Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS, mające charakter organów pomocniczych, doradczych i opiniotwórczych, to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

W skład każdego Komitetu wchodzi od 3 do 5 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Komitetu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach poszczególnych Komitetów.

Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki oraz dotyczących wieloletnich strategii Spółki.

Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry, umożliwiających osiąganie strategicznych celów Spółki.

Szczegółowe kompetencje Komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulaminy Komitetów.

W 2014 r. składy Komitetów Rady Nadzorczej przedstawiały się następująco:

Komitet Audytu Rady Nadzorczej 

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. (do końca VIII kadencji) Komitet Audytu Rady Nadzorczej działał w następującym składzie:

 1. Michał Rumiński - Przewodniczący (wybór na przewodniczącego Komitetu 11 sierpnia 2011 r.)
 2. Wiesław Skwarko - Członek,
 3. Oskar Pawłowski - Członek,
 4. Marcin Majeranowski - Członek.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2014 r. Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, 28 lipca 2014 r. dokonała wyboru członków Komitetu Audytu, jednocześnie powierzając funkcję przewodniczącego Michałowi Rumińskiemu (uchwała nr 3/IX/2014). W związku z powyższym ww. Komitet od 28 lipca do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu działał w następującym składzie:

 1. Michał Rumiński - Przewodniczący,
 2. Wiesław Skwarko - Członek,
 3. Oskar Pawłowski - Członek,
 4. Magdalena Bohusz-Boguszewska - Członek.
Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej 

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. (do końca VIII kadencji) Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej działał w następującym składzie:

 1. Wiesław Skwarko - Przewodniczący (wybór na przewodniczącego Komitetu 11 sierpnia 2011 r.),
 2. Małgorzata Hirszel - Członek,
 3. Michał Rumiński - Członek,
 4. Agnieszka Trzaskalska - Członek,
 5. Marcin Majeranowski - Członek.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2014 r. Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, 28 lipca 2014 r., dokonała wyboru członków Komitetu Strategii i Rozwoju, jednocześnie powierzając funkcję przewodniczącego Wiesławowi Skwarko (uchwała nr 4/IX/2014). W związku z powyższym ww. Komitet od 28 lipca do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu działał w następującym składzie:

 1. Wiesław Skwarko - Przewodniczący,
 2. Małgorzata Hirszel - Członek,
 3. Michał Rumiński - Członek,
 4. Agnieszka Trzaskalska - Członek,
 5. Magdalena Bohusz-Boguszewska - Członek.
Komitet Organizacji i Zarządzania

Od 1 stycznia do 18 stycznia 2014 r. Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej działał w następującym składzie:

 1. Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca (wybór na przewodniczącą Komitetu 8 marca 2012 r.),
 2. Małgorzata Hirszel - Członek,
 3. Oskar Pawłowski - Członek,
 4. Marcin Majeranowski - Członek.

Rada Nadzorcza decyzją z 18 stycznia 2014 r. (uchwała nr 111/VIII/2014) powołała do składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Michała Rumińskiego. W związku z powyższym od 18 stycznia do 30 czerwca 2014 r. (do końca VIII kadencji) ww. Komitet działał w następującym składzie:

 1. Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca,
 2. Małgorzata Hirszel - Członek,
 3. Oskar Pawłowski - Członek,
 4. Marcin Majeranowski - Członek,
 5. Michał Rumiński - Członek.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2014 r. Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, 28 lipca 2014 r., dokonała wyboru członków Komitetu Organizacji i Zarządzania, jednocześnie powierzając obowiązki przewodniczącej Agnieszce Trzaskalskiej (uchwała nr 5/IX/2014). W związku z powyższym ww. Komitet od 28 lipca do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu działał w następującym składzie: 

 1. Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca,
 2. Małgorzata Hirszel - Członek,
 3. Oskar Pawłowski - Członek,
 4. Michał Rumiński - Członek.