Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Systemy zarządzania

Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę środowiska, z którego zasobów czerpiemy i na które oddziałujemy prowadzoną działalnością przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w naszych zakładach.

Systemy zarządzania w Grupie Kapitałowej LOTOS. Stan na 31.12.2014 r.
Nazwa spółki Wdrożone systemy zarządzania
Grupa LOTOS Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone wymagania Systemu Zarządzania Energią zgodne z normą ISO 50001, Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotem materiałami o znaczeniu strategicznym zgodne z normą PN-N-19001 oraz Publikacji Standaryzacyjnej dotyczącej Zapewnienia Jakości AQAP 2110. 
LOTOS Asfalt Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji.
LOTOS Kolej Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Przewozów Kolejowych (SMS) zgodny z dyrektywą 2004/49/WE oraz przepisami krajowymi, System Zarządzania Utrzymaniem (MMS) zgodny z dyrektywą 2004/49/WE i rozporządzeniem (UE) nr 445/2011, system jakości w spawalnictwie zgodny z normami DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2) i EN 15085-2 oraz certyfikowane utrzymanie wagonów towarowych wg wymagań VPI.
LOTOS Lab Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
LOTOS Ochrona Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Oil Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz Publikacją Standaryzacyjną dotyczącą Zapewnienia Jakości AQAP 2110. Ponadto wdrożono wymagania ISO 14001 i PN-N-18001.
LOTOS Petrobaltic Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone systemy ISM Code (na zgodność z Kodeksem Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom) oraz ISPS Code (Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego).
LOTOS Serwis Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone i certyfikowane wymagania systemu jakości w spawalnictwie zgodne z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.
LOTOS Straż Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Terminale Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Paliwa Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Ponadto wdrożono wymagania ISO 14001 i PN-N-18001.
LOTOS Infrastruktura Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W Zintegrowanym Systemie Zarządzania Grupy LOTOS, audity są jednym z głównych narzędzi jego doskonalenia. Stanowią cenną i obiektywną informację zwrotną na temat oceny funkcjonowania poszczególnych obszarów w organizacji, na podstawie ich wyników podejmowane są działania korygujące, zapobiegawcze i korekcyjne.

W latach 2012-2014 w Grupie LOTOS przeprowadzono ponad 200 auditów. Były one realizowane jako:

 • audity wewnętrzne,
 • audity korporacyjne,
 • audity dostawców.
Audity przeprowadzone w Grupie LOTOS w latach 2012-2014
Rodzaj auditu 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Audity wewnętrzne 41 43 25
     komórki organizacyjne 28 32 15
     zakłady produkcyjne 8 8 8
     audity przekrojowe 5 3 2
Audity korporacyjne 12 23 12
Audity dostawców 10 20 18
Suma przeprowadzonych auditów 63 86 55

Wyniki auditów wewnętrznych dostarczają informacji zarówno o pozytywnych aspektach funkcjonowania systemu, jak również o obszarach, które wymagają doskonalenia. Dostarczają kierownictwu informacji o spełnieniu obowiązujących uregulowań oraz skuteczności wdrożonych rozwiązań systemowych i organizacyjnych.

Ocena stopnia wdrożenia wymagań i standardów korporacyjnych realizowana jest podczas prowadzonych w spółkach zależnych Grupy LOTOS auditów korporacyjnych. W 2014 r. przeprowadziliśmy w spółkach grupy kapitałowej pozaplanowe audity z zakresu Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Grupy Kapitałowej LOTOS.

W wielu obszarach, w wyniku przeprowadzonych auditów, działania doskonalące prowadzone były w dłuższej perspektywie i wymagały zaangażowania osób z różnych komórek organizacyjnych, co jest dowodem na to, że jesteśmy organizacją świadomą, dla której otrzymywane informacje są podstawą do uczenia się i doskonalenia.

Program auditów odnoszący się do auditów wewnętrznych, korporacyjnych i dostawców dostosowujemy do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS.

W ramach wymagań systemów zarządzania i w zależności od potrzeb, spółki zależne Grupy LOTOS realizują również audity wewnętrzne, korporacyjne lub dostawców.

Siłą auditu są doświadczeni auditorzy. Czynni auditorzy w Grupie Kapitałowej LOTOS to ponad 100 osób. W latach 2012-2014 w ramach Szkoły Auditora, swoje kompetencje doskonaliło blisko 60 auditorów. 
 
Audity dostawców dostarczają informacji o stopniu spełnienia istotnych dla nas wymagań. Dla Grupy LOTOS są narzędziem dodatkowego nadzoru nad realizacją umowy oraz stanowią pomoc przy ocenie dostawcy. Przedstawiając kontrahentowi raport, dajemy rzetelną i szczegółową informację dotyczącą oceny auditowanych obszarów oraz możliwości doskonalenia. Audity te również dają obu stronom możliwość rozwijania wzajemnych relacji, poznawania oczekiwań i możliwości, propagowania konstruktywnych rozwiązań. (zobacz więcej)

Dbając o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy na terenie rafinerii Grupy LOTOS, poprzez portal „Wymagania Grupy LOTOS dla kontrahentów” przekazujemy kontrahentom wybrane, niezbędne do realizacji warunków umowy uregulowania wewnętrzne oraz towarzyszące im wzory formularzy, którymi powinni posługiwać się kontrahenci. Portal służy również jako platforma wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy i zasad obowiązujących na terenie Spółki pomiędzy kontrahentami i Grupą LOTOS.

Główne zmiany w systemach i strukturach zarządzania procesami w 2014 r.
System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management, ERM)  W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje system zarządzania ryzykiem korporacyjnym, który wspiera bezpieczną i skuteczną realizację celów strategicznych i operacyjnych organizacji. W 2014 r. realizowaliśmy prace mające na celu usprawnienie wdrożonych rozwiązań w procesie identyfikacji i oceny ryzyka, obejmujące m.in. rozwój wykorzystywanych narzędzi informatycznych. Prowadziliśmy także wiele działań systemowych i operacyjnych, dzięki którym ograniczaliśmy zidentyfikowane ryzyka. (zobacz więcej
Zarządzanie procesami W 2014 r. komunikowaliśmy wyniki monitorowania procesów oraz dane na potrzeby przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), jak również dokonaliśmy przeglądu wszystkich mierników procesów w Grupie LOTOS pod kątem ich adekwatności i przydatności, dążąc do tego, aby mierniki pokazywały również efektywność procesów. Dodatkowo wprowadziliśmy w portalu do monitorowania procesów usprawnienia, które ułatwią właścicielom procesów dotarcie do niezbędnych danych na ich temat, a tym samym udoskonalą komunikację w Spółce.
Zarządzanie projektami Wdrażając zarządzanie projektowe w Grupie Kapitałowej LOTOS, naszym celem było zapewnienie sprawnej realizacji projektów w całej grupy kapitałowej, skutecznej kontroli postępu prac i osiągnięcia założonych efektów w projektach prowadzonych według określonych zasad korporacyjnych. Nie mniej istotną potrzebą było zapewnienie właściwego raportowania w tym zakresie. W 2014 r. kontynuowaliśmy wdrażanie narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie projektowe w całej grupie kapitałowej.
System zarządzania energią (ang. Energy Management System, EnMS)

Rok 2014 był pierwszym okresem funkcjonowania w Grupie LOTOS nowych uregulowań wewnętrznych (utworzonych w oparciu o wymagania normy ISO 50001), a także prowadzenia w oparciu o nie wybranych aktywności w zakresie gospodarki energetycznej:

 • określiliśmy nowe cele środowiskowe i energetyczne (wspólne ze względu na występowanie efektu synergii pomiędzy zagadnieniami ochrony środowiska i efektywności energetycznej), a także wyznaczyliśmy dla nich programy uwzględniające etapy i zadania do realizacji,
 • rozwijaliśmy i dostosowywaliśmy do obecnych potrzeb wskaźniki wyniku energetycznego dla różnych obszarów produkcyjnych, a także prowadziliśmy ich bieżący monitoring oraz raportowanie,
 • zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy pierwsze przeglądy energetyczne,
 • mając na względzie wpływ istotności analiz dotyczących efektywności energetycznej w obszarach projektowych i zakupowych, opracowaliśmy odpowiednie wytyczne ujęte w dokumencie „Kryteria energetyczne w projektach, remontach oraz zakupach towarów i usług w Grupie LOTOS S.A.",
 • celem podnoszenia ogólnie pojętej świadomości energetycznej, w ramach systemu szkoleniowo-rozwojowego Grupy Kapitałowej LOTOS (Akademia LOTOS) przeprowadziliśmy cykl szkoleń pt. „Energooszczędne biuro i dom – zasady efektywnego gospodarowania energią w życiu codziennym", przybliżającego pracownikom dobre praktyki, których stosowanie w życiu zawodowym i prywatnym może przyczynić się do osiągnięcia oszczędności.

W 2015 r., podobnie jak w latach poprzednich, naszym celem nadrzędnym jest zapewnienie skutecznej i efektywnej komunikacji w ramach całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację w naszym otoczeniu zewnętrznym, jak i szybki rozwój grupy kapitałowej, nadal będziemy doskonalić obszary naszego  działania m.in. poprzez wdrażanie zaawansowanych narzędzi informatycznych, odpowiadających potrzebom organizacji i przyjaznych dla użytkowników. 

Wśród założonych planów jest m.in.:

 • doskonalenie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) m.in. poprzez szczegółową analizę ryzyk dla poszczególnych procesów i celów operacyjnych realizowanych w Grupie LOTOS, a także rozwój Portalu ERM pod kątem pojawiających się potrzeb wynikających z rosnącej dojrzałości systemu ERM;  
 • w zakresie systemu zarządzania energią: objęcie systemem zarządzania energią pozostałych 5 zakładów produkcyjnych Grupy LOTOS, kontynuacja realizacji celów środowiskowych i energetycznych, rozwijanie systemu bieżącego monitorowania i raportowania wskaźników wyniku energetycznego, realizacja potrzeb szkoleniowych oraz dalsze rozwijanie świadomości pracowników na temat zagadnień gospodarki energetycznej;
 • utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania projektami, kontynuacja wdrożenia narzędzia informatycznego do wspomagania zarządzania projektami w grupie kapitałowej oraz doskonalenie kompetencji pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i realizacji projektów;
 • wdrożenie udoskonalonego narzędzia informatycznego do monitorowania procesów, dostosowanego do potrzeb użytkowników oraz wprowadzenie nowych mierników prezentujących efektywność procesów;
 • wdrożenie efektywnego i przyjaznego dla użytkowników narzędzia informatycznego do nadzorowania działań korygujących i zapobiegawczych.

 
Rok 2015 będzie dla nas kolejnym okresem realizacji Programu Efektywność i Rozwój, wspieranego poprzez właściwie zaprojektowany i efektywny oraz doskonalony  Zintegrowany System Zarządzania, który jest nierozerwalnie związany z wyznaczonymi do osiągnięcia celami biznesowymi.

Zobacz także: