Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania. Ponadto Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji. 

Zasady działania organu określa Statut Grupy LOTOS oraz Regulamin Rady Nadzorczej.
 

Członek Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Stosownie do zapisów Regulaminu Walnych Zgromadzeń oraz zasad zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW członek Rady powinien także posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędny czas na wykonywanie swoich obowiązków.