Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Cele strategiczne

Nadrzędny cel strategiczny Grupy Kapitałowej LOTOS stanowi budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach: poszukiwawczo-wydobywczym, przerobu ropy oraz handlowym. Rozwój ten odbywa się z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju.

Priorytety działalności biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS określa strategia na lata 2011-2015 oraz kierunki rozwoju do 2020 r. 

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

W obszarze poszukiwawczo-wydobywczym Grupa Kapitałowa LOTOS intensyfikuje działania na rzecz poszerzenia własnej bazy surowcowej w celu wykorzystania prognozowanego w długim okresie wysokiego poziomu marż w sektorze.

Cele strategiczne:

 • zwiększenie wydobycia węglowodorów zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski do roku 2030,
 • zwiększenie potencjału wydobywczego do poziomu 24 tys. boe (barrel of oil equivalent) dziennie (ekwiwalent 1,2 mln ton ropy rocznie) w roku 2015.

Realizowane działania oparte są o konsekwentny rozwój na Morzu Bałtyckim, Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na obszarach lądowych w Polsce i Litwie, w szczególności poprzez:

Polska:

 • wzrost wydobycia z posiadanych złóż,
 • pełne rozpoznanie potencjału poszukiwawczego Morza Bałtyckiego,
 • rozwój działalności na koncesjach lądowych.

Norwegia:

 • poszukiwanie, zagospodarowywanie i produkcję na posiadanych koncesjach morskich,
 • zakup złóż produkcyjnych.

Litwa

 • wydobycie z posiadanych koncesji lądowych i ich dalsze zagospodarowanie.
Działalność operacyjna

W obszarze działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa LOTOS koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu mocy przerobowych rafinerii. Prowadzone są również działania rozwojowe zmierzające do dalszego podniesienia efektywności rafinerii i wykorzystania ewentualnej synergii z polskim przemysłem petrochemicznym.

Cele strategiczne w działalności operacyjnej:

 • osiągnięcie najlepszych światowych standardów produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej konkurencyjności wśród rafinerii europejskich,
 • optymalne wykorzystanie aktywów posiadanych oraz aktywów obejmowanych w wyniku działań rozwojowych,
 • zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy instalacji produkcyjnych i pomocniczych mierzonej dostępnością minimum 98% w ciągu roku,
 • zwiększenie stopnia konwersji i pogłębienie przerobu surowca.

Wśród celów strategicznych na plan pierwszy wysuwają się te związane z efektywnym wykorzystaniem mocy przerobowych rafinerii w Gdańsku.

Działalność handlowa

Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS w  działalności handlowej zakłada, iż wszelkie aktywności realizowane w handlu powinny przełożyć się na maksymalizację marży zintegrowanej, a w konsekwencji na budowę wartości dla akcjonariuszy.

Cele strategiczne realizowane są na wielu płaszczyznach działalności.

 • W handlu paliwami celem kluczowym jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej poprzez:

  • utrzymanie 30% udziału w krajowym rynku paliw,

  • sprzedaż przewyższająca o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii Grupy LOTOS,

  • uzyskanie 10% udziału w krajowym rynku detalicznym, poprzez rozwój sieci stacji oraz intensyfikację sprzedaży w już istniejącej sieci.

 • W handlu olejami smarowymi celem kluczowym jest utrzymanie pozycji lidera na rynku krajowym.

 • W handlu pozostałymi produktami celem kluczowym jest optymalizacja efektu ekonomicznego poprzez wykorzystanie zasobów i uwarunkowań rynkowych.

Realizacja opisanych celów strategicznych jest możliwa tylko przy optymalnym zarządzaniu łańcuchem dostaw: planowaniu, zaopatrzeniu, produkcji oraz dystrybucji. Ponadto Grupa Kapitałowa LOTOS dzięki rozbudowanym zdolnościom przerobowym kontynuuje politykę dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw ropy.

Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS do 2020 r. zakładają: 
 • dalszą optymalizację modelu zarządzania w celu osiągnięcia najwyższej efektywności, 
 • dysponowanie w 2020 r. wydobywalnymi, potwierdzonymi zasobami węglowodorów na poziomie ok. 330 mln boe, 
 • zwiększenie wydobycia do ok. 100 tys. boe/dzień (ekwiwalent 5 mln ton ropy rocznie), 
 • utrzymanie minimum 30% udziału w krajowym rynku paliw, 
 • utrzymanie sprzedaży przewyższającej o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii, 
 • utrzymanie minimum 10% udziału w krajowym rynku detalicznym paliw, 
 • dalszą poprawę efektywności ekonomicznej przerobu surowca zapewniającą pełne wykorzystanie posiadanych aktywów, 
 • dążenie do optymalizacji gospodarki energetycznej rafinerii poprzez rozszerzenie powiązań z innymi systemami energetycznymi.

Podejmowane działania rozwojowe oraz realizacja zidentyfikowanych projektów proefektywnościowych koncentrują się na zwiększaniu wartości Grupy Kapitałowej LOTOS, poprzez innowacyjny i zrównoważony rozwój z poszanowaniem zasad i wartości reprezentowanych przez interesariuszy.
 

Logo EFRA
EFRA (EFektywna RAfinacja)

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS z punktu widzenia realizacji założeń strategii na lata 2011-2015 oraz kierunków rozwoju do 2020 r. jest tzw. Projekt EFRA.

Projekt zakłada wybudowanie przez LOTOS Asfalt, we współpracy z Grupą LOTOS, na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co pozwoli na konwersję ciężkiej pozostałości wyprodukowanej w rafinerii na pożądane na rynku produkty końcowe, takie jak olej napędowy, gaz płynny (LPG) oraz benzyna do pirolizy. Realizacja projektu umożliwi ograniczenie produkcji niskomarżowych asfaltów i ciężkich olejów opałowych wytwarzanych z ciężkiej pozostałości i wzrost produkcji wysokomarżowych produktów końcowych o ok. 900 tys. ton rocznie. 

W 2014 r. Projekt EFRA znajdował się w zaawansowanym stadium przygotowania zarówno pod względem organizacji finansowania, jak i kontraktacji instalacji. Uzyskał pozytywną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz rozstrzygnięty został przetarg na główne instalacje. Zakończenie realizacji projektu i oddanie instalacji do użytku planowane w 2018 r. 

WYPOWIEDŹ

LOTOS Asfalt w najbliższych latach odegra szczególnie ważną rolę w planach rozwojowych LOTOSU. Poza swoją dotychczasową działalnością, tj. produkcją i sprzedażą asfaltu, spółka zrealizuje inne ważne zadanie – Projekt inwestycyjny EFRA (Efektywna Rafinacja), który w dodatkowy sposób unowocześni rafinerię Grupy LOTOS w Gdańsku.

Piotr Przyborowski
Prezes Zarządu LOTOS Asfalt
+Przeczytaj całą wypowiedź -Zamknij

Z uwagi między innymi na strukturę technologiczną, Projekt EFRA w naturalny sposób wpisuje się w działalność spółki LOTOS Asfalt. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na bardziej efektywne i elastyczne dostosowywanie do bieżącej sytuacji rynkowej proporcji wykorzystywania ciężkiej pozostałości do wytwarzania asfaltów bądź jej koksowania. Jest to oczywisty, w pełni uzasadniony kierunek zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju LOTOSU.

Projekt EFRA będzie realizowany wspólnie przez Grupę LOTOS i LOTOS Asfalt, który to spełni funkcję głównego inwestora dla tego Projektu. Docelowo, po zrealizowaniu Projektu w 2018 roku, LOTOS Asfalt będzie przerabiać pozostałość próżniową z przerobu ropy i współprodukować paliwa płynne.

Asfalty będą nadal przez nas produkowane, jednak w ilościach, jakie pozwolą nam zaspokoić popyt na nie i będą uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Dzięki realizacji Projektu wzrosną zyski LOTOS Asfalt, ponieważ zniwelowana zostanie sezonowość sprzedaży asfaltów drogowych wynikająca z cyklu budowy dróg. EFRA to bez wątpienia olbrzymie wyzwanie rozwojowe dla naszej spółki, wiążące się ze zmianami organizacyjnymi i zupełnie nową strategią LOTOS Asfalt.

Przygotowywany Projekt inwestycyjny jest w warunkach polskich przedsięwzięciem bezprecedensowym i szansą dla LOTOSU na zdobycie przewagi technologicznej. EFRA obejmuje takie główne instalacje, jak: Instalacja Opóźnionego Koksowania (DCU), Instalacja Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), Instalacja Produkcji Wodoru (HGU) oraz Instalacja Destylacji Hydrowaxu (HVDU – realizowana w Grupie LOTOS).  Instalacje produkcyjne Projektu rocznie przyniosą ok. 800 tys. ton paliw i 350 tys. ton koksu. W związku z realizacją Projektu LOTOS wyeliminuje ciężki olej opałowy ze swojej oferty produktowej.


WYPOWIEDŹ

Nazwa EFRA Efektywna Rafinacja odnosi się do realizowanego przez Grupę Kapitałową LOTOS projektu z zastosowaniem technologii opóźnionego koksowania. Technologia ta umożliwia głębszy niż obecnie przerób ropy naftowej, co przyniesie skutek w postaci zwiększenia wolumenu produktów wysokomarżowych wytwarzanych w naszej rafinerii, m.in. oleju napędowego i paliwa lotniczego.

Grzegorz Hrycyna
Dyrektor ds. Inwestycji Grupy LOTOS
+Przeczytaj całą wypowiedź -Zamknij

Jednocześnie pozwoli to na ograniczenie wytwarzania produktów niskomarżowych, takich jak asfalty i ciężkie oleje opałowe. Układ procesu przetwórczego kompleksu rafineryjnego będzie pozwalał na elastyczne optymalizowanie produkcji w zależności od bieżących cen rynkowych surowców i produktów – od całkowitego zaniechania wytwarzania produktów ciężkich w okresie niskich marż, do produkowania znacznych ilości asfaltu, gdy zgłoszą się odbiorcy gotowi zapłacić atrakcyjną cenę.  

Szacując stopę zwrotu z inwestycji, zakładaliśmy konserwatywnie, że większość strumieni produktów rafinacji wytworzonych w ramach Projektu EFRA zostanie wprowadzona na rynek międzynarodowy, charakteryzujący się wyższym poziomem płynności niż rynek polski. Lokalizacja gdańskiej rafinerii umożliwia efektywną realizację dostaw w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Zachodniej. Nie będzie jednak przeszkód, aby przy odpowiednim popycie na paliwa w Polsce, plasować produkty inwestycji na rynku wewnętrznym. Inwestycja przyczyni się do podniesienia pozycji konkurencyjnej LOTOSU, oraz długoterminowego jej zabezpieczenia na coraz mniej stabilnym rynku paliw w Europie, będącej pod rosnącą presją rafinerii z USA, Bliskiego Wschodu i Rosji.

Istotny walor Projektu stanowi możliwość korzystania z zapasu mocy przerobowych instalacji MHC wybudowanej w ramach Programu 10+. Dzięki temu zakładane przez nas nakłady inwestycyjne będą niższe niż w podobnych projektach uruchamianych przez inne rafinerie. To efekt doskonałego dopasowania Projektu do istniejącej infrastruktury rafinerii, umożliwiającej jego realizację przy niewielkich potrzebach modernizacyjnych w zakresie włączenia nowych instalacji do rafinerii.

Projekt jest także atrakcyjny ekonomicznie, co potwierdziły instytucje finansowe oferujące kredyty oraz właściciel i giełda, którzy wyłożyli kapitał na zakup nowej puli akcji Grupy LOTOS w 2014 r. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż inwestycja będzie realizowana w oparciu o sprawdzone rozwiązania renomowanych licencjodawców procesów technologicznych, a zastosowane nowatorskie techniki (np. zhermetyzowanego odbioru koksu) przyczynią się do minimalizacji oddziaływania rafinerii na środowisko.

Projekt EFRA będzie realizowany przez doświadczony zespół specjalistów, który zarządza projektami inwestycyjnymi w Grupie LOTOS od lat 90., a ostatnio z sukcesem przeprowadził Program 10+. Obecnie czekają nas, wspólnie z LOTOS Asfalt, trzy lata wytężonej pracy. Jesteśmy do niej przygotowani pod względem technicznym i organizacyjnym. Mamy opracowane projekty wstępne i integracyjne, a także odpowiedni personel i przygotowaną do wdrożenia organizację projektową.

Naszym celem jest takie zrealizowanie inwestycji, aby dostarczać wartości Grupie Kapitałowej LOTOS i jej akcjonariuszom, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo spłaty zobowiązań kredytowych. Osiągniemy to, gdy instalacje będą zaprojektowane i zbudowane tak, by zgodnie z założeniami zapewniły bezpieczną, efektywną i elastyczną pracę. LOTOS jest na to bardzo dobrze przygotowany.


Zobacz także: