Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Skład Rady Nadzorczej

 • Wiesław Skwarko
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Trzaskalska
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Oskar Pawłowski
  Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Magdalena Bohusz-Boguszewska
  Członek Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Hirszel
  Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Rumiński
  Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od 30 czerwca 2008 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r. powołany do składu Rady IX wspólnej kadencji jako jej Przewodniczący.

Pełniąc funkcję Przewodniczącego, zgodnie z przyznanymi kompetencjami administruje i kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Jednocześnie czynnie uczestniczy w pracach komitetów Rady Nadzorczej, pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju oraz będąc członkiem Komitetu Audytu.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego).

W latach 1987-1994 asystent w Szkole Głównej Handlowej. Od 1990 do 1999 r. sprawował funkcję Partnera w Access Sp. z o.o., następnie wszedł w skład Zarządu firmy Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. W 2006 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii Finansowej i Rozwoju Kapitałowego w spółce CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie. Od 10 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Nafcie Polskiej S.A., natomiast od 1 stycznia 2010 r. do końca kwietnia 2011 r. sprawował funkcję Likwidatora w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Od 27 października 2010 r. do 31 lipca 2012 r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu. Od 10 września 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.


Agnieszka Trzaskalska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 29 lutego 2012 r., wchodząc w skład Rady VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołana decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z decyzją Rady od 28 lipca 2014 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji i w związku z powyższym ma prawo do wykonywania wszelkich uprawnień przewodniczącego Rady wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, o ile zostanie upoważniona do tego przez Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności. Jednocześnie pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej oraz uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo.

Od 1999 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach, w zakresie nadzoru właścicielskiego, korporacyjnego oraz procesów przekształceń własnościowych. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, gdzie koordynuje i nadzoruje projekty zbycia pakietów akcji/udziałów Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek, nadzoru właścicielskiego oraz procesów przekształceń podmiotów gospodarczych, zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego i innych podmiotów, w tym m.in. jako pełniąca funkcje: Członka Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. od maja do lipca 2014 r., Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, a następnie Członka Rady Nadzorczej TAURON POLSKA ENERGIA S.A. w latach 2007-2014, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. w latach 2007-2012, Członka Rady Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w latach 2000-2003. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. Ponadto od 31 marca 2015 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.


Oskar Pawłowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 11 lutego 2010 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołany decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z decyzją Rady od 28 lipca 2014 r. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, którą pełnił również w Radzie Nadzorczej VII i VIII kadencji. W związku z powyższym odpowiedzialny jest za organizację i dokumentowanie pracy Rady, a także czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jednocześnie pozostaje członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W związku z prowadzoną restrukturyzacją działalności na Morzu Północnym, decyzją Rady Nadzorczej z 23 maja 2013 r. delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad procesem restrukturyzacji obszaru aktywów norweskich segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy Kapitałowej LOTOS. Rada Nadzorcza IX wspólnej kadencji decyzją z 28 lipca 2014 r. utrzymała delegację w powyższym zakresie. Jest Członkiem Board of Directors LOTOS Exploration & Production Norge A.S. w charakterze obserwatora.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej.

W 2006 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych.

W latach 2000-2002 prawnik w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j. W latach 2002-2003 prawnik w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp. k./Domański Zakrzewki Palinka Sp. k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna, natomiast od 2003 r. do 2007 r. w Kancelarii Radcy Prawnego Włodzimierz Głowacki. Obecnie Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy Sp. k.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Jest Członkiem Trybunału Polskiego Związku Motorowego. Włada językiem angielskim. Autor publikacji „Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” (Rynek Energii, 2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due dilligence” (Inwestor, 1/2010).


Magdalena Bohusz-Boguszewska
Członek Rady Nadzorczej

Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pozostaje od 30 czerwca 2014 r. - powołana do składu Rady IX wspólnej kadencji decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS. Bierze udział w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Audytu.

Decyzją Rady Nadzorczej z 22 sierpnia 2014 r. została delegowana do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie sprawowania szczegółowego i bieżącego nadzoru nad realizacją Projektu „Budowa instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących”, w tym nadzorowania procesu negocjacji i wyboru głównych firm wykonawczych oraz organizacji finansowania.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo.

W październiku 2014 r. objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Od 2012 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie do października 2014 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Nadzoru, Pomocy Publicznej i Wsparcia w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, nadzorując i koordynując prace związane z nadzorem właścicielskim, restrukturyzacją spółek, pomocą publiczną oraz wsparciem niebędącym pomocą publiczną udzielanych przedsiębiorcom przez Ministra Skarbu Państwa. W latach 2004-2012 zatrudniona w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmowała się m.in. nadzorem właścicielskim nad spółkami sektora górnictwa węgla kamiennego, a następnie prowadzeniem prac legislacyjnych obejmujących przygotowanie projektów zmian w obowiązującym prawie wynikających ze strategii rządowych w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych, w tym H. Cegielski – Poznań S.A., Stomil – Poznań S.A.


Małgorzata Hirszel
Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 30 czerwca 2008 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołana decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r. Uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych. 

Od 2000 r. zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie od 2007 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Komitetu Rady Ministrów oraz pełni funkcję Sekretarza stałego Komitetu Rady Ministrów.


Michał Rumiński
Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 11 lutego 2010 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołany decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu, jest także członkiem Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwent University of Chicago - Booth School of Business, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2012 r. Prezes Zarządu i Partner Zarządzający spółki EEC Ventures specjalizującej się w zarządzaniu aktywami i doradztwie kapitałowym, w tym wyspecjalizowanych usługach finansowych w sektorze Sustainable and Cleantech Investments. Od 2007 r. do 2012 roku w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures pełnił funkcje Partnera Inwestycyjnego, Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu spółki ABC Data S.A. – największej spółki portfelowej tego funduszu, oraz członka rad nadzorczych innych spółek kapitałowych. W latach 2000-2007 związany z KBC Group, gdzie przeprowadził wiele transakcji kapitałowych i inwestycji na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym, w tym od 2004 r. na stanowisku Dyrektora ds. Corporate Finance w KBC Securities S.A., gdzie był odpowiedzialny za zbudowanie strategii i utworzenie działu corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities w Polsce. Wcześniej zarządzał działem bankowości inwestycyjnej w Kredyt Banku. Autor publikacji  dotyczących polskiego i światowego rynku kapitałowego.


Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólny okres trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, natomiast Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych jej członków. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Spółki, akcjonariusz – Skarb Państwa uprawniony jest do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki.
 
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

 1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący,
 2. Marcin Majeranowski – Wiceprzewodniczący,
 3. Oskar Pawłowski – Sekretarz,
 4. Agnieszka Trzaskalska – Członek,
 5. Małgorzata Hirszel – Członek,
 6. Michał Rumiński – Członek.

W związku z upływającą VIII kadencją Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2014 r., zgodnie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 21 ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej - IX wspólnej kadencji na siedem osób i stosownie do postanowień art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki powołało następujących członków Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji:

 • Wiesława Skwarko - powierzając mu funkcję Przewodniczącego, 
 • Magdalenę Bohusz-Boguszewską,
 • Małgorzatę Hirszel,
 • Agnieszkę Trzaskalską,
 • Oskara Pawłowskiego,
 • Michała Rumińskiego.

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, do dnia publikacji niniejszego Raportu nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do bezpośredniego powołania jednego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu Rady IX kadencji ukonstytuowała się,  powierzając funkcję Wiceprzewodniczącej Agnieszce Trzaskalskiej (uchwała nr 1/IX/2014) oraz funkcję Sekretarza - Oskarowi Pawłowskiemu (uchwała nr 2/IX/2014).

W związku z powyższym od 28 lipca do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu skład Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji przedstawiał się następująco:

 1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący,
 2. Agnieszka Trzaskalska – Wiceprzewodnicząca,
 3. Oskar Pawłowski – Sekretarz, 
 4. Magdalena Bohusz-Boguszewska – Członek,
 5. Małgorzata Hirszel – Członek,
 6. Michał Rumiński – Członek.

Członkowie Rady delegowani do samodzielnego pełnienia określonych funkcji:

Marcin Majeranowski – delegowany na mocy uchwały RN nr 66/VIII/2013 z 11 stycznia 2013 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad realizacją programu rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej LOTOS i wykonaniem jego harmonogramu. W związku z upływem VIII kadencji ww. delegacja wygasła.

Oskar Pawłowski – delegowany na mocy uchwały RN nr 98/VIII/2013 z 23 maja 2013 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad procesem restrukturyzacji obszaru aktywów norweskich segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Ww. delegacja wygasła w związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej. Decyzją z 28 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza IX wspólnej kadencji (uchwała nr 6/IX/2014) powierzyła mu ponownie, w ramach indywidualnego nadzoru, obowiązki w powyższym zakresie.

Magdalena Bohusz-Boguszewska – delegowana na mocy uchwały RN nr 10/IX/2014 z 22 sierpnia 2014 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie sprawowania szczegółowego i bieżącego nadzoru nad realizacją projektu „Budowa instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących”, w tym nadzorowania procesu negocjacji i wyboru głównych firm wykonawczych oraz organizacji finansowania.

Obecnie Rada Nadzorcza Grupy LOTOS liczy 6 członków.

Liczba kobiet i mężczyzn zasiadających w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOSw latach 2012-2014
Rok Okres Ogólna liczba członków Liczba kobiet Liczba mężczyzn
2012 1.01.-27.01. 6 1 5
27.01.-29.02. 5 1 4
29.02-31.12. 6 2 4
2013 1.01.-31.12. 6 2 4
2014 1.01.-30.06. 6 2 4
30.06.-31.12. 6 3 3