Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Zintegrowane raportowanie

Raport Roczny 2014 Grupy Kapitałowej LOTOS jest zintegrowanym raportem odnoszącym się do działalności organizacji w roku obrotowym 2014, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Poprzedni zintegrowany raport roczny ukazał się w czerwcu 2014 r.

Przed 2010 r., w którym Zarząd Grupy LOTOS podjął decyzję o integracji sprawozdań prezentujących podejście do zarządzania oraz wyniki osiągane we wszystkich aspektach działalności, publikowaliśmy osobno raporty finansowe i pozafinansowe (CSR). Obecne wydawnictwo jest szóstym zintegrowanym raportem.

Celem przyjęcia zintegrowanej formy prezentacji wyników jest umożliwienie interesariuszom dokonywania kompleksowej oceny całokształtu naszego zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju w danym roku. Postępujemy w tym zakresie zgodnie z dobrymi praktykami komunikacji spółek publicznych:

  • w obszarze sprawozdawczości finansowej stosujemy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzone przez Unię Europejską, opublikowane i obowiązujące na dzień 31 grudnia 2014 r.
  • w obszarze sprawozdawczości pozafinansowej stosujemy Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3.1. GRI wraz z Suplementem dla sektora gazu i ropy naftowej), a także Zasady United Nations Global Compact. Deklarujemy osiągnięcie Poziomu A+1 w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI. 

    Dodatkowo nasz model raportowania odpowiada na zalecenia zawarte w przyjętej przez Parlament Europejski i Radę dyrektywie 2014/95/UE z 22 października 2014 r. ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (tzw. dyrektywa niefinansowa, zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE). Państwa członkowskie będą miały obowiązek implementowania postanowień dyrektywy do prawa krajowego do grudnia 2016 r., natomiast  przepisy krajowe niezbędne do wykonania przedmiotowej dyrektywy mają być stosowane do wszystkich wskazanych w dyrektywie jednostek w 2017 r.
  • w zakresie zintegrowanego raportowania staramy się kierować wytycznymi Międzynarodowego Komitetu ds. Zintegrowanego Raportowania (The International Integrated Reporting Committee, IIRC). Wg IIRC łączenie przez przedsiębiorstwa analizy finansowej z analizą kontekstu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego, w którym ono działa, powinno dostarczać interesariuszom oceny długoterminowej rentowności firmy.  

W pracach nad Raportem kierujemy się naczelnymi zasadami: dokładności, istotności, kompletności, porównywalności, wyważenia i wiarygodności. Wszelkie dane przedstawione w niniejszym Raporcie zgromadzone zostały w sposób rzetelny i odpowiedzialny, poświadczony za zgodność ze stanem faktycznym.

Zawarte w niniejszym raporcie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostało poddane ocenie przez biegłych rewidentów firmy Ernst & Young Audyt Polska, przeprowadzonej stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 152 z 2009 r. poz. 1223, z późn. zm.”) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 

W celu zapewnienia należytego poziomu przejrzystości oraz wiarygodności danych pozafinansowych powierzyliśmy dokonanie ich zewnętrznej weryfikacji przez niezależny organ poświadczający. Weryfikacja o ograniczonym zakresie, wykonana w 2015 r. przez firmę PwC, została przeprowadzona zgodnie z Międzynarodowym Standardem Przeprowadzania Usług Atestacyjnych – Usługi atestacyjne inne niż badanie i przeglądy historycznych informacji finansowych (International Standard on Assurance Engagements 3000, ISAE). ISAE 3000 został ustanowiony przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants, IFAC). Standard ten, oparty na Kodeksie Etyki (Code of Conduct) i Międzynarodowych Standardach Kontroli Jakości (International Standard on Quality Control, ISQC-1) IFAC, wykorzystywany jest do weryfikacji raportów społecznych. Określa on podstawowe zasady i kluczowe procedury dla usług atestacyjnych, w tym dla usług atestacyjnych w ograniczonym zakresie. Zintegrowany Raport Roczny 2014 jest czwartym poddanym niezależnej weryfikacji w obszarze danych z zakresu CSR. 

Poza opisaną powyżej procedurą dokładamy starań w celu zapewnienia odpowiedniej jakości gromadzenia danych sprawozdawczych. Służą temu stosowane w organizacji systemy zarządzania.

Obecny Raport publikujemy wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to podyktowane względami środowiskowymi, ale także chęcią zapewnienia czytelnikom jak największej liczby udogodnień, sprawiających, że publikacja może stać się dla odbiorców przyjaznym narzędziem dokonywanych samodzielnie analiz. Odbiorcy Raportu mają możliwość m.in. dowolnej prezentacji wybranych danych liczbowych w zestawieniach według poszczególnych okresów, wskaźników GRI, segmentów działalności itd. Informacje zawarte w publikacji są zintegrowane z treściami zawartymi w serwisie internetowym koncernu, w tym z raportami z poprzednich lat. Zapewniono możliwość zgłaszania informacji zwrotnych. Zastosowano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, starszych, niedowidzących, w tym czytnik stron internetowych, kontrast i możliwość powiększenia tekstu. Przyjazność dla środowiska gwarantuje możliwość wyboru oszczędnej formy wydruku. 

Decyzją Zarządu Grupy LOTOS przyjęliśmy roczny cykl sprawozdawczości. Wydane dotychczas raporty dostępne są w serwisie internetowym www.lotos.pl. Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone są w rozdziale „Użyteczne informacje” niniejszego Raportu. (zobacz)

1 Poszczególne Poziomy Aplikacji zostały oznaczone literami od C (poziom najniższy), przez C+ (gdzie „+” oznacza zewnętrzną weryfikację raportu przez niezależny organ poświadczający) B, B+, A do A+. Kryteria raportowania przyporządkowane do każdego Poziomu stanowią miarę stopnia aplikacji Wytycznych oraz uwzględnienia Ramowych Zasad Raportowania GRI.

Angażowanie interesariuszy w doskonalenie raportowania

Zastosowane w wersji elektronicznej Raportu rozwiązania funkcjonalne oraz sposób dobierania i prezentowania informacji są stale doskonalone, m.in. w wyniku przeprowadzonych badań opinii interesariuszy oraz oceny danych dotyczących statystyk odwiedzin stron z Raportem w naszym serwisie internetowym.

Zintegrowany Raport Roczny 2013

najlepiej oceniane cechy Raportu

przydatność i użyteczność informacji, strona wizualna, zrozumiałość języka / wyważenie informacji

najbardziej użyteczne informacje

Organizacja i jej Raport, Kapitał ludzki, Dane finansowe / Sprawozdanie finansowe, Podejście do zarządzania

najbardziej użyteczne funkcjonalności

dane interaktywne, schowek - przechowywanie i wydruk zachowanych stron Raportu, mój Raport - pobieranie wybranych rozdziałów w PDF / interaktywna tabela treści GRI / wyszukiwarka, powiększanie tekstu, nawigacja książkowa

Nasz poprzedni Raport zdobył 3. miejsce w konkursie „The Best Annual Report 2013” Instytutu Rachunkowości i Podatków w kategorii nagrody główne dla przedsiębiorstw.

Dodatkowo w 2014 r. ogłoszono wyniki III edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES i Crido Business Consulting. Celem projektu jest zwiększenie transparentności raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym poprzez edukację spółek giełdowych w zakresie efektywnego komunikowania danych ESG (E – environment; S - social; G – governance) oraz edukację w zakresie budowania  strategii CSR. Podsumowując wyniki analizy, stworzono Ranking spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG 2014. Wyodrębniono w nim po 3 najlepsze spółki w dwóch klasyfikacjach: sektorowej i indeksowej. Grupa LOTOS zalicza się do liderów raportowania danych ESG w obu klasyfikacjach. Dodatkowo w analizie wskazano opis programu zarządzania ryzykiem nadużyć, przedstawiony w Zintegrowanym Raporcie Rocznym 2013, jako przykład dobrej praktyki w zakresie raportowania pozafinansowego. Analizą pod kątem ujawniania danych ESG objętych było 897 spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Zobacz także: