Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

O nas

Zintegrowany Raport Roczny 2014 dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS, grupa kapitałowa), w szczególności zaś podmiotu dominującego, tj. Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa LOTOS, Spółka, koncern). 
 
Jesteśmy jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie oraz drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Jako jedyni prowadzimy wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego, mając niemal wyłączną możliwość prowadzenia prac poszukiwawczo-wydobywczych na obszarze Bałtyku. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzimy także w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Mamy także dostęp do lądowych złóż ropy naftowej na terytorium Litwy. Nasza rafineria w Gdańsku jest jednym z najmłodszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz ekologicznie kompleksów rafineryjnych w Europie. 

Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 r. na poziomie ok. 28,5 mld zł zajmujemy 4. miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce.   

Od czerwca 2005 r. akcje Grupy LOTOS są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Od listopada 2009 r. jesteśmy uczestnikiem indeksu firm społecznie odpowiedzialnych - RESPECT Index na GPW. 

W naszej grupie kapitałowej w Polsce i zagranicą pracuje ponad 5 tys. osób.

Lista 500 dziennika Rzeczpospolita, 13.05.2015 r.

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS ze względu na płeć. Stan na 31.12.2014 r.
Wyszczególnienie  Mężczyźni Kobiety Razem
stanowiska robotnicze  2 537 168 2 705
stanowiska nierobotnicze    1 409 992 2 401
Razem 3 946 1 160 5 106

W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza rafinerią w Gdańsku o nominalnej mocy przerobowej 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie), wchodzi obecnie 14 spółek ze znakiem LOTOS. Dwie z nich mają swoją siedzibę poza terenem Polski – na Litwie i w Norwegii.

Terytorialny zasięg Grupy Kapitałowej LOTOS
Terytorialny zasięg Grupy Kapitałowej LOTOS - mapa

Strategia Grupy LOTOS zakłada umacnianie naszej pozycji jako silnej, innowacyjnej i efektywnie rozwijającej się firmy, która odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w sektorze energii kraju. Koncentrujemy się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych. Cele biznesowe osiągamy z poszanowaniem idei społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się nie tylko do rozwoju społeczności w regionach, w których zlokalizowane są nasze spółki, ale także do wzrostu gospodarczego całego kraju. W 2014 r. Grupa Kapitałowa LOTOS odprowadziła z tytułu prowadzonej działalności podatki w łącznej wysokości 11.403.606 tys. zł.

Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest Polska, choć nasza sprzedaż na rynki zagraniczne sukcesywnie wzrasta. W 2014 r. zajęliśmy wysokie trzecie miejsce na liście największych polskich eksporterów z przychodami z eksportowanych produktów w wysokości ok. 9,5 mld zł. 2

2 Lista 500 dziennika Rzeczpospolita, 13.05.2015 r.

Nasze produkty są eksportowane do 75 krajów na świecie.

Eksport produktów marki LOTOS
Eksport produktów marki LOTOS - mapa

W Polsce pod marką LOTOS funkcjonuje trzecia co do wielkości sieć stacji paliw. Za jej pośrednictwem oferujemy produkty i usługi segmentu premium, w którym działają także stacje autostradowe. Co trzecia stacja w naszej sieci działa w segmencie ekonomicznym, reprezentowanym przez markę LOTOS Optima. Rozwój sieci stacji paliw oraz wzrost efektywności sprzedaży, przyczynił się do umocnienia naszej pozycji na rynku detalicznym i zwiększenia udziału do 9% na koniec 2014 r. (w stosunku do 8,5% osiągniętych w 2013 r.).

Zobacz także: