Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

WYPOWIEDŹ

Rok 2014 to dla segmentu poszukiwań i wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS czas wielu pomyślnych wydarzeń. Ale także okres, w którym odczuliśmy wpływ zmienionych realiów, jakie zapanowały w naszym otoczeniu gospodarczym, zwłaszcza na światowym rynku ropy.

Zbigniew Paszkowicz
Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia Grupy LOTOS,
Prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic
+Przeczytaj całą wypowiedź -Zamknij

W ubiegłym roku LOTOS podwoił swój potencjał wydobywczy węglowodorów. Osiągnęliśmy to dzięki zakupowi przez spółkę LOTOS Norge pakietu złóż Heimdal w grudniu 2013 roku. W lutym na Bałtyk dotarła kupiona pod koniec 2013 roku platforma „GSF Monitor”. Jest ona znacznie nowocześniejsza niż platforma wiertnicza „Petrobaltic”. Może realizować odwierty do długości 9 000 m (Petrobaltic – 6 000 m). Większa długość nóg platformy pozwala operować na wodach o głębokości do 106 m, a po przedłużeniu nóg – nawet do 120 m. Umożliwia to przeprowadzanie przez tę platformę wierceń poszukiwawczych na wszystkich naszych morskich koncesjach. Po sprawnym dostosowaniu do pracy w warunkach Morza Bałtyckiego platforma, która otrzymała nazwę „LOTOS Petrobaltic”, rozpoczęła wiosną wiercenia w poszukiwaniu ropy i gazu.
 
Spółka LOTOS Petrobaltic uzyskała przedłużenie koncesji na eksploatację złoża B3. Będziemy wydobywać z niego ropę i gaz aż do 2026 roku – o 10 lat dłużej niż to wynika z wcześniejszej koncesji i projektów. Szacujemy, że dzięki temu wydobędziemy z tego złoża milion ton ropy więcej. Zapewnia to spółce stałe przychody i stabilizację pozycji finansowej. A stało się to możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie optymalnego prowadzenia eksploatacji złoża przez naszych pracowników.
 
Z konsorcjum banków i instytucji finansowych podpisaliśmy w 2014 roku umowę na finansowanie inwestycji zagospodarowania złoża B8. Ważnym wydarzeniem było dla nas także pomyślne zakończenie emisji akcji Grupy LOTOS. Istotna część wpływów z tej emisji będzie bowiem przeznaczona na inwestycję w zagospodarowanie gazowych złóż B4 i B6 – projekt, który prowadzimy wspólnie ze światowym partnerem CalEnergy.

W minionym roku rozpoczęliśmy również prowadzenie poszukiwania złóż węglowodorów także na lądzie. Ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisaliśmy umowę o wspólnych operacjach na koncesji Górowo Iławeckie i Kamień Pomorski. Współpraca obejmuje wykonanie badań sejsmicznych 2D. 
 
W Norwegii spółka LOTOS Norge złożyła w 2014 roku wnioski o nowe koncesje poszukiwawcze w rundzie koncesyjnej APA 2014. W wyniku jej rozstrzygnięcia uzyskaliśmy udział w jednej koncesji, jako operator.
 
Na Litwie ustabilizowaliśmy poziom wydobycia ropy przez spółkę LOTOS Geonafta i spółki wchodzące w skład jej grupy kapitałowej. Warto dodać, że LOTOS Geonafta – największe przedsiębiorstwo w branży poszukiwań i wydobycia ropy na Litwie – z zasłużoną dumą i satysfakcją obchodziła w 2014 roku 50-lecie istnienia.
 
Spółki z Grupy Miliana oraz TSM skutecznie i efektywnie działały w sferze logistyki morskiej, zapewniając sprawną obsługę naszych platform. Dobre wyniki osiągnął w 2014 roku Energobaltic, który z gazu wydobywanego na złożu B3 produkuje LPG oraz ekologiczną energię elektryczną i cieplną zasilającą mieszkańców Władysławowa i okolic.
 
Od drugiej połowy 2014 roku działamy w nowej, znacznie bardziej wymagającej rzeczywistości ekonomicznej. Szybki spadek cen ropy, który na światowym rynku rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku, spowodował, że musieliśmy rzeczowo i profesjonalnie ocenić oraz zweryfikować nasze plany rozwojowe i ich budżety. Poszukiwania i wydobycie węglowodorów, zwłaszcza pod dnem morza, to inwestycje kosztowne i długoterminowe. W naszych poddanych szczegółowej weryfikacji projektach uwzględniliśmy nowe realia gospodarcze, pamiętając przy tym o prognozach wieloletnich, zgodnie z którymi w najbliższych latach ceny ropy mogą nie osiągnąć poziomu sprzed obecnego kryzysu.
 
Ale także w tych zmienionych warunkach przyjmujemy jedno kluczowe założenie: LOTOS nie rezygnuje z inwestycji w poszukiwania i wydobycie węglowodorów. Dotyczy to przede wszystkim naszych strategicznych projektów na Morzu Bałtyckim: zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 oraz gazowych złóż B4 i B6. Będą one znacznie trudniejsze, ich realizacja wymaga dużej elastyczności, a jej zakres i tempo są odpowiednio korygowane z uwzględnieniem sytuacji rynkowej. Jednak jesteśmy w tym działaniu konsekwentni. 
 
Nasze wspólne osiągnięcia z 2014 roku, w tym także zdolność szybkiej reakcji na dynamiczne zmiany w otoczeniu gospodarczym, to efekt kompetencji, zaangażowania i wytężonych działań pracowników wszystkich spółek segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy Kapitałowej LOTOS. Zawsze w trudnych warunkach najlepiej sprawdza się wartość ludzi. A sytuacja z końca ubiegłego roku po raz kolejny potwierdziła tezę, że to właśnie ludzie są najcenniejszym kapitałem LOTOSU.


Grupa LOTOS prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą za pośrednictwem Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. na terenie:

 • Polski - LOTOS Petrobaltic wraz ze spółkami zależnymi (B8 Sp z o.o., B8 Sp. z o.o Baltic SKA, Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy SK, Baltic Gas Sp. z o.o.);
 • Litwy - AB LOTOS Geonafta wraz ze spółkami zależnymi (UAB Minijos Nafta, UAB Manifoldas, UAB Genciu Nafta);
 • Norwegii - LOTOS Exploration and Production Norge AS.

(zobacz więcej)

W ramach Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic funkcjonują spółki pełniące działalność pomocniczą: grupa kapitałowa Miliana Shipholding Company Ltd, Energobaltic Sp z o.o. oraz Aphrodite Offshore Services N.V. z siedzibą w Curacao (spółka nie prowadziła w roku 2014 działalności operacyjnej).

Działalność grupy kapitałowej Miliana Shipholding Company Ltd obejmuje usługi logistyki morskiej na rzecz LOTOS Petrobaltic, w tym świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej, asysty ratowniczej i przeciwrozlewowej, prac geotechnicznych, pośrednictwa w organizacji usług transportu lotniczego na platformy. Spółka realizuje działalność za pomocą sześciu jednostek własnych: tankowca Icarus III, wielozadaniowych statków St. Barbara, Kambr i Aphrodite I, holowników Granit i Bazalt oraz tonażem czarterowanym od armatorów zewnętrznych. W 2014 roku świadczenia zostały rozszerzone o usługi platformą wiertniczą LOTOS Petrobaltic.

Działalność spółki Energobaltic obejmuje zagospodarowanie gazu towarzyszącego przy wydobyciu ropy naftowej na złożu B3 oraz w przyszłości z innych złóż węglowodorów na Morzu Bałtyckim. Spółka w ramach zakładu Elektrociepłownia Władysławowo produkuje energię elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy, wykorzystując gaz towarzyszący z morskiej kopalni ropy B3.

Koncesje w Polsce – Morze Bałtyckie

Koncesje w Polsce – Morze Bałtyckie
Koncesje w Polsce – Morze Bałtyckie

LOTOS Petrobaltic posiada:

 • koncesje na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża B3,
 • udział - poprzez Baltic Gas Sp. z o.o.  i Wspólnicy SK - w koncesjach na wydobywanie gazu ziemnego ze złóż B4 i B6,
 • udział - poprzez B8 Sp. z o.o. Baltic S.K.A. - w koncesji ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża B8.

Łączna powierzchnia koncesji wydobywczych to ponad 147,84 km2.

LOTOS Petrobaltic posiada koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego w rejonach: Gotlandia, Łeba, Rozewie, Gaz Południe, Sambia E, Słupsk W i Słupsk E.

Łączna powierzchnia koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych to ponad 7,3 tys. km2.

W 2014 r. spółka zaprzestała działalności poszukiwawczej w rejonie Sambia W ze względu na brak perspektyw naftowych, co skutkowało wygaśnięciem koncesji. 

Koncesje na Litwie

Koncesje na Litwie
Koncesje na Litwie

Na terenie Litwy, LOTOS Petrobaltic prowadzi działalność za pośrednictwem spółki zależnej AB LOTOS Geonafta, w której LOTOS Petrobaltic posiada 99,99% akcji (1 akcja spółki pozostaje w posiadaniu Grupy LOTOS).

W skład Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta wchodzą:

 • UAB Genciu Nafta (100% udziałów),
 • UAB Manifoldas (100% udziałów),
 • UAB Minijos Nafta (50% udziałów).

Podstawowym obszarem działalności Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta jest poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz świadczenie usług wiertniczych na terenie Litwy. Spółka prowadzi również handel ropą naftową. Łącznie wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta prowadziły eksploatację na koniec 2014 r. z 15 lądowych złóż ropy naftowej.

Koncesje w Norwegii – Norweski Szelf Kontynentalny

Koncesje w Norwegii – Norweski Szelf Kontynentalny
Koncesje w Norwegii – Norweski Szelf Kontynentalny

Za rozwój działalności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym odpowiada LOTOS Exploration and Production Norge AS (LOTOS E&P Norge) z siedzibą w Norwegii, w Stavanger. 

Po zakończonej akwizycji pakietu Heimdal LOTOS E&P Norge jest udziałowcem w 23 koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym: PL 498, PL 498B, PL 503, PL 503B, PL 503C, PL 643, PL 655, PL 442 FRIGG GD, PL 362 FULLA, PL 316/PL 316B YME, PL 249 VALE, PL 026 RIND, PL 026B FRIGG GD, PL 035B FULLA, PL 036 VALE, PL 036BS HEIMDAL, PL 102 SKIRNE BYGGVE, PL 102C ALTA, PL 102D, PL 102E SKIRNE, PL 102F TRELL, PL 102G TRELL.

Na 7 licencjach LOTOS E&P Norge pełni funkcję operatora: PL 498, PL 498B, PL 503, PL 503B, PL 503C, PL 362, PL 035B.

Zasoby ropy i gazu ziemnego

Na koniec 2014 r. zasoby ropy naftowej Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic klasyfikowane w kategorii 2P wynosiły 6,1 mln t oraz 3,985 mln t w kategorii 2C.  Zasoby ropy klasyfikowane w kategorii 2P wyniosły na Morzu Bałtyckim, Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Litwie odpowiednio 4,9 mln t, 0,23 mln t i 0,98 mln t. Natomiast zasoby ropy klasyfikowane w kategorii 2C wyniosły na Morzu Bałtyckim i Norweskim Szelfie Kontynentalnym odpowiednio 0,085  mln t i 3,9 mln t.

Zasoby gazu ziemnego klasyfikowane w kategorii 2P wynosiły 0,9 mld m3 oraz 6,4 mld m3 w kategorii 2C. Zasoby gazu ziemnego klasyfikowane w kategorii 2P wyniosły na Morzu Bałtyckim i Norweskim Szelfie Kontynentalnym odpowiednio 0,39 mld m3 i 0,51 mld m3. Zasoby gazu ziemnego klasyfikowane w kategorii 2C wyniosły na Morzu Bałtyckim i Norweskim Szelfie Kontynentalnym odpowiednio 3 mld m3 i 3,4 mld m3.

Łącznie zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 6,8 mln t o.e. (ang. oil equivalent) w klasyfikacji 2P (pewne i prawdopodobne) oraz dodatkowo 9,3 mln t o.e. ropy naftowej i gazu ziemnego w klasyfikacji 2C (zasoby warunkowe).

Wydobycie ropy i gazu ziemnego w 2014 r.

W 2014 r. wydobycie ropy naftowej prowadzone było na Morzu Bałtyckim ze złoża B3, a także ze złóż lądowych na Litwie i Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wydobycie ropy naftowej wyniosło łącznie 305,2 tys. t, z czego 160,1 tys. t ropy wydobyto ze złóż bałtyckich, 70 tys. t ropy wydobyto na Litwie i 75,1 tys. t ropy w Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zrealizowane wydobycie było o 86 tys. t wyższe niż w 2013 r., kiedy wyniosło 219 tys. t.

Wydobycie gazu ziemnego prowadzone było na Morzu Bałtyckim ze złoża B3, a także na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wydobycie gazu ziemnego wyniosło łącznie 239,2 mln m3, z czego 17,8 mln m3 wydobyto ze złoża B3, a 221,4 mln m3 wydobyto w Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zrealizowane wydobycie było o 222,4 mln m3 wyższe niż w 2013 r., kiedy wyniosło 16,8 mln m3.

Istotny wpływ na wzrost wydobycia miała realizacja wydobycia z aktywów produkcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym nabytych w ramach pakietu Heimdal.

Roczne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w 2014 r. to ponad 500 tys. ekwiwalentu ton ropy.

Działalność w 2014 r.

Rozwój działalności w segmencie poszukiwań i wydobycia jest priorytetem Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011-2015. W tym celu prowadzimy działania ukierunkowane na rozwój wydobycia z własnych złóż oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowca dzięki zapewnieniu bezpośredniego dostępu do nowych złóż węglowodorów (pozyskiwanie własnych zasobów w koncesjach poszukiwawczych oraz nawiązywanie współpracy z partnerami posiadającymi już dostęp do złóż ropy naftowej i gazu ziemnego). W celu zapewnienia realizacji celu strategicznego w 2014 r. zrealizowano następujące działania:

W Polsce:

 • Produkcja ze złoża B3
  Kontynuowano prace wydobywcze ropy naftowej i gazu współtowarzyszącego na złożu B3. Na podstawie decyzji Ministerstwa Środowiska z 23 maja 2014 r. przedłużono ważność koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża B3 na okres 32 lat od dnia jej udzielenia, czyli do 29 lipca 2026 r.
   
 • Zagospodarowanie złoża B8
  Realizowano projekt zagospodarowania złoża B8. Zawarto umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim w formule project finance między B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. (B8 SPV), Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. Minister Środowiska wydał decyzję o przeniesieniu koncesji na wydobywanie ropy naftowej oraz współtowarzyszącego gazu ziemnego ze złoża B8 położonego na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego ze spółki LOTOS Petrobaltic na spółkę B8 SPV. Zarejestrowano  podwyższenia kapitału zakładowego spółki celowej B8. Nowo wyemitowane akcje zostały w całości wniesione przez LOTOS Petrobaltic oraz opłacone w formie wkładów pieniężnych i niepieniężnych, w tym w postaci: prawa do korzystania z informacji geologicznej złoża B8, składników majątku wytworzonych w LOTOS Petrobaltic dla zagospodarowania złoża B8 oraz platformy wiertniczej „Petrobaltic”.
   
 • Zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6
  Prowadzono dalsze prace w celu przygotowania do zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6 we współpracy z partnerem CalEnergy Resources Poland. Zakończono fazę wyboru koncepcji zagospodarowania, zakładając wykonanie otworów produkcyjnych przy wykorzystaniu platformy „LOTOS Petrobaltic”. Prowadzone były prace nad projektem inżynierskim instalacji morskich i lądowych oraz pozyskaniem możliwości przesyłowych na lądzie.
   
 • Prace poszukiwawcze na Morzu Bałtyckim
  Prowadzono intensywne prace poszukiwawczo-rozpoznawcze na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. W 2014 r. prace geologiczne obejmowały zasięgiem wszystkie posiadane przez LOTOS Petrobaltic koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Na dwóch koncesjach: Gotlandii i Gaz Południe wykonano prace geologiczne polegające na realizacji wierceń otworów: poszukiwawczego B27-1 i rozpoznawczego B21-2. Otwór poszukiwawczy nie potwierdził przypływu węglowodorów, natomiast otwór rozpoznawczy potwierdził występowanie gazu i kondensatu w akumulacji B21 w głównym poziomie zbiornikowym – piaskowców kambryjskich oraz wykazał potencjał ropny w dodatkowym, węglanowym poziomie zbiornikowym. Na pięciu pozostałych koncesjach realizowano prace projektowe i analityczne. Uzyskano zmianę warunków koncesji Łeba oraz podpisano aneks do użytkowania górniczego. Zmiana warunków koncesji dotyczy wydłużenia okresu trwania koncesji do 14 grudnia 2016 r. oraz zmiany zakresu prac geologicznych. Na koncesji Gaz Południe 12 grudnia 2014 r. uzyskano zmianę warunków koncesji i podpisano ją do użytkowania górniczego. Zmiana warunków dotyczyła wydłużenia jej trwania do 14 czerwca 2016 r. Celem działań jest poszerzanie wiedzy o potencjale naftowym obszarów objętych koncesjami oraz jak największe uszczegółowienie budowy geologicznej potencjalnych obiektów złożowych, niezbędne do zminimalizowania ryzyka poszukiwawczego przed podjęciem decyzji o wierceniu otworów poszukiwawczych lub rozpoznawczych. We wrześniu 2014 r. złożono w Ministerstwie Środowiska wniosek o udzielenie koncesji lądowej na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze „Młynary” wraz z projektem robót geologicznych.
   
 • Współpraca z PGNiG
  W ramach rozwoju działalności na koncesjach lądowych podpisano ze spółką  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA umowę o wspólnych operacjach na koncesji Górowo Iławeckie w północno-wschodniej Polsce. Współpraca obejmuje m.in. wykonanie badań sejsmicznych 2D o łącznej długości 200,4 km. Wyniki prac mają być ocenione w połowie 2015 r. Na ich podstawie zostanie podjęta decyzja dotycząca ewentualnych kolejnych etapów prac na tej koncesji. Celem poszukiwawczym są potencjalne akumulacje ropy naftowej w utworach kambru. Współpraca na tej koncesji jest kontynuacją działań podjętych w ramach porozumienia o współpracy w działalności poszukiwawczej z 2013 r.

  Współpraca ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA realizowana jest także na koncesji Kamień Pomorski w północno-zachodniej Polsce. W 2014 r. współpraca obejmowała wykonanie m.in. badań sejsmicznych 3D o łącznej powierzchni 110 km2. Wyniki prac mają być ocenione w połowie 2015 r. Na ich podstawie zostanie podjęta decyzja dotycząca wiercenia otworu poszukiwawczego na tej koncesji. Celem poszukiwawczym są potencjalne akumulacje ropy naftowej w utworach dolomitu głównego i gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca. Podstawą działań na koncesji Kamień Pomorski jest umowa o wspólnych operacjach zawarta pomiędzy PGNiG i LOTOS Petrobaltic w 2013 r.

W Norwegii:

 • Wydobycie ze złóż Heimdal
  Kontynuowano wydobycie gazu i kondensatu ze złóż pakietu Heimdal, tj. Alta, Vale, Skirne. Efektem zakończonego w czerwcu 2014 r. postoju remontowego platformy „Heimdal” jest wydłużenie okresu jej działania do 2034 r., co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem Petroleum Safety Authority Norway.
   
 • Projekt YME
  W ramach działań dotyczących projektu YME LOTOS Petrobaltic analizuje możliwe scenariusze prowadzące do odzyskania zainwestowanego kapitału. W szczególności rozważany jest wariant zakładający ponowne zagospodarowanie złoża.
   
 • Nowa koncesja
  Złożono wnioski o nowe koncesje poszukiwawcze w rundzie koncesyjnej  APA 2014. W wyniku jej rozstrzygnięcia uzyskano udział w koncesji 797, której spółka jest operatorem.

Na Litwie:

 • Prace poszukiwawcze i wydobywcze
  AB LOTOS Geonafta i UAB Genciu Nafta prowadziły wydobycie ropy naftowej ze złóż lądowych Girkaliai, Kretinga, Nausodis i Genciu.

  UAB Manifoldas prowadziło wydobycie ropy naftowej ze złóż lądowych Auksoras, Liziai, Veziaciai i Ablinga. UAB Minijos Nafta prowadziło wydobycie ropy naftowej ze złóż lądowych Vilkyciai, Pietu Siupariai, Degliai, Pociai, Sakuciai, Agluonei i Siupariai.

  Grupa AB LOTOS Geonafta w 2014 r. skupiła prace geologiczne głównie na rozpoznaniu potencjału naftowego bloku Kłajpeda (należącego do UAB Manifoldas). Zrealizowano dwa otwory poszukiwawczo-rozpoznawcze i dwa otwory eksploatacyjne. Z uwagi na negatywne wyniki jednego z otworów poszukiwawczych, obiekt wyłączono z listy prospektów poszukiwawczych. W pozostałych otworach uruchomiono wydobycie.

Cele na 2015 r.

Nadrzędny cel strategiczny dla segmentu poszukiwań i wydobycia zakłada zwiększenie potencjału wydobywczego do poziomu 24 tys. boe (barrel of oil equivalent) dziennie (ekwiwalent 1,2 mln t ropy rocznie) w 2015 r. Planowane działania oparte są o dalszy konsekwentny rozwój na Morzu Bałtyckim, Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na obszarach lądowych w Polsce i Litwie.

W ramach realizacji strategii, zakłada się następujące kluczowe działania:

Polska

 • Kontynuacja wydobycia ze złoża B3 na Morzu Bałtyckim z wykorzystaniem platformy PG-1.
 • Kontynuacja prac nad zagospodarowaniem złoża ropy naftowej B8 zlokalizowanego w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim w celu rozpoczęcia wydobywania ropy naftowej ze złoża.
 • Realizacja prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu pełnego rozpoznania potencjału wydobywczego Morza Bałtyckiego.
 • Kontynuacja prac zmierzających do zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6 w kierunku rozpoczęcia komercyjnego wydobywania z nich gazu ziemnego.  
 • Dalsza współpraca z PGNIG w celu udziału w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych gazu i ropy na koncesjach lądowych. Wyniki prowadzonych prac stanowić będą podstawę podjęcia decyzji o potencjalnym wierceniu otworu poszukiwawczego.

Norwegia

 • Realizacja wydobycia oraz zagospodarowania złóż pozyskanych w ramach pakietu Heimdal.
 • Realizacja działań w kierunku odzyskania kapitału zainwestowanego w projekt YME.
 • Analiza dalszych możliwości akwizycji aktywów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Litwa

 • W celu pełnego zagospodarowania posiadanych koncesji lądowych planowana jest realizacja wierceń produkcyjnych.
 • Analiza możliwości pozyskania nowych koncesji na Litwie.

Perspektywy rozwoju do 2020 r.

Kierunki rozwoju zakładają zwiększenie potencjału wydobywczego do ok. 100 tys. boe dziennie (ekwiwalent 5 mln t ropy rocznie) do 2020 r. oraz dysponowanie w 2020 r. wydobywalnymi, potwierdzonymi zasobami węglowodorów na poziomie ok. 330 mln boe.

W latach 2016-2020 planowany jest rozwój działań przede wszystkim w Polsce, gdzie m.in. zakładane jest pełne rozpoznanie potencjału Morza Bałtyckiego. Jednocześnie prowadzone będą działania w kierunku zwiększenia aktywności na lądzie. Na rynkach międzynarodowych, planowana jest budowa zrównoważonego portfela aktywów i stopniowe zwiększanie rozwoju organicznego. Zakłada się badanie możliwości intensyfikacji wydobycia ze złóż produkcyjnych w Polsce i na Litwie poprzez zastosowanie technik EOR (ang. Enhanced Oil Recovery).

Rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w latach 2016-2020 w Polsce będzie realizowany w oparciu o następujące działania:

 • Kontynuacja wydobycia ropy naftowej ze złóż B3 oraz B8 na Morzu Bałtyckim.
 • Rozpoczęcie wydobycia gazu ziemnego ze złóż B4 i B6 na Morzu Bałtyckim.
 • Pełne rozpoznanie potencjału Morza Bałtyckiego: zakończenie programu badań sejsmicznych, sukcesywne wiercenia poszukiwawczo-rozpoznawcze na rokujących obiektach.
 • Przygotowanie i realizacja zagospodarowania rozpoznanych obiektów na Morzu Bałtyckim.
 • Wydobycie ze złóż lądowych, rozszerzenie działalność na lądzie poprzez zdynamizowanie zagospodarowania odkrytych obiektów.
 • Badanie możliwości intensyfikacji wydobycia ze złóż produkcyjnych w Polsce i na Litwie poprzez zastosowanie technik EOR (ang. Enhanced Oil Recovery).

Kierunkowe plany rozwoju działalności międzynarodowej w latach 2016-2020 zakładają następujące działania:

 • Realizacja projektów zagospodarowania rozpoznanych złóż.
 • Akwizycje aktywów produkcyjnych oraz aktywów rozpoznanych, przed zagospodarowaniem, z możliwością rozpoczęcia wydobycia w 2020 r.
 • Kontynuacja i rozwój wydobycia na Litwie, m.in. zagospodarowanie nowych rozpoznanych prospektów.
 • Analiza możliwości rozwoju w nowych obszarach geograficznych.
Zobacz także: