Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Segment poszukiwawczo-wydobywczy

1. Ryzyka poszukiwawcze

Ryzyko szacowania zasobów i rezerw węglowodorów odkrytych otworami wiertniczymi

Z uwagi na niepewność rozpoznania parametrów złożowych mających wpływ na wielkość zasobów, podajemy trzy warianty szacowanych objętości dotyczących rezerw 1P/2P/3P 1 oraz nieodkrytych zasobów perspektywnych P10/P50/P90 2 zgodnie z zasadami międzynarodowej klasyfikacji SPE 2007.

Możliwe jest wystąpienie sytuacji, gdy zestaw wykonanych analiz geologicznych i sejsmicznych nie przynosi potwierdzenia zasobów po wykonaniu odwiertu i oszacowane zasoby są mniejsze niż zakładano. Istnieje także ryzyko, że w trakcie rozpoznania kolejnymi odwiertami odkrytego złoża, zasoby ulegną zmniejszeniu, na skutek niekorzystnej zmienności parametrów złoża. Do bieżącego sposobu zarządzania ryzykiem zalicza się, w ramach szacowania rezerw i zasobów, określenie parametrów i wykonanie map rozkładu parametrów decydujących o zasobach, tj. obszaru i miąższości złoża, porowatości, nasycenia węglowodorami. Szacowanie następuje także po wykonaniu nowego otworu na złożu lub zaistnieniu zdarzeń mających wpływ na wielkość rezerw w złożu.

Ryzyko odwiercenia negatywnego otworu bez przypływu węglowodorów

Dla oceny szansy sukcesu i odkrycia akumulacji węglowodorów używany jest wskaźnik PoS (ang. probability of success). Wskaźnik wyliczany jest na podstawie oceny czterech czynników (obszaru i miąższości złoża, porowatości, nasycenia węglowodorami), których prawdopodobieństwo zaistnienia jest oceniane w skali 0–100% i których mnożnik stanowi o wynikowym prawdopodobieństwie sukcesu. Do bieżącego sposobu zarządzania ryzykiem zalicza się wykonywanie analiz geologicznych dla otworu poszukiwawczego. Z kolei dla otworu produkcyjnego wykonuje się analizy inżynierii złożowej i symulacje stref sczerpanych w produkcji przed podjęciem decyzji o lokalizacji i rozpoczęciu wiercenia kolejnego otworu produkcyjnego.

2. Ryzyka techniczno-produkcyjne

Ryzyko awarii urządzeń i infrastruktury wydobywczej z powodu ograniczonej trwałości lub niewłaściwej eksploatacji 

Ryzyko może skutkować stratami finansowymi w wyniku przerw w wydobyciu. Aby skutecznie nim zarządzać, prowadzimy szereg działań, w tym cykliczne przeglądy, remonty i pomiary, a także poddajemy urządzenia okresowym inspekcjom wewnętrznym oraz nadzorowi instytucji certyfikujących i organów administracji.

Ryzyko eksploatacji infrastruktury

Ryzyka takie jak rozlew ropy, kolizja morska, pożar, czy erupcja mogą skutkować skażeniem ekologicznym, wypadkiem ciężkim lub śmiertelnym pracownika, ograniczeniem lub wstrzymaniem produkcji, a także powodować duże nakłady finansowe związane z usuwaniem szkód czy nałożonymi karami. Ryzyko to jest pochodną jakości eksploatacji infrastruktury poszukiwawczo-wydobywczej, stosowania adekwatnych rozwiązań technicznych oraz świadomości i kompetencji pracowników i podwykonawców, dlatego podejmujemy liczne działania zapobiegające wystąpieniu takich sytuacji oraz ograniczenia ich potencjalnych skutków.

3. Ryzyka związane z realizacją projektów poszukiwawczo-wydobywczych

Ryzyko braku pełnej kontroli nad realizacją wspólnych przedsięwzięć

Z uwagi na zaangażowanie w projekt przynajmniej dwóch partnerów, ryzyko to może skutkować realizacją projektu niezgodnie z oczekiwaniami Grupy Kapitałowej LOTOS. Minimalizujemy je poprzez właściwe określenie akceptowalnych warunków udziału w projekcie, odpowiednie zbadanie jego udziałowców, ich celów, motywów, pozycji finansowej, struktury właścicielskiej i wizerunku. Istotne dla nas jest także właściwe określenie wspólnych interesów, analiza uregulowań prawnych, podatkowych, biznesowych w procesie due diligence, a także ocena umów partnerskich pod kątem zabezpieczenia własnych interesów. Minimalizacja ryzyka to także wypracowanie odpowiedniej strategii działań negocjacyjnych na etapie nawiązywania współpracy i jej realizacji, bieżące monitorowanie zapisów umów, opiniowanie i zatwierdzanie budżetów, i harmonogramów oraz rekomendowanie podjęcia decyzji przez odpowiednie organy statutowe.

Wszystkie powyższe działania realizowaliśmy w 2014 r. na posiadanych koncesjach w Norwegii i Polsce: 

  • Przykładem projektów realizowanych w partnerstwie w Norwegii są projekty Frigg Gamma Delta oraz Fulla, jak również wspólne występowanie w rundzie koncesyjnej APA 2014. 
  • Przykładem projektu realizowanego w partnerstwie na Morzu Bałtyckim jest współpraca nad zagospodarowaniem złóż gazowych B4 i B6 wraz z partnerem, CalEnergy Resources. 

W 2014 r. współpraca w ramach tych projektów przebiegała pozytywnie i zgodnie z ustalonym planem działań.

Ryzyko niewłaściwego zaangażowania kapitałowego

Zagrożenie to jest związane z realizacją umów partnerskich i może skutkować stratami finansowymi. W celu jego uniknięcia dbamy o to, aby właściwe definiować cel i akceptowalne warunki udziału w projekcie, jak również odpowiednio dobierać partnerów. Każdorazowo określamy ramy efektywności ekonomicznej akceptowane dla udziału Grupy LOTOS, wdrażamy właściwe narzędzia analityczne dostosowane do oceny projektu kapitałowego, tworzymy interdyscyplinarne zespoły do wykonania analiz i ocen ryzyka ekonomicznego, prawnego, podatkowego czy technicznego.

Ryzyko wzrostu zobowiązań związanych z zaangażowaniem w projekt YME

Z powodu wagi projektu YME i jego historycznego wpływu na nasze wyniki, jest on pod szczególnym nadzorem i realizujemy wiele działań mających na celu minimalizację ryzyk związanych z dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami. Prowadzimy prace w kierunku sprzedaży udziałów w złożu YME. Zdefiniowaliśmy dwa podprojekty – usunięcia platformy MOPU (Mobile Offshore Production Unit) ze złoża oraz złożenia nowego planu zagospodarowania złoża YME do Ministerstwa Ropy i Energii Norwegii dla zwiększenia wartości sprzedawanych udziałów. W ramach minimalizacji ryzyka usunięcia MOPU podpisano porozumienie z Single Buoy Moorings Inc., producentem platformy, na mocy którego zobowiązał się on do pokrycia kosztów usunięcia platformy ze złoża i wypłacił odszkodowanie partnerom konsorcjum. W odniesieniu do LOTOS Norge kwota przekazana na rachunek escrow (rachunek zastrzeżony) projektu YME wyniosła 81,78 mln USD. Na dzień przygotowania niniejszego Raportu, prognozowane koszty usunięcia platformy ze złoża były zakładane w ramach kwoty nie przekraczającej zgromadzonych na rachunku środków. Planowane zakończenie prac związanych z usunięciem MOPU określone jest przez Operatora na przełom III/IV kw. 2015 r.

W 2014 r. poddawaliśmy analizie jakość prac wykonywanych przez operatora na złożu YME, budowaliśmy porozumienie między partnerami nie będącymi operatorami konsorcjum dla wzmocnienia stanowiska, zaangażowaliśmy w proces międzynarodowych doradców, a także powołaliśmy w LOTOS Norge Zespół „YME Task Force” dla bieżącego wsparcia kierownika projektu. Ponadto prowadziliśmy rozmowy z władzami norweskimi w celu transparentnego potwierdzenia chęci kontynuowania działań na Szelfie Norweskim. W chwili sporządzania niniejszego Raportu brak było jednomyślnej decyzji członków konsorcjum YME co do wyboru scenariusza dalszych działań dotyczących złoża. Zgodnie z propozycją udziałowców posiadających większość głosów decyzyjnych na licencji, do końca 2015 r. ma zostać opracowany plan wcześniejszej całkowitej likwidacji infrastruktury złoża, który może być podstawą dalszych kroków uniemożliwiających odzyskanie zaangażowanego kapitału poprzez sprzedaż udziałów w opcji zagospodarowania złoża. LOTOS Norge kontynuuje jednak prace celem przekonania partnerów na licencji do dalszych analiz możliwych wariantów zagospodarowania złoża. Ocena i zasadność ponoszenia kolejnych nakładów inwestycyjnych na zagospodarowanie złoża YME jest przedmiotem szczegółowych analiz i ocen ryzyka.  

4. Ryzyko finansowe związane z działalnością poszukiwawczo-wydobywczą

Ryzyko makroekonomiczne

Istotne dla funkcjonowania segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w 2014 r. były ryzyka związane z czynnikami makroekonomicznymi, w szczególności ze spadkiem cen ropy naftowej, które znalazły odzwierciedlenie w pogorszeniu się parametrów ekonomicznych oraz opłacalności projektów inwestycyjnych w tym obszarze, jak również w pogorszeniu warunków uzyskania finansowania zewnętrznego dla tych projektów.

Obecnie dużym projektem w segmencie, dla którego prowadzone są działania pozyskania finansowania, jest projekt zagospodarowania złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. 25 sierpnia 2014 r. zawarto z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. umowy dotyczące finansowania tego projektu. Proces jest na etapie wypełniania warunków zawieszających przed uruchomieniem finansowania. Dodatkowo, w IV kw. 2014 r. Grupa LOTOS pozyskała z emisji akcji ok. 1 mld zł na finansowanie swoich dwóch kluczowych projektów, w tym projektu zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6.

1 Rezerwy 1P – zasoby pewne, wolumen ze stopniem prawdopodobieństwa 90%; 2P – zasoby pewne i prawdopodobne, wolumen ze stopniem prawdopodobieństwa 50%, 3P zasoby pewne, prawdopodobne i możliwe, wolumen ze stopniem prawdopodobieństwa 10%.

2 P90 (ilość, która może być potencjalnie wydobyta ze stopniem pewności/prawdopodobieństwa 90%), P50 (ilość, która może być potencjalnie wydobyta ze stopniem pewności/prawdopodobieństwa 50%), P10 (ilość, która może być potencjalnie wydobyta ze stopniem pewności/prawdopodobieństwa 10%).

Zobacz także: