Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

11. Zysk/(Strata) netto przypadający/(a) na jedną akcję

  za rok zakończony
31 grudnia 2014
 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej w tys. zł (A) (1.466.326) 39.415
Średnia ważona liczba akcji w tys. sztuk (B) 145.027 142.717
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję (w zł) (A/B) (10,11) 0,28

Zysk/(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczony poprzez podzielenie zysku/(straty) netto za dany okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Do średniej ważonej liczby akcji z dnia 12 grudnia 2014 roku włączone zostały akcje nowej emisji Grupy LOTOS S.A. (seria D, patrz nota 21).

W związku z emisją praw poboru do akcji serii D oraz przydziałem akcji oferowanych w ramach wykonania praw poboru, Spółka dokonała zgodnie z wymogami MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję”, kalkulacji wskaźnika zysku przypadającego na jedną akcję uwzględniając efekt praw poboru (emisja premiowa po cenie 18,10 zł za akcję w stosunku do wówczas obowiązującej ceny akcji Spółki na poziomie 25,95 zł), stosując tę zasadę retrospektywnie dla danych porównawczych.

Rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję jest równy zyskowi/(stracie) podstawowemu/(j), ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk/(stratę) netto na jedną akcję.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część