Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Etyka i ład korporacyjny

W tym rozdziale:
 • Podejście do zarządzania

  Systemy zarządzania są integralnie związane z biznesem i wzajemnie się uzupełniają. W Grupie Kapitałowej LOTOS jesteśmy przekonani, że nie można osiągnąć strategicznych celów biznesowych bez sprawnej organizacji. Podejmowane przez nas działania w zakresie doskonalenia systemów zarządzania zostały w 2014 r. docenione przez Kapitułę Polskiej Nagrody Jakości.

  Przejdź do strony  »

 • Etyka

  Od ponad dwóch lat obowiązuje Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Stanowi on fundament przyjętego przez nas kompleksowego Programu etycznego, ukierunkowanego na uczynienie z etyki biznesu najwyższego standardu zarządzania w organizacji.

  Przejdź do strony  »

 • Nadzór korporacyjny

  Ład korporacyjny wiąże się dla nas z promowaniem uczciwości, odpowiedzialności i transparentności w relacjach pomiędzy właścicielami a menadżerami Grupy LOTOS dla umożliwienia akcjonariuszom kontroli nad sposobami wykorzystania zainwestowanego kapitału.

  Przejdź do strony  »

 • Rada Nadzorcza

  Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednak może również delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki.

  Przejdź do strony  »

 • Zarząd

  Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem.

  Przejdź do strony  »