Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

List Wiceprezesa Zarządu

Mariusz Machajewski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych Mariusz Machajewski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych

Szanowni Interesariusze,

Rok 2014 był dla światowego sektora paliwowego rokiem dynamicznie zmieniających się warunków makroekonomicznych, których najistotniejszym elementem była przecena notowań ropy naftowej w jego drugiej połowie (spadek notowań ropy Brent DTD ze 111 USD/bbl na dzień 30 czerwca 2014 do 55 USD/bbl na dzień 31 grudnia 2014), pociągająca za sobą spadek notowań produktów rafineryjnych. Zmiany te nie pozostały bez wpływu na działalność Grupy Kapitałowej LOTOS, zarówno w zakresie realizacji strategii biznesowej, jak również raportowanych przez Spółkę skonsolidowanych wyników finansowych. 

W 2014 roku położyliśmy silny nacisk na odpowiednie przygotowanie Grupy Kapitałowej LOTOS do realizacji celów rozwojowych. Spółka została dokapitalizowana przy wykorzystaniu emisji akcji z prawem poboru. W jej efekcie pozyskaliśmy 1 mld zł i była to największa oferta zrealizowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 roku. Środki te zostaną przeznaczone na budowę instalacji opóźnionego koksowania wraz z instalacjami pomocniczymi, realizowane w ramach Projektu EFRA (wg szacunków całkowita wartość tego projektu wyniesie ok. 2,34 mld zł, z czego 530-650 mln zł pochodzi z przeprowadzonej emisji akcji) oraz na zagospodarowanie złóż B4 i B6 zlokalizowanych na Bałtyku, których zasoby sięgają 4 mld m3 gazu (zakładana wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln zł, z czego z emisji ma być przeznaczone 350-470 mln zł). O sukcesie tej transakcji świadczy również duże zainteresowanie akcjonariuszy, którzy wykorzystali 98,3 procent przysługujących im praw poboru oraz równie wysoka, ponad 98 procentowa, redukcja w puli zapisów dodatkowych, co potwierdza zaufanie ze strony naszych akcjonariuszy i poparcie strategicznych projektów, zmierzających do podniesienia wartości Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowane wyniki finansowe według MSSF wykazały straty; rok 2014 zakończył się raportowaną stratą operacyjną (EBIT) na poziomie -1 393 mln zł. Warto jednak podkreślić, że tak niski wynik był konsekwencją szeregu jednorazowych zdarzeń o charakterze niegotówkowym, wynikających głównie ze zmian cen ropy naftowej oraz kluczowych produktów rafineryjnych, powodujących przeszacowanie wartości zapasów, a także dokonania w czerwcu 2014 roku całkowitego odpisu wartości inwestycji na złożu YME. Gdyby „oczyścić” raportowany wynik operacyjny z wpływu wspomnianych wyżej wydarzeń, tzw. efektu LIFO (wyceny zapasów wg średniej ważonej) oraz innych zjawisk o charakterze niegotówkowym, to wynik operacyjny wg LIFO wyniósłby ponad 580 mln zł, a korygując dalej o wartość amortyzacji, tzw. oczyszczona EBITDA wg LIFO wzrosłaby do prawie 1,4 mld zł. Wartość ta pokazuje realną zdolność Grupy Kapitałowej LOTOS do generowania gotówki, w niezwykle wymagających warunkach rynkowych. Co więcej, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 1 381 mln zł w pełni potwierdzają postawioną powyżej tezę.      

W segmencie poszukiwawczo-wydobywczym kontynuowano prace w ramach zagospodarowania złoża B8. Zdecydowano o zmianie zakresu modernizacji platformy „Petrobaltic” w procesie przebudowy platformy wiertniczej na centrum produkcyjne. Celem było uzyskanie racjonalnej stopy zwrotu z inwestycji, mając na uwadze  trudną sytuację na globalnym rynku ropy naftowej. Po przeprowadzeniu odpowiednich analiz zrekonstruowano założenia kosztowe związane z tym przedsięwzięciem. Pozwoli to w efekcie uzyskać oczekiwany wzrost opłacalności ekonomicznej projektu zagospodarowania złoża. W wyniku obniżenia nakładów inwestycyjnych projekt zapewnia zadowalającą stopę zwrotu przy dużo niższym poziomie cen ropy naftowej. W sierpniu 2014 roku zawarto umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża B8 w formule project finance między B8 Sp. z o.o., Baltic S.K.A. (SPV), Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Bankiem Pekao S.A.

W zakresie pozostałych istotnych projektów segmentu: 

  • zakończono fazę wyboru koncepcji zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6 (dla realizacji projektu kluczowym elementem będzie zapewnienie odbioru gazu wyprodukowanego i przesłanego na ląd gazociągiem), 
  • kontynuowano wydobycie gazu i kondensatu ze złóż pakietu Heimdal, tj. Alta, Vale, Skirne na Norweskim Szelfie Kontynentalnym,
  • wydłużono okres ekspolatacji platformy Heimdal do 2034 r., w efekcie zakończonego w czerwcu 2014 r. postoju remontowego platformy (projekt HELP, tj. Heimdal Extension Life Program). 

Kluczowym projektem rozwojowym segmentu produkcji i handlu jest Projekt EFRA, czyli tzw. instalacja opóźnionego koksowania (DCU) wraz z instalacjami towarzyszącymi. Grupa Kapitałowa LOTOS jest w trakcie końcowego etapu prac przygotowawczych do budowy tej instalacji, która bezpośrednio wpłynie na wzrost efektywności przerobu ropy naftowej, poprzez zminimalizowanie produkcji nieopłacalnego ciężkiego oleju opałowego. Po zakończeniu inwestycji produkcja wysokomarżowych produktów  wzrośnie o 900 tys. ton rocznie. Zakładamy, że uruchomienie nowej instalacji DCU zwiększy marżę rafineryjną o dodatkowe ok. 2 USD/bbl, w rezultacie pogłębienia przerobu ropy i wynikającej z tego zmiany struktury produktów oraz efektów synergii instalacji DCU z rozbudowaną i zmodernizowaną rafinerią. Planujemy również zbudować do końca 2016 roku instalację do odzyskiwania wodoru (tzw. Węzeł Odzysku Wodoru), co również wpłynie na poprawę marży rafineryjnej. 

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy rozwój sieci stacji paliw, osiągając na koniec roku liczbę 441 obiektów. Udało nam się poprawić jakość naszej sieci, eliminując obiekty w przestarzałej formule stacji patronackich. Wykonaliśmy tym samym następny krok w kierunku realizacji naszego strategicznego celu 10% udziału w detalicznym rynku paliw, osiągając jednocześnie wyraźny wzrost rentowności sieci.

Rok 2014 upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek z branży paliwowej. Decyzje i kroki poczynione przez Grupę Kapitałową LOTOS udowodniły, że potrafimy szybko podejmować decyzje pomagające dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności. Zaufanie akcjonariuszy pomogło pozyskać środki na rozwojowe i perspektywiczne projekty inwestycyjne, z których spodziewany zwrot zapewni dalszą budowę wartości i potwierdzi naszą pozycję, jako dynamicznie rozwijającego się koncernu z sektora naftowego w tej części Europy. 


Z poważaniem,

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych
Grupa LOTOS S.A.

Zobacz także: