dzięki naszej współpracy „biało-czerwonym” będzie łatwiej osiągnąć sukces w postaci awansu do finałów ME, które odbędą się w przyszłym roku we Francji.

Eksperci przekonują, że jedyną zaletą kryzysów jest to, że nie trwają wiecznie. Dlatego uważnie obserwujemy rynek i dostrzegamy pierwsze sygnały normalizacji. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że i tym razem LOTOS nie tylko wyciągnął właściwe wnioski, ale i wprowadził mechanizmy działania, skutecznie chroniące nas w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Dzięki tym działaniom potrafimy nie tylko stabilnie prowadzić biznes, ale zwiększamy naszą przewagę konkurencyjną – inwestując w instalacje pogłębiające przerób surowca i rozwijając segment wydobywczy.

LOTOS to rozwój i życie. To hasło przyświeca naszym działaniom od samego początku, tworząc zdrowy i silny organizm, który jest w stanie stawić czoła nawet największym wyzwaniom. Tak samo będzie i tym razem, a nasza wspólna praca, wzmocniona motywacją i zaangażowaniem pozwoli nam po raz kolejny odnieść sukces.  

Szanowni Państwo,

Podsumowując miniony rok, pragnę przekazać słowa podziękowania wszystkim pracownikom Grupy Kapitałowej LOTOS. Ich zaangażowanie i oddanie pracy na rzecz LOTOSU znajduje wymierne potwierdzenie w naszej rosnącej pozycji na rynku. Przykładamy wagę do budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności. Wspiera nas w tym także system wartości etycznych, do których należą współpraca, szacunek, profesjonalizm i transparentność. Stanowią one dla interesariuszy LOTOSU istotne zapewnienie wysokich standardów naszego postępowania.

 

Z wyrazami szacunku,

Paweł Olechnowicz, podpis

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.

Zobacz także: