Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Wyniki segmentów

 • Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

  Nasze roczne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w 2014 r. wyniosło ponad 500 tys. ekwiwalentu ton ropy. Istotny wpływ na wzrost wydobycia miała realizacja wydobycia z aktywów produkcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym nabytych w ramach pakietu Heimdal.

  Przejdź do strony  »

 • Działalność operacyjna

  Grupa Kapitałowa LOTOS posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie. Rok 2014 był kolejnym rekordowym okresem pod względem ilości przerobionej w niej ropy.

  Przejdź do strony  »

 • Działalność handlowa

  Rozwój sieci stacji paliw LOTOS i wzrost efektywności sprzedaży przyczynił się do umocnienia naszej pozycji na rynku detalicznym i zwiększenia udziału do 9% na koniec 2014 r., w stosunku do 8,5% osiągniętych w 2013 r.

  Przejdź do strony  »

 • Giełda

  W 2014 r. Grupa LOTOS dokonała emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze oferty publicznej. Cenę emisyjną ustalono na 18,10 zł za 1 Akcję Oferowaną. Środki z emisji przeznaczymy na współfinansowanie Projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania w rafinerii w Gdańsku i zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych.

  Przejdź do strony  »