Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Rada Nadzorcza

 • Kompetencje Rady Nadzorczej

  Członek Rady Nadzorczej stosownie do zasad zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie, a przy wykonywaniu obowiązków kierować się starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności.

  Przejdź do strony  »

 • Skład Rady Nadzorczej

  Skarb Państwa uprawniony jest do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki.

  Przejdź do strony  »

 • Stałe komitety Rady Nadzorczej

  Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

  Przejdź do strony  »

 • Wynagradzanie Rady Nadzorczej

  Członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS w 2014 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w czwartym kwartale 2009 r.

  Przejdź do strony  »

 • Status niezależności Rady Nadzorczej

  Termin niezależnego członka Rady Nadzorczej oznacza osoby niepozostające w jakichkolwiek relacjach z akcjonariuszami, Spółką lub jej pracownikami, co mogłyby być dla nich potencjalnym źródłem konfliktu interesu.

  Przejdź do strony  »

 • Unikanie konfliktu interesów

  Grupa LOTOS nie posiada informacji dotyczących zaistnienia w 2014 r. ewentualnych konfliktów interesów lub możliwości ich powstania, o których członek Rady Nadzorczej w przypadku ich wystąpienia powinien poinformować. 

  Przejdź do strony  »

 • Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

  Komitety Rady Nadzorczej, uznając kwestie zrównoważonego rozwoju za istotne dla Spółki oraz dostrzegając znaczenie odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu, w 2014 r. podejmowały się w toku swych prac omówienia zagadnień z tego zakresu.

  Przejdź do strony  »