Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Cele kluczowe

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a także w strategii społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). W 2012 r. Zarząd Grupy LOTOS przyjął zaktualizowaną Strategię CSR dla grupy kapitałowej, obowiązującą - podobnie jak w przypadku strategii biznesowej – do 2015 r.

Nadrzędnym celem strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS jest wsparcie organizacji w osiąganiu celów wynikających ze strategii biznesowej poprzez optymalne wykorzystywanie zasobów i kompetencji organizacji na rzecz wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych, z korzyścią dla firmy i jej otoczenia.

Dla skutecznej realizacji powyższego celu zawarte w strategii społecznej odpowiedzialności kwestie społeczne, środowiskowe, etyczne oraz wynikające z praw człowieka zostały zintegrowane z podstawową działalnością i strategią biznesową Grupy Kapitałowej LOTOS. Dzięki temu zapewniono istnienie mechanizmu ukierunkowanego na:

 • maksymalizację tworzenia wspólnych wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy oraz społeczeństwa jako całości, 
 • rozpoznawanie, zapobieganie i łagodzenie możliwych negatywnych skutków działalności podstawowej przedsiębiorstwa.
Cele kluczowe - infografika

Podejmowane przez Grupę Kapitałową LOTOS działania w dziedzinie społecznej, gospodarczej, relacji z kluczowymi interesariuszami oraz ładu korporacyjnego, w szczególności odnoszą się do:

 • przestrzegania prawnych i etycznych norm,
 • zwiększania pozytywnego wkładu w rozwój społeczny,
 • minimalizowania negatywnych skutków działalności i ograniczania ryzyka z tym związanego,
 • maksymalizacji szans na zrównoważony rozwój organizacji w długim czasie.  

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. określiła cele kluczowe w poszczególnych obszarach działalności. Każdemu z nich towarzyszy zasób celów i planów działań operacyjnie wspierających osiąganie zakładanych w strategii wyników:

 • W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie naszym celem jest zapewnienie wysokokwalifikowanych pracowników niezbędnych dla skutecznej realizacji strategii biznesowej oraz udoskonalenie kultury organizacyjnej w oparciu o przyjęte wartości. 
 • W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa jako priorytetowe traktujemy podniesienie świadomości i poziomu zaangażowania kadry kierowniczej i pracowników oraz podwykonawców w poprawę bezpieczeństwa pracy.  
 • W zakresie integracji z otoczeniem lokalnym kluczowe jest dla nas podejmowanie działań przyczyniających się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych istotnych dla otoczenia lokalnego. 
 • W obszarze zarządzania zasobami naturalnymi w procesie produkcji dążymy do ograniczania ryzyka środowiskowego w działalności oraz do stałego minimalizowania stopnia oddziaływania na środowisko naturalne.  
 • W sferze etyki i przeciwdziałania nadużyciom doskonalimy sposób zarządzania poprzez dbałość o etykę postępowania i transparentność procesów biznesowych oraz zabezpieczanie organizacji przed ryzykiem nieprawidłowości.  
 • W sferze partnerskich relacji z otoczeniem rynkowym jako strategiczne traktujemy trwałe relacje z klientami, do których dążymy poprzez zrozumienie ich potrzeb oraz zapewnienie oczekiwanej jakości i bezpieczeństwa produktów.  
 • W obszarze bezpieczeństwa w sektorze energii celem jest udział w inicjatywach nakierowanych na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w sektorze energii w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.   
 • W dziedzinie komunikowania celem jest zapewnienie pracownikom terminowej i dostosowanej do ich zróżnicowanych potrzeb komunikacji oraz wykształcenie kultury organizacyjnej opartej o wielokierunkową, otwartą komunikację, w tym rozwój systemu konsultacji społecznych w grupie kapitałowej.
WYPOWIEDŹ

Miniony, 2014 rok był trzecim pełnym okresem wdrażania postanowień obecnej strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS.Jowita Twardowska
Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS
+Przeczytaj całą wypowiedź -Zamknij

Jej perspektywa sięga – podobnie jak w przypadku strategii biznesowej – roku 2015. Jesteśmy zatem obecnie u progu działań zmierzających do zaktualizowania naszych celów w zakresie oddziaływania społecznego, środowiskowego, ładu organizacyjnego czy praw człowieka. Jednocześnie będzie to dla nas doskonała okazja do podsumowania wyników osiąganych w tym zakresie na przestrzeni ponad 8 lat, ponieważ analizy związane z wytyczeniem pierwszej strategii CSR rozpoczęliśmy u progu 2007 r. wraz z powstawaniem zintegrowanego koncernu naftowego. 

Takie kompleksowe i długofalowe podejście charakteryzuje nasze rozumienie CSR, jako funkcji zarządzania. Współistnienie w nim perspektywy biznesowej i społecznej zapewniliśmy m.in. poprzez wypracowanie szczegółowych planów operacyjnych oraz mierników celów w każdej z kluczowych dziedzin zapisanych w strategii społecznej odpowiedzialności. Zaś za nadzór nad ich realizacją odpowiadają liderzy poszczególnych obszarów raportujący do Zarządu Grupy LOTOS. Sprawozdawczość osiąganych wyników zapewniliśmy poprzez opracowanie metody monitorowania postępów we wdrażaniu strategii CSR w sposób zbieżny z analizami, jakim poddajemy efekty strategii biznesowej. Praktyki podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności dodatkowo podlegają ocenie dojrzałości na równi z innymi kluczowymi obszarami zarządzania, zaś kadra kierownicza dokonuje ich regularnej ewaluacji podczas naszej corocznej inicjatywy Dzień z CSR. Z ostatnich analiz wynika, iż osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom realizacji zakładanych celów CSR, który przekroczył 90%.

Dzięki takiemu podejściu konsekwentnie umacniamy reputację LOTOSU nie tylko jako pożądanego pracodawcy, biznesowego partnera z wyboru czy zaufanego uczestnika rynku kapitałowego, ale także odpowiedzialnego sąsiada, podmiotu współpracującego z najbliższym otoczeniem i działającego na rzecz poprawy sytuacji w swojej okolicy, rozwiązywania problemów i stawiania czoła wyzwaniom obserwowanym w bliskości naszych zakładów.

W LOTOSIE bliskie jest nam podejście sformułowane w normie PN-ISO 26000, mówiące o tym, że społeczna odpowiedzialność to funkcja zarządzania, która uwzględnia branie przez firmę odpowiedzialności za określoną rzeczywistość, w jakiej ona funkcjonuje.

Przewidujemy, oceniamy, mierzymy, niwelujemy nasz wpływ na otoczenie społeczne i środowiskowe. Warto podkreślić, że także działania o charakterze zapobiegawczym zależą od analizy każdego z ryzyk i ich znaczenia dla funkcjonowania organizacji i jej otoczenia.

Dlatego mierzymy zarówno nasze oddziaływanie, jak i wpływ czynników zewnętrznych na działalność LOTOSU i jej skuteczność. 

Nasze angażowanie się w otoczenie rozumiemy jako powinność i zobowiązanie wobec interesariuszy. Stoimy na stanowisku, iż niezbędne jest budowanie wartości LOTOSU z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań naszego toczenia. Jednym z ośmiu filarów strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS jest integracja z otoczeniem lokalnym. Rozumiemy ją jako przyczynianie się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych istotnych dla otoczenia lokalnego.  

Aby podejście to realizować skutecznie, należy dotrzeć do faktycznych potrzeb i oczekiwań naszych kluczowych interesariuszy. W ten sposób działa LOTOS – konsultując z otoczeniem decyzje i priorytety. Przykładem może być włączenie naszych interesariuszy w konsultacje dotyczące strategii CSR. Każdy może też podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi naszych rocznych raportów zintegrowanych czy zgłosić sytuację, która może być naruszeniem zasad Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.    

Niezbędna jest także transparentna, regularna komunikacja, otwartość na dialog, raportowanie w sposób przejrzysty działań podejmowanych przez firmę w odniesieniu do jej strategii. Pozwala to budować trwałe relacje z interesariuszami. 

Stabilna pozycja finansowa i rynkowa LOTOSU pokazuje, że udaje nam się działać w ten sposób, osiągając nie tylko korzyści dla organizacji, ale także budując wartość dla naszego otoczenia. 


Zobacz także: