Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Akcjonariat

Kapitał akcyjny Grupy LOTOS nie uległ zmianom w stosunku do 2013 r. i składał się z 129.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł, mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Każda akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) i posiada prawo do dywidendy. 

W dniu 29 kwietnia 2013 r.  Spółka powzięła informację, że w wyniku nabycia akcji Grupy LOTOS w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych 24 kwietnia 2013 r., ING Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył stan posiadania akcji Grupy LOTOS powyżej 5% głosów na WZA Spółki. ING OFE przekazał do wiadomości publicznej stan posiadania akcji Grupy LOTOS na dzień 31 grudnia 2014 r. na poziomie 8,57% głosów na WZA Spółki.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 9 stycznia 2015 r zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS z kwoty 129.873.362 zł do 184.873.362 zł w drodze emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 8 września 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

Kapitał akcyjny Grupy LOTOS S.A. składa się z 184.873.362 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1 złoty za każdą akcję, mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, z których każda jest równoważna pojedynczemu głosowi na WZA i posiada prawo do dywidendy.

W latach 2013-2014 i do dnia publikacji niniejszego Raportu Skarb Państwa posiadał akcje zwykłe na okaziciela Grupy LOTOS, reprezentujące 53,19% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Wg informacji z 31 grudnia 2014 r. ING OFE wykazał udział w kapitale akcyjnym Grupy LOTOS na poziomie 8,6%. W 2014 r. pozostałe 38,21% akcji pozostawało w wolnym obrocie.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w głosach na ZWZ Spółki. Stan na 30 czerwca 2014 r.
Podmiot Liczba akcji Grupy LOTOS Udział na ZWZ  [%] Udział ogółem [%]
Skarb Państwa 69 076 392 79,06 53,19
ING OFE 8 000 000 9,16 6,16

Jedna akcja Grupy LOTOS daje prawo do jednego głosu na WZA. Jednakże, zgodnie ze Statutem Spółki, prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na WZA więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w dniu odbywania WZA, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.

Zobacz także: