Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

10. Podatek dochodowy

10.1 Obciążenia podatkowe

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014
 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Podatek bieżący   69.377 81.911
Podatek odroczony 10.3 (726.720) (180.015)
Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto 10.2 (657.343) (98.104)
Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach (netto), w tym z tytułu:   (112.756) 22.909
     - zabezpieczeń przepływów pieniężnych 23 (111.099) 22.945
     - zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia   (1.657) (36)

Część bieżąca oraz odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dla podmiotów działających na terenie Polski.

Dla norweskiej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Działalność LOTOS Exploration and Production Norge AS podlega opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu podatku dochodowego (stawka podatku 27%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 51%).

Dla litewskich spółek zależnych z GK AB LOTOS Geonafta podatek w części bieżącej i odroczonej ustalony został według stawki 15%.

10.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy opodatkowania

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2014
 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Strata przed opodatkowaniem (2.123.715) (58.676)
Podatek dochodowy według stawki 19% (403.506) (11.148)
Różnice trwałe 3.869 5.355
Nierozpoznane aktywa z tytułu podatku odroczonego na straty podatkowe rozliczane w czasie 60.145 -
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie - 1.418
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie (1.416) (395)
Efekt podatkowy udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności 4.648 3.445
Efekt podatkowy ulgi biokomponentowej (1) - (10.935)
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych 454 178
Różnica wynikająca z opodatkowania spółek stawkami innymi niż 19%: (322.100) (86.528)
     - Norwegia (322.323) (83.220)
     - Litwa 968 (1.594)
     - Cypr (746) (1.713)
     - Antyle Holenderskie 1 (1)
Pozostałe różnice 563 506
Podatek dochodowy (657.343) (98.104)

(1) Grupa wykorzystała ulgę w większym stopniu niż wynikało to ze wstępnych szacunków będących podstawą do utworzenia związanego z tym aktywa z tytułu podatku odroczonego. W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2013 roku, wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego związanego z ulgą biokomponentową utworzono w pełnej wysokości w oparciu o kwotę ulgi pozostałej do wykorzystania w kolejnych latach. W roku 2014 w pełni wykorzystano możliwą jeszcze do wykorzystania kwotę ulgi oraz jednocześnie rozwiązano utworzone z tego tytułu aktywa z tytułu podatku odroczonego. Podstawę oraz zasady korzystania z ulgi biokomponentowej szerzej opisano w nocie 30.2.

10.3 Odroczony podatek dochodowy

w tysiącach złotych Nota Sprawozdanie z sytuacji finansowej Zmiana stanu

31 grudnia 2014
 
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego   1.488.901 924.534 564.367
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego   (55.527) (275.823) 220.296
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 10.3.1 1.433.374 648.711 784.663
Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych       65.745
Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto 10.1     (112.756)
Pozostałe różnice:       (10.932)
     - uplift (1)       (6.337)
     - przeklasyfikowanie do aktywów trwałych (lub grup do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży       1.727
     - pozostałe       (6.322)
Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane w wyniku netto 10.1     726.720

(1) Ulga podatkowa stosowana w Norwegii (tzw. uplift). Wyznaczona stawka ulgi wynosi 5,5% w skali roku. Ulga ta jest kalkulowana na podstawie skapitalizowanych wydatków inwestycyjnych (offshore production installation) i jest rozliczana z przychodem podatkowym w ciągu 4 lat, rozpoczynając w roku, w którym wydatki zostały poniesione. Niewykorzystany w danym okresie uplift może być rozliczany w przyszłości, aż do pełnego wykorzystania - bez limitu czasowego. Niewykorzystany przez spółkę LOTOS Production and Exploration Norge AS uplift powiększył aktywo podatkowe z tytułu straty podatkowej Grupy rozliczanej w czasie bez wpływu na podatek wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

10.3.1 Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Podatek
odroczony wykazany w wyniku netto
Podatek
odroczony
wykazany
w innych
całkowitych dochodach
/(stratach)
Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych Pozostałe różnice 31 grudnia 2014
Aktywa z tytułu podatku odroczonego              
Świadczenia pracownicze   49.561 3.038 1.657 (232) (1.724) 52.300
Odpisy aktualizujące wartość zapasów   564 85.593 - 1 - 86.158
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych   115.837 17.213 - (7.901) - 125.149
Odpisy aktualizujące wartość aktywów związanych ze złożem YME   714.882 (714.882) (1) - - - -
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych   13.734 6.182 - - - 19.916
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych   6.446 (6.292) - 226 - 380
Odpisy aktualizujące wartość należności   16.200 1.225 - - - 17.425
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   28.068 (3.735) - - - 24.333
Rezerwy na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu oraz rekultywację terenu   187.827 100.157 - (12.426) - 275.558
Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży   8.545 619 - - - 9.164
Straty podatkowe rozliczane w czasie   1.089.325 947.917 (1) - (74.829) 12.656 1.975.069
Pozostałe rezerwy   9.619 1.529 - - - 11.148
Ulga biokomponentowa   4.463 (4.463) - - - -
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych   - - 96.787 - - 96.787
Pozostałe   16.919 10.218 - (470) - 26.667
Razem   2.261.990 444.319 98.444 (95.631) 10.932 2.720.054
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego              
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych   1.493.672 (273.812) - (30.900) - 1.188.960
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych   140 (140) - - - -
Rezerwa z tytułu nabytych litewskich koncesji poszukiwawczo - wydobywczych   49.522 (20.905) - 1.010 - 29.627
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych   14.312 - (14.312) - - -
Naliczone odsetki   43.966 12.937 - 2 - 56.905
Pozostałe   11.667 (481) - 2 - 11.188
Razem   1.613.279 (282.401) (14.312) (29.886) - 1.286.680
               
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 10.3 648.711 726.720 112.756 (65.745) 10.932 1.433.374

(1) W związku z dokonaniem w roku 2014 odpisów aktualizujących całość pozostałych nakładów inwestycyjnych związanych z projektem zagospodarowania złoża YME, co szerzej opisano w nocie 13.1.2 i z zakończeniem amortyzacji podatkowej tych aktywów zgodnie z obowiązującymi norweskimi przepisami podatkowymi, całość aktywów z tytułu podatku odroczonego związanych z odpisami aktualizującymi wartość nakładów inwestycyjnych dotyczących złoża YME została przeniesiona do strat podatkowych rozliczanych w czasie.

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2015 - 2083.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość nierozpoznanych aktywów podatkowych z tytułu strat podatkowych wynosiła 63.025 tys. zł (31 grudnia 2013: 6.452 tys. zł)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część