Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym

W 2014 r. w ramach systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management, ERM) w Grupie Kapitałowej LOTOS sukcesywnie wprowadzaliśmy działania ograniczające poszczególne ryzyka, co pozwoliło na zmniejszenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Dla ryzyk, które się zmaterializowały, zastosowaliśmy wcześniej określone plany postępowania, co pozwoliło na ograniczenie ich negatywnych skutków. Zidentyfikowaliśmy także nowe ryzyka związane głównie z realizacją istotnych dla funkcjonowania grupy kapitałowej projektów, takich jak Projekt EFRA, czyli opóźnione koksowanie DCU, czy zagospodarowanie złoża B8. Ponadto udoskonaliliśmy narzędzia wykorzystywane do zarządzania ryzykiem, w tym metodykę ich identyfikacji i oceny oraz monitorowania.

Dzięki zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym realizujemy działania najbardziej optymalne z punktu widzenia działalności biznesowej, zawierające się w ramach akceptowalnego przez nas poziomu ryzyka. Identyfikujemy także pojawiające się szanse i nowe możliwości oraz podejmujemy działania w celu ich wykorzystania.

W Grupie Kapitałowej LOTOS identyfikujemy ryzyka we wszystkich obszarach działalności i mają one zróżnicowany charakter.

Podstawowe grupy ryzyk w działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
Podstawowe grupy ryzyk w działalności Grupy Kapitałowej LOTOS

Wiele ryzyk jest ze sobą powiązanych, dlatego też badamy ich wzajemne oddziaływanie i dążymy do ich maksymalnego ograniczenia. Najbardziej znaczące z punktu widzenia funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS, zgodnie z przyjętymi kryteriami, są ryzyka o charakterze finansowym oraz z obszaru poszukiwań i wydobycia.

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym ERM funkcjonuje w Grupie Kapitałowej LOTOS od 2011 r. Ma on na celu wsparcie bezpiecznego funkcjonowania organizacji i osiągnięcia założonych celów strategicznych i operacyjnych. W ramach systemu ustanowiliśmy wewnętrzne standardy postępowania i regulacje. Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym określa podstawowy zakres odpowiedzialności obowiązujący w systemie oraz główne zasady zarządzania ryzykiem. Wdrożona procedura precyzuje szczegółowy proces i zasady identyfikacji oraz oceny ryzyka, sposobu jego monitorowania i raportowania oraz weryfikacji skuteczności działań ograniczających ryzyko.

Proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS
Proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS
Zobacz także: