Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Szanse i ryzyka

W tym rozdziale:
 • Podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym

  W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje system zarządzania ryzykiem korporacyjnym, który wspiera bezpieczną i skuteczną realizację celów strategicznych i operacyjnych organizacji.

  Przejdź do strony  »

 • Segment zarządczy

  W segmencie zarządczym identyfikujemy ryzyka polityczne, prawne, reputacyjne, społeczne oraz ryzyko nadużyć.

  Przejdź do strony  »

 • Segment poszukiwawczo-wydobywczy

  W segmencie poszukiwawczo-wydobywczym identyfikujemy ryzyka poszukiwawcze, techniczno-produkcyjne, związane z realizacją projektów oraz finansowe.

  Przejdź do strony  »

 • Segment operacyjny

  W segmencie operacyjnym identyfikujemy ryzyka operacyjne związane z działalnością rafineryjną oraz ryzyko środowiskowe, w tym wynikające z limitów uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

  Przejdź do strony  »

 • Segment finansowy

  W segmencie finansowym identyfikujemy ryzyko cen surowców i produktów naftowych oraz cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ryzyko utraty płynności, walutowe, stopy procentowej, ryzyko kredytowe partnerów transakcji finansowych i handlowych, ryzyko ograniczenia lub zmiany warunków dostępu do zewnętrznego finansowania oraz związane z obsługą zadłużenia, a także ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych, interpretacji lub orzecznictwa sądowego.

  Przejdź do strony  »

 • Segment handlowy

  W segmencie handlowym identyfikujemy ryzyka związane z zakłóceniami ciągłości dostaw lub z mniejszą podażą ropy naftowej, ryzyko zmian marż realizowanych na sprzedaży produktów oraz mniejszego popytu krajowego.

  Przejdź do strony  »