Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Skwarko - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Z pełną satysfakcją przekazujemy Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok, który stanowi potwierdzenie wyboru właściwych kierunków rozwoju Spółki, ale przede wszystkim jest dowodem sprawności menadżerskiej i wysokich kompetencji jej Zarządu. 

Najważniejszym i kluczowym dla dalszego rozwoju Spółki projektem zrealizowanym w 2014 roku była modelowo przygotowana i przeprowadzona emisja akcji. Proces ten zakończony został pełnym sukcesem, wyróżniającym SPO Grupy LOTOS na tle innych tego typu projektów, przeprowadzonych na rynku kapitałowym w ostatnich latach. Należy podkreślić, że większościowy akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa objął wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji, tak samo zachowali się i inni akcjonariusze. W efekcie stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 98,33 procent. Pozyskując na rozwój znaczące środki finansowe w realiach niezwykle trudnego rynku i zyskując pełne zaufanie akcjonariuszy dla nowych projektów inwestycyjnych, Zarząd wykazał się odpowiedzialnością za Spółkę nie tylko w zakresie jej bieżących potrzeb, ale co ważne także w długiej perspektywie. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie Projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 na Morzu Bałtyckim. To przede wszystkim realizacja tych projektów będzie budować wartość dla akcjonariuszy i umacniać przewagę konkurencyjną Spółki w kolejnych latach. 

Dla akcjonariuszy Spółki szczególnie ważne jest to, aby jej działania były zawsze transparentne, odpowiedzialne i efektywne we wszystkich obszarach aktywności. Dlatego w 2014 roku LOTOS nie tylko kontynuował projekty wpisane w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ale skutecznie wspierał inicjatywy doskonalące warunki życia społeczeństwa i chroniące środowisko naturalne. Po raz kolejny Spółka zdobyła uznanie interesariuszy, a jej prospołeczne inicjatywy stawiane były, jako wzór aktywności charakteryzujących nowoczesny biznes.

Z perspektywy 2015 roku doskonale widać, że rok 2014 został w Grupie LOTOS wykorzystany szczególnie starannie i mądrze do przeprowadzenia kluczowych działań dla zbudowania solidnych fundamentów dla dalszego rozwoju całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Strategia koncernu na kolejne 5 lat będzie przedstawiona akcjonariuszom i uczestnikom rynku kapitałowego w drugiej połowie 2015 roku. Dlatego głęboko zasadne jest złożenie gratulacji wszystkim, którzy w minionym roku wnieśli swój wkład w sukces LOTOSU, za jaki należy uznać przygotowanie Spółce nowego, perspektywicznego etapu rozwoju. Szczególne słowa należą się Zarządowi Grupy LOTOS za przeprowadzenie z powodzeniem Spółki przez bardzo wymagający okres oraz wszystkim pracownikom, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do wzmocnienia pozycji LOTOSU wśród liderów polskiej gospodarki. 

 

Z poważaniem, 

Wiesław Skwarko, podpis
Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.

Zobacz także: