Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Środowisko

WYPOWIEDŹ

Dalsze obniżanie emisji CO2 - przy zachowaniu dotychczasowej struktury paliw (niskoemisyjnych) - będzie możliwe poprzez doskonalenie systemu zarządzania energią, zgodnie z normą ISO 50001.

Wojciech Blew
Dyrektor ds. Rozwoju Technologii Grupy LOTOS, Lider Strategii CSR w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi w procesie produkcji
+Przeczytaj całą wypowiedź -Zamknij

Ciągłe starania na rzecz ograniczania naszego negatywnego wpływu na środowisko, wprowadzanie rozwiązań pozwalających na zmniejszenie zużycia energii, podejmowanie współpracy z ośrodkami akademickimi, otwarty dialog ze wszystkimi grupami interesariuszy oraz inne wyżej opisane działania w pełni wpisują się w realizowane od trzech lat zobowiązania zawarte w podpisanej przez nas Deklaracji Polskiego Biznesu Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, jak również w przyjęte przez nas Zasady United Nations Global Compact dotykające sfery środowiskowej odpowiedzialności, tj. prewencyjne podejście do środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej oraz stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

W kolejnym, czwartym roku realizacji obecnej strategii biznesowej oraz współistniejącej z nią strategii CSR udowodniliśmy, że ograniczanie ryzyk środowiskowych oraz dążenie do ciągłego minimalizowania stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko są dla nas stale ważnymi celami.

W 2014 roku zmodernizowaliśmy ostatni, czwarty kocioł w elektrociepłowni, co oznacza, że od tego momentu wszystkie kotły Grupy LOTOS są przystosowane do spalania gazu ziemnego, paliwa najmniej obciążającego środowisko zanieczyszczeniami.

Maksymalne wykorzystanie gazu ziemnego jako źródła energii oraz jako surowca do produkcji wodoru umożliwiło dalszą, znaczącą redukcję emisji z instalacji produkcyjnych i elektrociepłowni oraz zapewniło obniżenie emisji dwutlenku węgla, wyrażonej w kg CO2/CWT w stosunku do lat ubiegłych. Zastosowane paliwo i rozwiązania pozwoliły na osiągnięcie wyników lepszych od zakładanych w realizacji celu strategicznego dotyczącego emisji dwutlenku węgla (wartość osiągnięta 30,0 kg CO2/CWT wobec zaplanowanej  33,6 CO2/CWT).

Dalsze obniżanie emisji CO2 - przy zachowaniu dotychczasowej struktury paliw (niskoemisyjnych) - będzie możliwe poprzez doskonalenie systemu zarządzania energią, zgodnie z normą ISO 50001. 

W tej sprawie powołano Zespół ds. Efektywności Energetycznej realizujący m.in. wpisujące się w tę tematykę dwa cele środowiskowe: poprawa efektywności energetycznej systemu ogrzewania parowego rurociągów międzyobiektowych (do realizacji w 2015 roku) oraz obniżenie zużycia energii pierwotnej przez rafinerię - analiza sprawności energetycznej urządzeń i aparatów, ze szczególnym uwzględnieniem części starszych pieców technologicznych pod kątem ich wymiany na nowe (do ewentualnej realizacji do 2019 roku).

Kontynuujemy działania na rzecz upowszechniania standardów i dobrych praktyk środowiskowych zarówno wśród pracowników całej Grupy Kapitałowej LOTOS, jak i społeczności lokalnych. Warta odnotowania jest dobrowolnie przeprowadzona kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza, obejmująca tereny bezpośredniego działania Grupy LOTOS (rafineria 2,5 km2) wraz z jej najbliższym otoczeniem (ok. 12,1 km2) oraz z terenem wokół zbiornika retencyjnego wody surowej, oddalonego o ok. 2,5 km od zakładu (o pow. 2,4 km2). Wynikiem tej pracy jest raport, w którym zestawione zostały wszystkie zinwentaryzowane gatunki grzybów, porostów, roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych prawem krajowym i unijnym. Dobrowolnie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza na taką skalę jest jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć wykonanych w Polsce.

Obok organizacji wielu wycieczek przeznaczonych dla młodzieży ze szkół średnich i przede wszystkim wyższych uczelni, przeprowadzono cykl wykładów i seminariów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na których specjaliści ds. ochrony środowiska prezentowali i omawiali szereg środowiskowych aspektów związanych z działalnością rafinerii, poczynając od wymogów prawa, poprzez konkretne stosowane zabezpieczenia chroniące otoczenie przed negatywnymi skutkami naszego oddziaływania i pozwalające na spełnianie z dużym zapasem zapisów koncesji środowiskowej, jakim jest pozwolenie zintegrowane.

Jako pierwsi w województwie pomorskim wypełniliśmy jeden z nowych obowiązków dotyczących ochrony gleby i wód podziemnych nałożonych na operatorów instalacji IPPC Dyrektywą IED (Dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r.), a na szczeblu krajowym Ustawą  z dnia 21 lipca 2014 r. o zmianie Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw. Zgodnie z Dyrektywą IED i wspomnianą ustawą istnieje obowiązek załączenia do wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego raportu początkowego przedstawiającego informacje na temat zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami powodującymi ryzyko. W grudniu 2014 roku Spółka złożyła  wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego regulującego warunki prowadzenia swojej działalności i przedłożyła do Urzędu Marszałkowskiego raport początkowy stanowiący integralną część wniosku. Brak raportu początkowego od wejścia w życie obowiązku uniemożliwia wydanie pozwolenia zintegrowanego. Przyczyną aktualizacji pozwolenia jest rozbudowa infrastruktury do rozładunku cystern kolejowych, budowa węzła odzysku wodoru, zmiana rodzajów i wielkości emisji substancji z jednego z emitorów oraz zmiana granic i numeracji działek spowodowana nowymi inwestycjami na terenie rafinerii. W styczniu 2015 roku Urząd Marszałkowski wydał decyzję zmieniającą obowiązujące pozwolenie zintegrowane.


Wielkość emisji głównych zanieczyszczeń do powietrza z elektrociepłowni Grupy LOTOS w odniesieniu do wartości dopuszczalnych
Wielkość emisji głównych zanieczyszczeń do powietrza z instalacji rafineryjnych Grupy LOTOS w odniesieniu do wartości dopuszczalnych
Zobacz także: