Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Tabela treści GRI i zasad Global Compact

Poniższa tabela może być pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych wymaganych przez Global Reporting Initiative oraz wynikających z przyjęcia i stosowania przez Grupę LOTOS dziesięciu fundamentalnych zasad United Nations Global Compact.

Wskaźniki poziomu spełnienia wymogów raportowania:
  • pełny
  • / częściowy
  • brak
Wskaźnik Global Reporting Initiative (GRI) Poziom spełnienia wymogów raportowania Rozdziały
w Raporcie
Rocznym 2014
Komentarz Zasady
UN Global Compact
Weryfikacja

Strategia i analiza

1.1. Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
1.2. Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk.
 
Szanse i ryzyka [1]      

Profil organizacji

2.1. Nazwa organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.2. Główne marki, produkty i/lub usługi.
 
Strategia i model działania [1]      
2.3. Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.4. Lokalizacja siedziby głównej organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Użyteczne informacje [2]
     
2.5. Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.6. Forma własności i struktura prawna organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1] [2]      
2.7. Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.
 
Strategia i model działania [1]      
2.8. Skala działalności.
 
Strategia i model działania [1]      
2.9. Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.10. Nagrody otrzymane w raportowanym okresie.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Użyteczne informacje [2]
     

Parametry raportu

Profil raportu
3.1. Okres raportowania.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.2. Data publikacji ostatniego raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.3. Cykl raportowania.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.4. Osoba kontaktowa.
 
Użyteczne informacje [1]      
3.5. Proces definiowania zawartości raportu wraz z:
  • ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy;
  • priorytetyzacją poszczególnych kwestii;
  • identyfikacją interesariuszy – adresatów raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1]       
3.6. Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy).
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.7. Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.8. Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.9. Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników i innych informacji zawartych w raporcie.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.10. Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru).
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.11. Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
Indeks treści GRI
3.12. Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact      
Weryfikacja
3.13. Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.
 
Organizacja i jej Raport [1] [2]      

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

Nadzór
4.1. Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją.
 
Etyka i ład korporacyjny [1] [2] [3]      
4.2. Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury).
 
Etyka i ład korporacyjny [1]      
4.3. Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub niewykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego).
 
Etyka i ład korporacyjny [1] [2]      
4.4. Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego.
 
Etyka i ład korporacyjny [1]      
4.5. Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, wyższej kadry menadżerskiej oraz zarządu (obejmując system odpraw), a wynikami organizacji (obejmując wyniki społeczne i środowiskowe).
 
Etyka i ład korporacyjny [1] [2]      
4.6. Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego.
 
Etyka i ład korporacyjny [1] [2]      
4.7. Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu nadzorczego pod kątem wytyczania strategii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
 
Etyka i ład korporacyjny [1]      
4.8. Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom ich implementacji.
 
Strategia i model działania [1]      
4.9. Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się lub zgodność z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami.
 
Etyka i ład korporacyjny [1]      
4.10. Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
 
Etyka i ład korporacyjny [1]      
Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne
4.11. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.
 
Szanse i ryzyka [1] [2] [3]
Strategia i model działania [4]
     
4.12. Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.
 
Etyka i ład korporacyjny [1]      
4.13. Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/
/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych, w ramach których organizacja:
  • jest członkiem organów nadzorczych;
  • uczestniczy w projektach lub komisjach;
  • przekazuje znaczne fundusze poza standardowymi opłatami członkowskimi;
  • uznaje członkostwo jako działanie strategiczne.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
Angażowanie interesariuszy
4.14. Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
4.15. Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
4.16. Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
4.17. Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie.
 
Wyniki i perspektywy [1]      

Podejście do zarządzania


Ekonomia
 
Wyniki i perspektywy [1]      
Środowisko
 
Strategia i model działania [1]      
Warunki pracy
 

Strategia i model działania [1]

Wyniki i perspektywy [2]
     
Prawa człowieka
 
Strategia i model działania [1]
Wyniki i perspektywy [2]
     
Społeczeństwo
 
Strategia i model działania [1]
Wyniki i perspektywy [2]
     
Odpowiedzialność za produkt
 
Strategia i model działania [1]      

Wskaźniki wyników

Ekonomiczne aspekty działalności
Aspekt: Wyniki ekonomiczne          
EC1. Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.
 

Tabela treści GRI
Organizacja i jej Raport [1]
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów [2]

W 2014 r. Grupa LOTOS odprowadziła na rzecz państwa podatki (m.in. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, akcyza, opłata paliwowa, podatek od nieruchomości) w łącznej wysokości 10.900.341 tys. zł.

W 2014 r. Grupa Kapitałowa LOTOS odprowadziła na rzecz budżetów państw, w których prowadzi działalność podatki (m.in. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, akcyza, opłata paliwowa, podatek od nieruchomości) w łącznej wysokości 11.403.606 tys. zł.

   
EC2. Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych.
 
Szanse i ryzyka [1] [2]      
EC3. Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
EC4. Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa.
 
Tabela treści GRI
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [1] [2]

Grupa LOTOS

2012

2013

2014

 

 

 

tys. zł

Dotacje otrzymane w trakcie roku

2.186

5.196

-

Dotacje rozliczone w trakcie roku

733

720

720

Wartość bilansowa dotacji na koniec roku

25.033

29.509

28.789

Dotacje dotyczą nieodpłatnie otrzymanych licencji.

Grupa Kapitałowa LOTOS

2012

2013

2014

 

 

 

tys. zł

Dotacje otrzymane w trakcie roku

2.186

5.196

1.238

Dotacje rozliczone w trakcie roku

2.059

2.075

1.889

Wartość bilansowa dotacji na koniec roku

39.448

42.569

41.918

Dotacje dotyczą głównie nieodpłatnie otrzymanych licencji oraz dotacji z EkoFunduszu na wykorzystanie gazu odpadowego z morskiej kopalni ropy naftowej do celów grzewczych.
Ponadto Grupa Kapitałowa LOTOS korzysta z pomocy rządowej w rozumieniu MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”.
W okresie do 30 kwietnia 2011 r. Grupa LOTOS była beneficjentem ulgi z tytułu produkcji biokomponentów, która wynikała z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 19a. Pomoc publiczna wynikająca z przytoczonych przepisów została zatwierdzona decyzją Komisji Europejskiej nr N 57/08 z 18 września 2009 r. w sprawie zezwolenia na pomoc operacyjną państwa w zakresie biopaliw. Ulga umożliwiała producentom biopaliw odliczanie od należnego podatku dochodowego kwoty stanowiącej maksymalnie 19% nadwyżki wartości wytworzonych biopaliw nad wartością wytworzonych paliw ciekłych o tej samej wartości kalorycznej, obliczonych według cen średnich. Zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie ulgi wygasła 30 kwietnia 2011 r. Nierozliczona kwota ulgi jest rozliczana w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek odroczony dotyczący ulgi biokomponentowej został przedstawiony w nocie 10.3 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2014 r.
Grupa Kapitałowa LOTOS korzystała z ulgi na nabycie nowych technologii, która wynika z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 18b). Ulga umożliwiała odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty nie przekraczającej 50% wydatków poniesionych i została rozliczona z końcem 2014 r., a jej wpływ na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS był nieistotny.

   
Aspekt: Obecność na rynku z uwzględnieniem wkładu lokalnego
EC5. Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
EC6. Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
EC7. Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny
EC8. Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.
 
Wyniki i perspektywy [1] [2]      
EC9. Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania.
 
Wyniki i perspektywy [1] [2]      
Aspekt: Zasoby          
OG1. Wielkość i rodzaj szacowanych potwierdzonych zasobów i produkcji.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
Środowiskowe aspekty działalności
Aspekt: Surowce/materiały
EN1. Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
EN2. Procent materiałów pochodzących
z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Grupa LOTOS jedynie w niewielkim stopniu może wykorzystywać produkty pochodzące z recyklingu. Każda ze spółek grupy kapitałowej prowadząca działalność produkcyjną, podlega ustawowemu obowiązkowi oddawania, poprzez zewnętrzne Organizacje Odzysku, zużytych materiałów do recyklingu. Jednak również w tym przypadku możliwość powtórnego wykorzystania poddanych recyklingowi produktów jest znikoma. Z opisanych przyczyn wskaźnik GRI nie jest raportowany. 8  
Aspekt: Energia
EN3. Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
OG2. Inwestycje w energię odnawialną ogółem.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie inwestowała w 2014 r. w energię odnawialną. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
OG3. Całkowita ilość wytworzonej energii odnawialnej według źródła.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiada przyłączonych do swojej sieci elektroenergetycznej źródeł energii odnawialnej, stąd brak produkcji energii elektrycznej z OZE w 2014 r. Dlatego ten wskaźnik GRI nie jest raportowany.    
EN4. Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
EN5. Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury
i poprawie efektywności energetycznej dotychczas stosowanych rozwiązań.
 
/
 
Wyniki i perspektywy [1]   9  
EN6. Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych energetycznie lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię.
 
Wyniki i perspektywy [1]   9  
EN7. Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia pośredniego zużycia energii z uwzględnieniem osiągniętego stopnia redukcji.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8  
Aspekt: Woda
EN8. Łączny pobór wody według źródła.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
EN9. Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
EN10. Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu
 
Wyniki i perspektywy [1]      
Aspekt: Usługi ekosystemów, w tym Bioróżnorodność
EN11. Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8  
EN12. Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8  
EN13. Siedliska chronione lub zrewitalizowane.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8  
EN14. Strategie, obecne działania i plany zarządzania wpływem na bioróżnorodność.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8  
EN15. Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
OG4. Liczba i procentowy udział istotnych lokalizacji działalności, w których rozpoznano i monitorowano ryzyko dla bioróżnorodności.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Rafineria w Gdańsku jest jedyną kluczową lokalizacją działalności Grupy LOTOS. Przeprowadzona na jej terenie i w jej otoczeniu w 2014 r. inwentaryzacja przyrodnicza pozwoliła ocenić ryzyko, jakie nasza działalność powoduje dla bioróżnorodności. 8  
Aspekt: Emisje, ścieki i odpady
EN16. Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
EN17. Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8  
EN18. Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8  
EN19. Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8  
EN20. Emisja związków NOx, SO2 i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
EN21. Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
OG5. Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej i wody powstałej w procesie produkcji.
 
Wyniki i perspektywy [1]    
EN22. Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.
 
Wyniki i perspektywy [1] [2]   8
EN23. Łączna liczba i objętość istotnych wycieków.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
OG6. Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery węglowodorów.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
OG7. Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
EN24. Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
EN25. Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioróżnorodności akwenów i związanych z nimi siedlisk, na które istotny wpływ ma zrzucana przez organizację raportującą woda i wycieki.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8  
Aspekt: Produkty i usługi
EN26. Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu.
 
Wyniki i perspektywy [1]   7, 8, 9  
OG8. Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach.
 
Wyniki i perspektywy [1]    
EN27. Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Zgodnie z obowiązującymi przepisami w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS zlecono organizacjom odzysku wykonywanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych na rynek krajowy. Łączne wskaźniki odzysku odpadów opakowaniowych były zgodne z wymaganiami ustawowymi. 8  
Aspekt: Zgodność z regulacjami
EN28. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact

W 2014 r. na żadną ze spółek Grupy Kapitałowej LOTOS nie były nakładane istotne kary lub sankcje pozafinansowe za przekroczenia lub nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

8  
Aspekt: Transport
EN29. Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8  
Aspekt: Ogólny
EN30. Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.
 
Wyniki i perspektywy [1]   8
Społeczne aspekty działalności
PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA
Aspekt: Zatrudnienie
LA1. Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o prace i regionu oraz płci.
 
Strategia i model działania [1]   6
LA2. Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci i regionu.
 
Wyniki i perspektywy [1]   6  
LA3. Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych.
 
Wyniki i perspektywy [1]   6  
LA15. Wskaźniki powrotu do pracy oraz stopy retencji pracowników po powrocie z urlopu związanego z urodzeniem dziecka, z uwzględnieniem płci.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem
LA4. Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.
 
Wyniki i perspektywy [1]   3  
LA5. Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych.
 
Wyniki i perspektywy [1]   3  
Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
LA6. Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.
 
Wyniki i perspektywy [1]   6  
LA7. Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów i płci.
 
Wyniki i perspektywy [1]   6
LA8. Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej.
 
Wyniki i perspektywy [1]   6  
LA9. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.
 
Wyniki i perspektywy [1]   3  
Aspekt: Edukacja i szkolenia
LA10. Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według płci oraz struktury zatrudnienia.
 
Wyniki i perspektywy [1]   6
LA11. Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.
 
Wyniki i perspektywy [1]   6  
LA12. Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci.
 
Wyniki i perspektywy [1]   6
Aspekt: Różnorodność i równość szans
LA13. Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.
 
Etyka i ład korporacyjny [1]
Wyniki i perspektywy [2]
  6
Aspekt: Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn      
LA14. Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.
 
Wyniki i perspektywy [1]   6  
RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
Aspekt: Procedury odnośnie zamówień i inwestycji
HR1. Procent i całkowita liczba istotnych umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem.
 
Wyniki i perspektywy [1]   1, 2  
HR2. Procent znaczących dostawców i podwykonawców poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw człowieka oraz działania podjęte w tej kwestii.
 
Wyniki i perspektywy [1]   1, 2, 3, 4, 5, 6  
HR3. Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz procent przeszkolonych pracowników.
 
Wyniki i perspektywy [1]   1, 2, 3, 4, 5, 6  
Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji
HR4. Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact W Grupie Kapitałowej LOTOS w 2014 r. nie wystąpiły przypadki dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. 6  
Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych
HR5. Działania i znaczący dostawcy zidentyfikowani jako mogący stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych lub naruszać te prawa oraz inicjatywy je wspierające.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie ma możliwości dokonania weryfikacji dostawców pod kątem zagrożeń dla prawa do swobody zrzeszania oraz nie identyfikuje tego rodzaju zagrożenia w swoim otoczeniu. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
Aspekt: Praca dzieci
HR6. Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera zniesienie pracy dzieci na świecie. Spółka nie raportuje tego wskaźnika GRI, ponieważ organizacji nie dotyczy ten problem. W 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, w Grupie Kapitałowej LOTOS nie wystąpiły działania, które by zidentyfikowano, jako niosące za sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci. 5  
Aspekt: Praca przymusowa i obowiązkowa
HR7. Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej. W 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, w Grupie Kapitałowej LOTOS nie wystąpiły incydenty pracy przymusowej lub obowiązkowej. 4  
Aspekt: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa
HR8. Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa, przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością.
 
Wyniki i perspektywy [1]   1, 2  
Aspekt: Prawa ludności rdzennej
HR9. Łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS popiera i przestrzega praw człowieka. Nie raportujemy tego wskaźnika GRI, ponieważ organizacji nie dotyczy problem naruszania praw ludności rdzennej. 1, 2  
OG9. Miejsca prowadzenia działalności, w których obecna jest ludność rdzenna lub które mają na nią wpływ oraz te, w których wdrożono specjalne strategie angażowania ludności rdzennej.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie identyfikuje na terenie swojej działalności grup o innej tożsamości od dominującej grupy w społeczeństwie. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
Aspekt: Ocena
HR10. Procent oraz łączna liczba miejsc prowadzenia działalności, które zostały poddane kontroli pod kątem przestrzegania praw człowieka i/lub ocenie wpływu.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie uwzględnia wśród kryteriów wyboru lokalizacji dla prowadzonej działalności kategorii, jaką stanowi przestrzeganie praw człowieka, ponieważ nie funkcjonuje na terenach charakteryzujących się ryzykiem wystąpienia przypadków łamania praw człowieka. Dlatego ten wskaźnik GRI nie jest raportowany.    
Aspekt: Działania korygujące
HR11. Liczba skarg związanych z obszarem ochrony praw człowieka, które zostały rozpatrzone i rozwiązane w toku formalnej procedury rozpoznawania skarg.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie zidentyfikowała w 2014 r. ryzyka pojawienia się sporów na temat wpływu swojej działalności i podejmowanych przez nią decyzji na prawa człowieka. Dlatego ten wskaźnik GRI nie jest raportowany.    
SPOŁECZEŃSTWO
Aspekt: Społeczność lokalna
SO1. Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
SO9. Miejsca prowadzenia działalności mających istotny, potencjalny bądź rzeczywisty, negatywny wpływ na społeczność lokalną.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
SO10. Środki prewencyjne i łagodzące wdrożone w miejscach prowadzenia działalności mających istotny, potencjalny bądź rzeczywisty, negatywny wpływ na społeczność lokalną .
 
Wyniki i perspektywy [1]      
OG10. Liczba i dokładny opis istotnych sporów prowadzonych ze społecznością lokalną i z ludnością rdzenną.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. Grupa Kapitałowa LOTOS nie prowadziła żadnych istotnych sporów, związanych z ochroną środowiska, ze społecznością lokalną.    
OG11. Liczba lokalizacji działalności, które zostały zlikwidowane lub znajdują się w procesie likwidacji.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact

W 2014 r. w wyniku przeprowadzonych analiz geologicznych stwierdzono brak znaczącego potencjału węglowodorowego w rejonie koncesji „Sambia W”. Spółka LOTOS Petrobaltic nie podjęła działań zmierzających do przedłużenia koncesji „Sambia W” - w dniu 14.12.2014 r. wygasła koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Sambia W”, w związku z upływem terminu obowiązywania koncesji.

   
Aspekt: Korupcja
SO2. Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją.
 
Etyka i ład korporacyjny [1]   10  
SO3. Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji.
 
Etyka i ład korporacyjny [1]   10  
SO4. Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji.
 
Etyka i ład korporacyjny [1]   10  
Aspekt: Udział w życiu publicznym
SO5. Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu.
 
Szanse i ryzyka [1] [2]
Wyniki i perspektywy [3]
  10  
SO6. Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Zasady określone w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS zakładają naszą apolityczność, co znajduje swoje potwierdzenie w fakcie, iż w żaden sposób nie wspieramy ugrupowań politycznych. 10  
Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji
SO7. Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact
Zintegrowany Raport Roczny 2010/Społeczne aspekty działalności/Polityka państwowa/Zachowania antykonkurencyjne [1]
W 2014 r. Grupa LOTOS była stroną postanowienia opisanego szerzej w Raporcie Rocznym 2010 (link), w którym pozwem z 18 maja 2001 r. PETROECCO JV Sp. z o.o. wniosła powództwo o zasądzenie od Spółki kwoty 6.975 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi od 1 maja 1999 r. tytułem odszkodowania za szkodę doznaną na skutek stosowanych przez Spółkę praktyk monopolistycznych, polegających na sprzedaży olejów bazowych BS w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych odbiorców poprzez realizowanie ich zamówień w zakresie nieproporcjonalnie większym niż zamówień PETROECCO JV Sp. z o.o. W dniu 22 lutego 2013 r. Sąd oddalił w całości powództwo PETROECCO JV Sp. z o.o. W dniu 26 czerwca 2013 r. PETROECCO JV Sp. z o.o. złożyło apelację do wyroku. Grupa LOTOS wysłała 11 marca 2014 r. odpowiedź na apelację. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 28 sierpnia 2014 r. wyrokiem oddalił apelację powoda oraz zasądził na rzecz Grupy LOTOS koszty postępowania. W dniu 19 stycznia 2015 r. PETROECCO JV Sp. z o.o. złożyła kasację od wyroku sądu drugiej instancji. Sprawa jest w toku. 10  
Aspekt: Zgodność z regulacjami
SO8. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. Grupa LOTOS oraz spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie płaciły istotnych kar i nie nałożono na nie istotnych niepieniężnych sankcji w związku z niedostosowaniem się do obowiązującego prawa i regulacji.    
Aspekt: Przymusowe przesiedlenia
OG12. Miejsca prowadzenia działalności, w których doszło do przymusowych przesiedleń, liczba gospodarstw domowych przesiedlonych w ich trakcie oraz informacja o tym, w jaki sposób wpłynęło to na ich sytuację życiową.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Z tytułu prowadzonej działalności w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS nie doszło w 2014 r. do żadnego przypadku przymusowego przesiedlenia.    
Aspekt: Integralność aktywów i bezpieczeństwo procesowe
OG13. Liczba przypadków zagrożenia bezpieczeństwa procesowego według rodzaju działalności.
 
Szanse i ryzyka [1] [2]
Wyniki i perspektywy [3] [4] [5] [6]
     
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
PR1. Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom.
 
Wyniki i perspektywy [1]
Zintegrowany Raport Roczny 2013/Strategia wzrostu wartości / Kapitał relacyjny / Łańcuch wartości [2]
Zakres tematyczny został szeroko przedstawiony w Zintegrowanym Raporcie Rocznym 2013.    
PR2. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia według rodzaju skutków.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. nie odnotowano w spółkach segmentu handlowego Grupy Kapitałowej LOTOS incydentów niedostosowania się do obowiązujących regulacji, przepisów i kodeksów w zakresie wpływu produktu na zdrowie. 1  
Aspekt: Oznakowanie produktów i usług
PR3. Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym.
 
Zintegrowany Raport Roczny 2013 / Strategia wzrostu wartości / Kapitał relacyjny / Łańcuch wartości [1] W 2014 r. nie odnotowano w spółkach segmentu handlowego Grupy Kapitałowej LOTOS przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach. 10  
PR4. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według skutków.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. nie odnotowano w spółkach segmentu handlowego Grupy Kapitałowej LOTOS przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach.    
PR5. Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
Aspekt: Komunikacja marketingowa
PR6. Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu.
 
Wyniki i perspektywy [1]      
PR7. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact W działalności spółek segmentu handlowego Grupy Kapitałowej LOTOS w 2014 r. nie stwierdzono incydentów niedostosowania się do regulacji i dobrowolnych kodeksów postępowania związanych z komunikacją marketingową, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu.    
Aspekt: Ochrona prywatności klienta
PR8. Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact

W Grupie Kapitałowej LOTOS w 2014 r. nie zanotowano skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów, a także przypadków wycieków, kradzieży lub utraty ich danych.

   
Aspekt: Zgodność z regulacjami
PR9. Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact

W 2014 r. nie odnotowano w Grupie Kapitałowej LOTOS istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.

   
Aspekt: Zamienniki paliw kopalnych
OG14. Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

Wyniki i perspektywy [1]