Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

System wartości

Naszą misją jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa, przyjazny dla środowiska i zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego. 

W swoich działaniach biznesowych i społecznych kierujemy się nadrzędną zasadą poszanowania prawa oraz poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie. Doskonalimy kulturę organizacyjną poprzez oparcie jej na silnym i spójnym systemie wartości. Nasz system wartości społecznych stanowi czystość, otwartość, innowacyjność i odpowiedzialność. Jest on wzmocniony wartościami etycznymi, które ustanowiliśmy, przyjmując w 2013 r. Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Należą do nich: profesjonalizm, szacunek, transparentność oraz współpraca.

czystość - otwartość - innowacyjność - odpowiedzialność - profesjonalizm - szacunek - transparentność  - współpraca
logo Global Compact
 

Jako firma społecznie odpowiedzialna, popieramy i stosujemy we wszystkich sferach swojej działalności zasady United Nations Global Compact - największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego. Należą do nich:

 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową;
 2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę;
 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się;
 4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej;
 5. Popieranie zniesienia pracy dzieci;
 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia;
 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego;
 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej;
 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii;
 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

W 2014 r. Grupa LOTOS została sygnatariuszem nowej inicjatywy UN Global Compact określonej jako Call to Action on Anti-Corruption (Wezwanie do działania przeciwko korupcji). Sygnatariusze wspólnie zaapelowali do rządów o promowanie tworzenia rozwiązań zgodnych z polityką przeciwdziałania korupcji we wszystkich jej formach. Postulaty sformułowane w ramach inicjatywy ONZ są nam bliskie, czego przykładem jest realizowany przez nas Program etyczny oraz Program zarządzania ryzykiem nadużyć. Przystępując do inicjatywy na forum międzynarodowym, potwierdziliśmy zobowiązanie Grupy LOTOS do zwalczania korupcji poprzez: 

 • realizację polityki antykorupcyjnej w strategii biznesowej;
 • kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach etycznych;
 • brak tolerancji Zarządu dla łapownictwa i korupcji,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zwalczania korupcji,
 • współpracę z firmami skupionymi wokół UN Global Compact, 
 • angażowanie się w działania tworzące i wspierające mechanizmy przejrzystości w firmach.

W 2014 r. kontynuowaliśmy nasze zaangażowanie w projekt Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050, który jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy doradczej PwC. Realizowany w Polsce projekt nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). Jego celem jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie przedstawicielom biznesu znaczenia wyzwań zrównoważonego rozwoju dla długoterminowego rozwoju ich organizacji, a także wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski. Grupa LOTOS brała udział w powstaniu Wizji 2050, co zyskało potwierdzenie w znalezieniu się przez nas w 2012 r. w gronie sygnatariuszy towarzyszącej jej Deklaracji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2014 r. przedstawiciele Spółki uczestniczyli w pracach grup roboczych powołanych w ramach III etapu Wizji 2050, działających na rzecz innowacji społecznych oraz odnawialnych źródeł energi.

Zobacz także: