Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Podstawowe dane 2014

GRUPA LOTOS – wybrane dane *
DANE FINANSOWE Jednostka Za rok zakończony
31.12.2014
Za rok zakończony
31.12.2013
Zmiana
Przychody ze sprzedaży tys. zł 26.243.106 26.697.179 -2%
Strata operacyjna tys. zł (1.294.183) (352.799) -
Strata przed opodatkowaniem tys. zł (1.545.869) (77.525) -
Strata netto tys. zł (1.285.910) (14.774) -
Całkowite dochody/(straty) ogółem tys. zł (1.762.097) 83.242 -2.217%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 561.327 733.621 -23%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (137.277) 51.026 -369%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (392.823) (597.916) -
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 31.227 186.731 -83%
Podstawowa strata netto na jedną akcję (8,87) (0,10) -
Darowizny na cele społeczne tys. zł 705 1.811 -61%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 16.040 63.012 -74,5%
DANE FINANSOWE Jednostka Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Zmiana
Aktywa razem tys. zł 14.339.743 15.559.412 -8%
Kapitał własny tys. zł 6.346.776 7.135.595 -11%
DANE POZAFINANSOWE Jednostka Za rok zakończony
31.12.2014
Za rok zakończony
31.12.2013
Zmiana
    (dane porównywalne)
Pracownicy 1/ liczba zatrudnionych 1.343 1.334 0,7%
Skala rotacji zatrudnienia % 9,55 11,8 -2,25 p.p.
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin) 2/   0,9 4,5 -
Całkowity pobór wody m3 3.610.693 3.737.302 -3,4%
Emisja CO2 tys. ton/rok 1.820 1.689 7,8%
GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS – wybrane dane skonsolidowane **
DANE FINANSOWE Jednostka Za rok zakończony 31.12.2014 Za rok zakończony 31.12.2013 Zmiana
    (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży tys. zł 28.501.887 28.559.165 0%
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) tys. zł (1.393.008) 166.600 -936%
Strata przed opodatkowaniem tys. zł (2.123.715) (58.676) -
Zysk/(Strata) netto tys. zł (1.466.372) 39.428 -3.819%
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł (1.466.326) 39.415 -3.820%
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym tys. zł (46) 13 -454%
Całkowite dochody/(straty) ogółem tys. zł (1.902.137) 123.450 -1.641%
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł (1.902.096) 123.439 -1.641%
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom niekontrolującym tys. zł (41) 11 -473%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 1.380.488 1.416.277 -3%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (958.338) (931.051) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (597.271) (243.864) -
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (175.121) 241.362 -173%
Podstawowy zysk/(strata) netto na jedną akcję (10,11) 0,28 -3.711%
Darowizny na cele społeczne tys. zł 1.169 2.131 -45%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 17.665 66.348 -73%
DANE FINANSOWE Jednostka Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Zmiana
Aktywa razem tys. zł 18.947.157 20.284.754 -7%
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 8.258.288 9.189.307 -10%
Udziały niekontrolujące tys. zł 175 289 -39%
Kapitał własny razem tys. zł 8.258.463 9.189.596 -10%
DANE POZAFINANSOWE j.m. Za rok zakończony
31.12.2014
Za rok zakończony
31.12.2013
Zmiana
    (dane porównywalne)
Pracownicy 1/ liczba zatrudnionych 4.789 4.773 0,33%
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin) 2/   2,3 4,4 -
Udział w rynku paliw % 33,1 33,2 -0,1 p.p.
Wydobycie ropy naftowej tys. ton 305,2 219,1 39,3%
Wydobycie gazu mln Nm3 239,2 16,8 1.324%

Wyniki finansowe Grupy LOTOS zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS. (zobacz więcej)

** Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS (zobacz więcej).

1/ Średnie zatrudnienie w roku.

2/ Wskaźnik LTIF – liczba wypadków powodujących niezdolność do pracy x10 6/liczba roboczogodzin, liczony dla średniego zatrudnienia w roku.

Zobacz także: