Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Nadzór korporacyjny

Ład korporacyjny stanowi instrument podnoszący wiarygodność Grupy LOTOS, jako podmiotu notowanego na rynku regulowanym GPW, a przez to także konkurencyjność rynkową całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Dokładamy starań, by nasza polityka informacyjna była zgodna z dobrymi praktykami i wspierała cel realizacji zasad ładu korporacyjnego, tj. przejrzystość działania Grupy LOTOS jako spółki giełdowej, zaufanie w relacjach z Interesariuszami oraz konsekwentne budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, a od początku 2008 r. realizowała „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, tzw. DPSN, zaś w kolejnych latach – zalecenia DPSN w brzmieniu zmienionym Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., a następnie uchwałą z 21 listopada 2012 r., których aktualna wersja obowiązuje od początku 2013 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami informowania, raportujemy wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane poprzez giełdową platformę Elektroniczna Baza Informacji (tzw. EBI), analogicznie jak raporty bieżące i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spółki.

Relacje z inwestorami i interesariuszami budujemy w sposób partnerski, oparty na dialogu i satysfakcjonujący dla obu stron. Analizujemy i stopniowo wdrażamy nowe narzędzia relacji inwestorskich, doskonaląc treść i formę przekazu. Wykorzystujemy m.in. mailing, newsletter, webcast, uczestnictwo w konferencjach skierowanych do akcjonariuszy instytucjonalnych, indywidualnych i przedstawicieli domów maklerskich, telekonferencje, spotkania one-on-one, dni otwarte dla analityków i inwestorów, uczestnictwo w RESPECT Index.

W 2014 r. Zespół ds. Relacji Inwestorskich wspierał Zarząd Spółki w organizacji spotkań z inwestorami i utrzymywaniu regularnych kontaktów z uczestnikami rynku kapitałowego. W drugiej połowie roku Zespół koordynował prace nad projektem emisji akcji serii D.

Dbając o akcjonariuszy indywidualnych współpracujemy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII). W 2014 r. wzięliśmy udział w poświęconej im Konferencji Wall Street 18, zorganizowanej przez SII w Karpaczu w dniach 6-8 czerwca.

Do uczestników rynku skierowany jest internetowy serwis relacji inwestorskich Grupy LOTOS, aktualizowany na bieżąco i dwujęzyczny (polski i angielski). Jego celem jest zapewnienie równego dostępu do informacji inwestorom i analitykom spoza Polski. Serwis grupuje informacje i narzędzia w czterech blokach tematycznych: 

 1. Spółka - przedstawia grupę kapitałową, jej strategię, strukturę kapitału akcyjnego i społeczną odpowiedzialność firmy.
 2. Raporty i dane - porządkują dane finansowe i pozafinansowe, m.in. poprzez wygodny do pobrania plik databook w formacie excel, a także raporty bieżące i okresowe grupy kapitałowej publikowane na GPW.
 3. Strefa inwestora – blok zawiera informacje nt. metodologii liczenia i aktualizowane kwartalnie wielkości modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS, informacje nt. polityki i wypłat dywidendy przez Spółkę, przydatne dla inwestorów narzędzia (kalkulator, archiwum notowań akcji LOTOS), gromadzi w jednym miejscu pliki do pobrania, tj. raporty okresowe, prezentacje strategii i programów efektywnościowych, prospekt emisyjny. Inwestor znajdzie tu także listę analityków domów maklerskich wydających raporty analityczne o Spółce wraz z ich aktualnymi rekomendacjami dla papierów wartościowych LOTOS będących w obrocie na GPW. Harmonogram wydarzeń w Spółce (wyniki kwartalne, działalność WZ, dzień otwarty i inne istotne z punktu widzenia akcjonariuszy wydarzenia o potencjalnym wpływie na wycenę walorów LOTOS) jest tu publikowany w zakładce Kalendarz inwestora.
 4. Ład korporacyjny – blok porządkuje dane z zakresu realizacji przez Grupę LOTOS dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zawiera też informacje o składzie i kompetencjach, zasadach działania Zarządu Grupy LOTOS, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami, na podstawie których funkcjonują organa Spółki.

W zakładce Dobre praktyki na stronie internetowej Spółki publikujemy treści z zakresu ładu korporacyjnego, w tym coroczne Oświadczenia Spółki i Grupy Kapitałowej LOTOS o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz komunikaty publikowane w systemie EBI. Zarząd Spółki pierwszy raz podał do publicznej wiadomości w 2007 r. oraz powtórzył w kolejnych latach Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawierające zbiór niestosowanych przez Spółkę zasad wraz z komentarzem o przyczynach zaistniałych odstępstw. Dzieje się tak zgodnie z zasadą „comply or explain”, która zakłada, że spółki publiczne powinny stosować wszystkie zasady dobrych praktyk, a raportować jedynie przypadki, gdy nastąpi naruszenie którejś z nich w sposób incydentalny lub trwały. (zobacz więcej)

W 2014 r. Grupa LOTOS nie opublikowała raportów o naruszeniu obligatoryjnych zasad ładu korporacyjnego.

WYPOWIEDŹ

Ład korporacyjny wiąże się z promowaniem uczciwości, odpowiedzialności i transparentności w relacjach pomiędzy właścicielami a menadżerami spółki dla umożliwienia akcjonariuszom kontroli nad sposobami wykorzystania zainwestowanego kapitału.

Paweł Bujnowski
Szef Biura Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS
+Przeczytaj całą wypowiedź -Zamknij

Wdrażając ład korporacyjny w obszarze polityki informacyjnej i relacji z uczestnikami rynku kapitałowego, jako spółka giełdowa deklarujemy, że dbamy, by komunikacja z inwestorami odbywała się na zasadach partnerstwa i aby była satysfakcjonująca dla obu stron. Fundamentalne cele wdrażania ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS to: przejrzystość jej działania jako spółki giełdowej, zaufanie w relacjach z  Interesariuszami, otwartość  i konsekwentne budowanie wartości spółki dla Akcjonariuszy.

Świadomie korzystamy ze standardów ładu korporacyjnego zebranych przez GPW w dokumencie Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, jako z instrumentu budowania zaufania poprzez podnoszenie wiarygodności Spółki w odbiorze uczestników rynku kapitałowego, co istotnie wzmacnia naszą konkurencyjność rynkową, a także – jak pokazało powodzenie oferty publicznej akcji Grupy LOTOS – może ułatwiać dostęp do źródeł kapitału na finansowanie inwestycji.

W obszarze relacji inwestorskich szczególnie koncentrujemy się na ładzie informacyjnym. Jak to robimy w praktyce? Staramy się docierać do licznej rzeszy Interesariuszy. Uczestniczymy w dużych konferencjach, jak Polish Capital Market organizowany przez Dom Maklerski PKO BP w Londynie, prezentując Grupę LOTOS bankom inwestycyjnym, ale także prowadzimy rozmowy z drobnymi inwestorami, choćby w ramach Konferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Wall Street, organizowanej corocznie w Karpaczu.

Dążymy do prezentowania precyzyjnego, rzetelnego i przejrzystego obrazu działalności Spółki, jej strategii i sytuacji finansowej z zachowaniem reguł zaangażowania, dostępności i równego traktowania wszystkich inwestorów. Nie traktujemy dużych instytucji finansowych w sposób uprzywilejowany, o czym świadczy m.in. powstrzymywanie się przed przekazywaniem prognoz wyników finansowych na spotkaniach jeden – na jeden, czy też podczas listopadowego roadshow promującego akcje Grupy LOTOS nowej emisji.

Relacje inwestorskie rozumiemy jako budowanie właściwego rozumienia "equity story” Grupy Kapitałowej LOTOS na rynku kapitałowym poprzez tłumaczenie założeń strategicznych Zarządu oraz pomoc w sparametryzowaniu ścieżki realizacji celów strategicznych. Pod tym kątem opracowujemy materiały, które bez ograniczeń udostępniamy na stronie internetowej w serwisie relacji inwestorskich Spółki. Zapraszam do odwiedzenia zakładki „Strefa inwestora”. Znajdziecie tam Państwo przydatne i dostępne dla każdego inwestora publikacje i narzędzia, m.in. prezentacje z branżowych konferencji z udziałem członków Zarządu Grupy LOTOS. Publikujemy także newslettery przesyłane do analityków finansowych i pliki excel ułatwiające inwestorom pracę z danymi operacyjnymi i finansowymi.

Rozumiejąc rolę drobnych inwestorów, którym przypisuje się realizację kilkunastu procent obrotów na GPW, rozszerzyliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych o różnorodne formy komunikacji (m.in czat z Prezesem M. Machajewskim po publikacji wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4. kwartał 2014 r.).

W drugiej połowie 2014 roku koordynowaliśmy prace nad projektem emisji akcji serii D w celu pozyskania blisko 1 mld złotych na sfinansowanie projektów strategicznych, która zakończyła się pełnym sukcesem. Powodzenie oferty akcji Grupy LOTOS cieszy nas tym bardziej, że u jego podstaw znalazło się wypracowane przez nas zaufanie do planów inwestycyjnych Zarządu Spółki.

Poszanowania przez Grupę LOTOS standardów ładu informacyjnego dowodzi m.in. uczestnictwo Spółki w RESPECT Index na GPW (nieprzerwane od 19 listopada 2009 roku). 18 grudnia 2014 roku Grupa LOTOS została po raz ósmy zakwalifikowana do grona 24 spółek tworzących RESPECT Index.


Zapewniamy stosowanie mechanizmów umożliwiających akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji oraz innego rodzaju uwag bezpośrednio członkom organów odpowiadających za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością sposobu zarządzania organizacją. W sposób szczegółowy odnoszą się do tych kwestii m.in. zapisy Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki wynikające z Kodeksu spółek handlowych. Określają one zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przez nich prawa głosu oraz tryb zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad.

Zgodnie z wymienionymi uregulowaniami akcjonariusze mogą wpływać na działalność Spółki oraz dokonywać weryfikacji czynności podejmowanych przez jej organy zarządzające i kontrolne poprzez przysługujące im prawa.

Jednym z najistotniejszych jest prawo akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że przysługuje ono osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji przypadającym na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Wraz z prawem udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługuje prawo m.in. do:

 • składania wniosków przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia,
 • żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 • zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 • zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 • zabierania głosu podczas Walnego Zgromadzenia,
 • zgłaszania sprzeciwu oraz zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.

Ponadto akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, również zasady zawarte w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW określają mechanizmy mające na celu poprawę jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo.

Składają się na nie m.in.:

 • zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem, np. informacji na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, informacji o przerwie, pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia pytania wraz z ich odpowiedziami,
 • uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • ustalenie miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy,
 • umożliwienie obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicieli mediów.

W 2014 r. Walne Zgromadzenie obradowało trzy razy. 30 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, natomiast 8 września i 25 listopada - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. We wszystkich przypadkach Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  LOTOS za 2013 r., a także zadecydowało o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu. Wyraziło również zgodę na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych i podjęło decyzję o przyznaniu Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Ponadto, w związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej, ZWZ ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji na 7 osób i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami dokonało wyboru sześciu członków Rady. 

Podczas wspomnianego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusz indywidualny p. B. Kamola skutecznie skorzystał z prawa zabierania głosu podczas obrad.

Zgłaszane przez akcjonariusza wnioski i komentarze dotyczyły działalności Spółki, głównie spraw ekonomiczno-finansowych, zagadnień z obszaru segmentu poszukiwawczo-wydobywczego oraz segmentu handlowego pod kątem udziału Spółki w krajowym rynku detalicznym paliw i efektywności przeprowadzonej restrukturyzacji logistyki morskiej. Zadane przez akcjonariusza pytania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zarząd zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki. Ponadto akcjonariusz ten skorzystał z przysługującego mu prawa zgłoszenia sprzeciwu do uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS za 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące 8 września 2014 r. podjęło decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, które zostało zarejestrowane przez Sąd 9 stycznia 2015 r.

Natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 25 listopada 2014 r. wyraziło zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt oraz na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS w postaci bazy paliw w Poznaniu.

Struktura nadzoru korporacyjnego w Grupie LOTOS
Struktura nadzoru korporacyjnego w Grupie LOTOS
Zobacz także: