Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Struktura

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, według stanu na 31 grudnia 2014 r. wchodziła Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący oraz 35 spółek o profilu produkcyjnym i usługowym w tym:                    

 • 14 spółek zależnych od Grupy LOTOS,                     
 • 21 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS.
Skład Grupy Kapitałowej LOTOS
Nazwa podmiotu


 
Siedziba


 
Przedmiot działalności


 
Procentowy udział Grupy LOTOS w kapitale podstawowym
31.12.2014 31.12.2013
Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy
Spółki bezpośrednio zależne
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS 100,00% 100,00%
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych oraz plastyfikatorów, sprzedaż olejów bazowych 100,00% 100,00%
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100,00% 100,00%
LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy 100,00% 100,00%
LOTOS Serwis Sp. z o.o.  Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe 100,00% 100,00%
LOTOS Lab Sp. z o.o. Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00% 100,00%
LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00% 100,00%
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00% 100,00%
LOTOS Terminale S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00% 100,00%
LOTOS Infrastruktura S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową) (1)
Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 66,95% (2) 100,00%
LOTOS Petrobaltic S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu  99,99% (3) 99,98%
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
w likwidacji (4)
Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% (5) -
Spółki pośrednio zależne 
RCEkoenergia Sp. z o.o. (1) Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu 100,00% 100,00%
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 100,00% 100,00%
Miliana Shipholding Company Ltd
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Nikozja, Cypr Magazynowanie i transport ropy naftowej oraz inne usługi w obszarze transportu morskiego oraz zarządzanie posiadanymi aktywami finansowymi 99,99% (3) 99,98%
Technical Ship Management Sp. z o.o.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca transport morski; doradztwo w zakresie eksploatacji statków 99,99% (3), (6) 1,00% (6)
SPV Baltic Sp. z o.o. Gdańsk Świadczenie usług wiertniczych na złożach ropy i gazu 99,99% (3), (6) 1,00% (6)
Miliana Shipmanagement Ltd Nikozja, Cypr Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% (3) 99,98%
Miliana Shipping Group Ltd
(spółka posiada swoją grupę kapitałową) 
Nikozja, Cypr Zarządzanie posiadanymi aktywami  99,99% (3) 99,98%
Kambr Navigation Company Ltd Nikozja, Cypr Czarter statku 99,99% (3) 99,98%
Petro Aphrodite Company Ltd Nikozja, Cypr Czarter statku 99,99% (3) 99,98%
Petro Icarus Company Ltd Nikozja, Cypr Czarter statku 99,99% (3) 99,98%
Granit Navigation Company Ltd Nikozja, Cypr Czarter statku 99,99% (3) 99,98%
St. Barbara Navigation Company Ltd Nikozja, Cypr Czarter statku 99,99% (3) 99,98%
Bazalt Navigation Company Ltd Nikozja, Cypr Czarter statku 99,99% (3) 99,98%
LOTOS Exploration and Production Norge AS Stavanger, Norwegia Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej  99,99% (3) 99,98%
Aphrodite Offshore Services N.V. Curaçao Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 99,99% (3) 99,98%
Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego 99,99% (3) 99,98%
AB LOTOS Geonafta
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Gargždai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych 99,99% (3) 99,98%
UAB Genciu Nafta Gargždai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,99% (3) 99,98%
UAB Manifoldas Gargždai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,99% (3) 99,98%
B8 Sp. z o.o. Gdańsk

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

99,99% (3) 99,98%
B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A. Gdańsk

Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i gazu ziemnego

99,99% (3) 99,98%
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą własności
LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o. Gdańsk Handel paliwem lotniczym 50,00% 50,00%
Baltic Gas Sp. z o.o. Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego i działalność usługowa wspomagająca górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (7) 49,995% (3) 49,990%
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego spółka
osobowa
spółka
osobowa
UAB Minijos Nafta Gargždai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 49,995% (3) 49,990%

Ponadto Grupa LOTOS  S.A. posiada 8,97% udziałów  w kapitale zakładowym P.P.P.P. „NAFTOPORT” Sp. z o.o. (spółce należącej do grupy kapitałowej PERN „Przyjaźń” S.A z Płocka). 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2013 r. udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę LOTOS w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy LOTOS w kapitałach tych jednostek.

(1) Dnia 28.01.2014 r. spółka LOTOS Terminale S.A. sprzedała posiadany cały pakiet udziałów w spółce RCEkoenergia Sp. z o.o. (28.305 udziałów) na rzecz LOTOS Infrastruktura S.A. W związku z powyższą transakcją zmieniła się struktura właścicielska spółki RCEkoenergia Sp. z o.o., tj.: LOTOS Infrastruktura S.A. (większościowy udziałowiec, 28.305 udziałów, 99,996% udział w kapitale zakładowym) i Grupa LOTOS S.A. (mniejszościowy udziałowiec, 1 udział, 0,004% udział w kapitale zakładowym).

(2) Dnia 26.11.2013 r. została podpisana umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej pomiędzy LOTOS Infrastruktura S.A. oraz LOTOS Terminale S.A. Na mocy ww. umowy spółka LOTOS Terminale S.A. objęła 2.962.335 szt. akcji nowej emisji serii B spółki LOTOS Infrastruktura S.A.. Dnia 07.01.2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwały Nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOTOS Infrastruktura S.A. z dnia 7.11.2013 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podniesiony z poziomu 48.000.000,- zł o 23.698.680,- zł do poziomu 71.698.680,- zł i dzieli się na 8.962.335 szt. akcji:

 • 6.000.000 szt.  akcji imiennych serii A, o  wartości nominalnej 8,00 zł każda akcja, 
 • 2.962.335 szt. akcji imiennych serii B, o  wartości nominalnej 8,00 zł każda akcja.

W związku z powyższym zmieniła się struktura właścicielska w Spółce, tj.: Grupa LOTOS S.A. (większościowy akcjonariusz, 6.000.000 szt. akcji serii A, 66,95% udział w kapitale zakładowym), LOTOS Terminale S.A. (mniejszościowy akcjonariusz, 2.962.335 szt. akcji serii B, 33,05% udział w kapitale zakładowym).

(3) W II kw. 2014 r. został zakończony proces przymusowego wykupu akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. będących w posiadaniu osób fizycznych (przymusowy wykup akcji w trybie art. 418. Kodeksu spółek handlowych). Od 12.06.2014 r. GL S.A. jest właścicielem w sumie 9.938.913 szt. akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A., a od 18.06.2014r. może wykonywać prawo głosu z ostatnich wpisanych do księgi akcyjnej LOTOS Petrobaltic S.A. 286 szt. akcji (w sumie z 9.938.913 szt. akcji). Od dnia 12.06.2014 r. struktura akcyjna spółki LOTOS Petrobaltic S.A. kształtuje się jn.:

 • Grupa LOTOS S.A. - 99,99% (9.938.913 szt. akcji),
 • Skarb Państwa - 0,01% (1.087 szt. akcji).

(4) Dnia 20.03.2014 r. decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółka LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Od tego dnia Spółka działa jako: LOTOS Park Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Dnia 08.12.2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z. o.o. w likwidacji, na którym podjęto uchwały, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki. Na dzień 31.12.2014 r. Spółka widniała w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

(5) Dnia 6.10.2014 r. Grupa LOTOS S.A. nabyła 100% udziałów w spółce Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. od Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy s.k. Zgodnie z umową Spółki z dnia 23.07.2014 r. przedmiotem działalności Spółki jest działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. Od dnia nabycia Spółki do dnia 31.12.2014r. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

(6) Dnia 6.09.2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Technical Ship Management Sp. z o.o. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego do 5 tys. zł, poprzez umorzenie dobrowolne 9.900 udziałów o łącznej wartości nominalnej 495 tys. zł. Dnia 06.09.2013r. pomiędzy spółkami Technical Ship Management Sp. z o.o. (nabywca) a Miliana Shipholding Company Sp. z o.o. (zbywca) została podpisana umowa sprzedaży 9.900 udziałów o łącznej wartości 495 tys. zł celem ich umorzenia. Spółka Miliana Shipholding Company Ltd posiada całkowitą kontrolę nad spółkę Technical Ship Management Sp. z o.o. Wskazany 1% udział wynika z udziałów własnych Spółki. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS nastąpiła dnia 23.01.2014 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

(7) W 2014 r. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną.

Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS. Stan na 31.12.2014 r.
Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS. Stan na 31.12.2014 r.

Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący, pełni wśród spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspierających. Realizacji zadań z tym związanych służy model zarządzania segmentowego. Segment jest to wydzielony obszar działalności biznesowej zarządzany w grupie kapitałowej przez wyznaczonego członka Zarządu Grupy LOTOS. 

Przyjęty model wpływa na sprawność zarządzania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji. Zarządzanie segmentowe obejmuje m.in. realizację spójnej strategii, skoordynowane planowanie i kontroling, zintegrowane zarządzanie operacyjne oraz zapewnienie zachowania spójnych standardów korporacyjnych.

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżniamy następujące segmenty:

Segment zarządczy
 • Szef segmentu: prezes Zarządu Grupy LOTOS. 
 • Zadania: wzrost wartości grupy kapitałowej poprzez zarządzanie całokształtem jej działalności, w tym koordynacja opracowania strategii, definiowanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych oraz koordynacja funkcji wsparcia procesowego.
Segment poszukiwawczo-wydobywczy 
 • Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. poszukiwań i wydobycia. 
 • Zadania: opracowanie strategii rozwoju działalności grupy kapitałowej w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz zarządzanie i nadzorowanie działań w tym zakresie.
 • Spółki: LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami zależnymi i powiązanymi.
Segment operacyjny
 • Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i rozwoju. 
 • Zadania: opracowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych oraz nadzór i koordynacja całokształtu spraw związanych z przerobem ropy naftowej, produkcją rafineryjną i techniką, opracowywanie założeń polityki produkcji rafineryjnej, nadzór nad sprawami związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju technicznego i technologicznego, nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku, nadzór nad procesami ochrony środowiska, BHP oraz bezpieczeństwa i ochrony fizycznej.
 • Spółki: LOTOS Infrastruktura wraz z podległą spółką zależną, LOTOS Lab, LOTOS Ochrona, LOTOS Serwis i LOTOS Straż.
 • Zmiany w 2014 r.: Spółka LOTOS Infrastruktura nabyła pakiet udziałów w spółce RCEkoenergia od LOTOS Terminale, tworząc własną grupę kapitałową. W związku z transakcją zmieniła się struktura właścicielska RCEkoenergia, której większościowym udziałowcem stała się LOTOS Infrastruktura.
Segment handlowy 
 • Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. handlu. 
 • Zadania: opracowanie strategii handlu oraz efektywne zarządzanie sprzedażą, zaopatrzeniem w ropę i produkty naftowe oraz dystrybucją, rozwój działalności tradingowej i optymalizacyjnej.
 • Spółki: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i LOTOS Terminale wraz z podległą spółką zależną.
 • Zmiany w 2014 r.: Spółka LOTOS Terminale sprzedała posiadany cały pakiet udziałów w RCEkoenergia na rzecz LOTOS Infrastruktura. W związku z powyższą transakcją zmieniła się struktura właścicielska RCEkoenergia, tzn. LOTOS Infrastruktura stała się większościowym udziałowcem 99,996% udziałów w kapitale zakładowym.
Segment finansowy
 • Szef segmentu: wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. 
 • Zadania: monitorowanie realizacji strategii grupy kapitałowej oraz zarządzanie całokształtem działalności finansowej i rachunkowej, w tym opracowanie i monitorowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarządzanie procesem budżetowania i kontrolingu, wypracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzanie całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych.
 • Spółki: LOTOS Park Technologiczny w likwidacji, LOTOS Gaz w likwidacji wraz z podległą spółką zależną oraz zakupiona w 2014 r. Infrastruktura Kolejowa, która nie rozpoczęła działalności gospodarczej.

Dla celów związanych z analizą efektywności ekonomicznej oraz czytelną prezentacją sprawozdań finansowych, w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS wyróżniono dwa główne segmenty operacyjne sprawozdawcze:

 • segment operacyjny wydobywczy – obejmujący działalność w zakresie pozyskiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • segment operacyjny produkcji i handlu – obejmujący działalność spółek w zakresie wytwarzania, przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz działalność pomocniczą, transportową i serwisową.

W 2014 r. nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze zarządczej Grupy LOTOS. Zmiany organizacyjne były konsekwencją rozpoczętego w 2013 r. Programu Efektywność
i Rozwój oraz miały na celu m. in.:

 • konsolidację i optymalizację obszarów związanych z obsługą procesu zakupowego oraz spraw społecznych i kulturalnych,
 • usprawnienie komunikacji w grupie kapitałowej,
 • minimalizację kosztów zarządczych,
 • usprawnienie raportowania segmentowego,
 • wzrost decyzyjności i odpowiedzialności pionów organizacyjnych.

W strukturze organizacyjno-zarządczej Grupy LOTOS, która przedstawia podział pracy, powiązania między funkcjami i zadaniami realizowanymi w Spółce oraz ustala podporządkowanie jednostek organizacyjnych, jak również przedstawia obowiązującą hierarchię zarządzania, na koniec 2014 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:

 • 16 pionów, w tym 5 podległych bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu,
 • 35 biur,
 • 15 działów,
 • 8 zakładów.
Schemat obrazujący segmenty działalności. Stan na 31.12.2014 r.
Schemat obrazujący segmenty działalności. Stan na 31.12.2014 r.
Zobacz także: