Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Giełda

Grupa LOTOS zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 9 czerwca 2005 r. Na podstawie Prospektu Emisyjnego do publicznego obrotu wprowadzono 78.700.000 akcji zwykłych Serii A o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 35.000.000 akcji zwykłych Serii B, również o wartości nominalnej 1 zł każda. W wyniku emisji akcji serii B 28 czerwca 2005 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS do wysokości 113,700,000 zł.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 29 zł, a cena akcji po rozpoczęciu notowań wzrosła o 10,34% do poziomu 32 zł w dniu debiutu giełdowego Spółki.

W drodze oferty publicznej Grupa LOTOS uzyskała 1 015 000 tys. zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup akcji Rafinerii Czechowice S.A. (80,04%), Rafinerii Jasło S.A. (80,01%), Rafinerii Nafty Glimar S.A. (91,54%), oraz Petrobalticu S.A. (69%).

W dniu 17 lipca 2009 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS w wyniku emisji 16.173.362 akcji zwykłych Serii C pokrytych wkładami w postaci akcji spółek LOTOS Petrobaltic S.A., LOTOS Jasło S.A., LOTOS Czechowice S.A.

W 2014 r. Grupa LOTOS dokonała emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze oferty publicznej. Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 18,10 zł za 1 Akcję Oferowaną. Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie Projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania w rafinerii w Gdańsku oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6.

Łączna liczba papierów wartościowych Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. to 129.873.362.

W dniu 9 stycznia 2015 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS z kwoty 129,873,362 zł do kwoty 184,873,362 zł w drodze emisji 55.000.000 akcji zwykłych.

Zobacz szczegółowy kurs akcji Grupy LOTOS w naszym serwisie relacji inwestorskich →

Kurs akcji Grupy LOTOS na tle indeksów

Rok 2014 był okresem udanym dla inwestorów na rynkach akcji amerykańskich oraz południowoazjatyckich. Główne indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych rosły o ponad 10%, tj. S&P 500 +11,4% i Nasdaq +13,4%. Wysoką stopę zwrotu indeksów amerykańskich uzasadniają pozytywne dane płynące z gospodarki tego kraju. Jednak, najlepszą inwestycją w 2014 roku okazały się akcje spółek notowanych na chińskiej giełdzie w Szanghaju. Indeks Shanghai Composite wzrósł o 52,9%, również w głównej mierze dzięki pozytywnym sygnałom i danym z tamtejszej gospodarki. 

Globalny kapitał odwrócił się natomiast od rynków wschodzących. Słabszy wzrost gospodarczy, rosnące ryzyko polityczne i osłabienie lokalnych walut spowodowały, że kapitał unikał akcji z rynków wschodzących (wyjątek stanowiły Chiny). Polskie indeksy, ze względu na geograficzne usytuowanie naszego kraju (bliskość Rosji i Ukrainy) oraz zmniejszoną płynność na giełdzie, zakończyły rok niewielkimi zmianami.

Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku – WIG -  wzrósł o 0,3%, zaś roczna zmiana indeksu WIG-20 wyniosła -3,5%. Najniższą stopę zwrotu na warszawskim parkiecie osiągnęły ceny akcji najmniejszych spółek z indeksu WIG250 – zanotował on spadek o 16,8%. 

W ujęciu branżowym największy wzrost odnotował WIG-ENERGIA +23,5%, a indeks WIG-PALIWA zanotował wzrost o 5,2%. 

Indeks spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT wzrósł o ponad 4,4% w ciągu 2014 r.

Notowania akcji Grupy LOTOS w 2014 r. poruszały się zgodnie z trendem rynkowym w pierwszej połowie roku, po czym nastąpił gwałtowny spadek wyceny akcji spowodowany ogłoszeniem przez Zarząd planowanej transakcji emisji nowych akcji serii D. Cena walorów Grupy LOTOS w ciągu roku kształtowała się w przedziale 24,05 – 40,96 zł, a rok kalendarzowy zamknęła na poziomie 25,50 zł. 

W 2014 r. podczas jednej sesji giełdowej właściciela zmieniało średnio 203 839 akcji Spółki, tj. o 11% mniej niż w poprzednim roku. Łączna wartość obrotów wyniosła ponad 1,6 mld złotych, stanowiąc 0,7% całkowitych obrotów na GPW, zaś średnia liczba transakcji na sesję wyniosła 851 transakcji.

Kapitalizacja rynkowa Grupy LOTOS na koniec 2014 r. wyniosła nieco ponad 3,3 mld zł.

Dane dotyczące akcji Grupy LOTOS
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Liczba akcji w obrocie giełdowym (mln szt.) 129,87 129,87 129,87 129,87 129,87 129,87
             
Kształtowanie się kursu akcji (zł)          
Kurs minimalny 7,21 25,05 22,26 21,30 32,97 24,05
Kurs maksymalny 32,80 37,85 49,50 43,78 45,45 40,96
Kurs zamknięcia 31,80 36,35 23,30 41,20 35,45 25,50
Stopa zwrotu na koniec okresu (%) 166,11 14,31 -35,9 76,82 -13,96 -28,07
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Obroty na akcjach            
Wartość obrotów (mln zł) 3 642,56 3 684,33 3 299,07 2 013,15 2 211,43 1 588,52
Udział w obrotach (%) 1,11 0,88 1,31 1,07 1,00 0,77
Średni wolumen na sesję (szt.) 381 938 234 464 377 048 282 163 229 877 203 839
Średnia liczba transakcji na sesję 945 699 967 810 877 851
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wycena spółki            
Kapitalizacja rynkowa na koniec okresu (mln zł) 4 130,80 4 720,80 3 026,00 5 351,00 4 603,89 3 311,69
Wartość księgowa (mln zł) 6 846,20 7 513,50 7 782,40 9 066,40 9 189,60 8 258,50
EV (mln zł) 9 513,72 10 679,70 10 232,00 11 642,30 10 319,79 9 627,39
             
Wskaźniki wyceny akcji          
Zysk na jedną akcję (zł) 7,44 5,23 5,03 7,11 0,30 -
P/E (x) 4,27 6,95 4,66 5,80 118,00 -
P/BV (x) 0,60 0,63 0,38 0,59 0,50   0,40
EV/EBITDA (x) 12,32 7,06 5,70 11,58 12,85 -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW oraz Spółki.

* EV (ang. Enterprise Value) tj. Wartość Przedsiębiorstwa - suma kapitalizacji rynkowej i długu, powiększona o udziały akcjonariuszy mniejszościowych i akcje uprzywilejowane oraz pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

* P/E (ang. Price/Earnings) – Cena / Zysk.

* P/BV (ang. Price/Book Value) – Cena / Wartość Księgowa.

* EV/EBITDA - Wartość Przedsiębiorstwa / Zysk operacyjny powiększony o amortyzację.

Zobacz wszystkie wydarzenia w Spółce na tle notowań akcji Grupy LOTOS w serwisie relacji inwestorskich →

Polityka dywidendy

Wypłaty dywidendy z zysków lat objętych strategią biznesową 2011–2015 podporządkowane są optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS. Strategia finansowa Grupy LOTOS zakłada wypłatę dywidendy na poziomie do 30% zysku netto.

Zarządu Grupy LOTOS zaproponował pokrycie straty netto za rok 2013 w wysokości 14 774 128,10 PLN w całości z kapitału zapasowego Spółki. 

Uwzględniając propozycję Zarządu, dnia 30 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie postanowiło o pokryciu straty netto Grupy LOTOS za rok 2013 w wysokości 14 774 128,10 PLN w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Dywidenda i stopa dywidendy
Rok obrotowy Dywidenda Dywidenda
na akcję
Cena akcji
na koniec roku
Stopa
dywidendy
2005 0,0 0,0 44,2 -
2006 40 932 000,0 0,4 49,3 0,7
2007 0,0 0,0 44,5 -
2008 0,0 0,0 12,0 -
2009 0,0 0,0 31,8 -
2010 0,0 0,0 36,4 -
2011 0,0 0,0 23,3 -
2012 0,0 0,0 41,2 -
2013 0,0 0,0 35,5 -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spółki.

* Stopa dywidendy - stosunek wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny akcji.

Historyczne dywidendy na akcję
Rok obrotowy Dywidenda
na akcję
% zysku
netto
Dzień do
dywidendy
Dzień wypłaty
dywidendy
2005 0,0 0,0 - -
2006 0,4 10,1 11.06.2007 nie później niż 31.07.2007
2007 0,0 0,0 - -
2008 0,0 0,0 - -
2009 0,0 0,0 - -
2010 0,0 0,0 - -
2011 0,0 0,0 - -
2012 0,0 0,0 - -
2013 0,0 0,0 - -

* Opracowanie własne na podstawie danych Spółki.

* Dzień prawa do dywidendy - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

* Dzień wypłaty dywidendy - dzień, w którym wypłaca się dywidendę akcjonariuszom Spółki.

Rekomendacje analityków domów maklerskich dla akcji Grupy LOTOS S.A. 

Rekomendacje dla akcji Grupy LOTOS wydaje 16 domów inwestycyjnych (w tym domy maklerskie i banki inwestycyjne):

Z siedzibą w Polsce Z siedzibą za granicą
Citi Deutsche Bank
DM mBanku Erste Bank
DM BZ WBK Raiffeisen Centrobank
DM BOŚ Societe Generale
DM PKO BP Wood & Co.
DM BDM  
DI Investors  
Espirito Santo Investment Bank  
ING Securities  
Ipopema Securities  
Trigon Dom Maklerski   

Zgodnie z wiedzą Spółki w 2014 r. wydano 18 rekomendacji biur maklerskich, w tym:

 • 9 rekomendacji „Kupuj” 
 • 6 rekomendacji „Trzymaj” 
 • 1 rekomendacja „Redukuj”
 • 1 rekomendacja „Sprzedaj”
 • 1 rekomendacja „Neutralnie”.

Dodatkowo 2 rozpoczęcie rekomendowania (ang. coverage initiation).

* Kupuj (ang. Buy) – całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji przekroczy 15% w ciągu dwunastu miesięcy

* Trzymaj (ang. Hold) – całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie od -5% do +5% w ciągu dwunastu miesięcy

* Redukuj (ang. Reduce) - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie od -5% do -15% w ciągu dwunastu miesięcy

* Sprzedaj (ang. Sell) - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie powyżej -15% w ciągu dwunastu miesięcy.

Cena docelowa akcji Grupy LOTOS wyceniana przez biura maklerskie wahała się w przedziale 25,80 - 54,07 zł wobec 29,50 - 56,30 zł w roku poprzednim. Akcje Grupy LOTOS w 2014 r. wyceniane były średnio na poziomie 37,90 zł wobec 37,70 rok wcześniej.

Rynkowa wycena akcji Grupy LOTOS wahała się w przedziale 24,05 – 40,96 zł. Rok 2014 walory Grupy LOTOS zamknęły na poziomie 25,50 zł.

Zobacz Konsensus prognoz analityków Grupy LOTOS →

Grupa LOTOS w RESPECT Index

19 listopada 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła publikację pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index (ang. Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency). Dało to początek promowaniu wśród spółek giełdowych i inwestorów zarządzania zgodnego z zasadami CSR, a tym samym budowaniu w Polsce rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych (ang. Socially Responsible Investment, SRI).
Grupa LOTOS nieprzerwanie od chwili powstania indeksu jest jego uczestnikiem, a każdy z obszarów ujętych w nazwie RESPECT znajduje odzwierciedlenie w codziennej praktyce biznesowej Spółki.

W składzie RESPECT Index mogą znaleźć się spółki notowane na warszawskiej GPW, które pozytywnie przejdą weryfikację spełniania wymogów w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Jest to spójne ze światowymi trendami, zgodnie z którymi przejrzystość raportowania danych dotyczących wpływu społecznego i środowiskowego organizacji oraz ładu korporacyjnego (ang. Environmetal, Social, Governance, ESG) pozytywnie wpływa na wycenę wartości przedsiębiorstwa.  

Z początkiem 2014 r. zmianie uległa formuła kwalifikacji spółek do indeksu oraz częstotliwość badań. Obecnie spółki analizowane są z perspektywy branżowej w trzech obszarach: środowisko, społeczeństwo i zarządzanie, a aktualizacja indeksu ma miejsce raz w roku. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG30, mWIG40 i sWIG80, jednak zgodnie z nową formułą uczestnikami indeksu mogą być również spółki zagranicznie.  

Odpowiedzialne podejście LOTOSU do prowadzenia działalności i postępowanie oparte na wartościach etycznych budują zaufanie wśród naszych sąsiadów, klientów, partnerów biznesowych i akcjonariuszy. Przynależność Grupy LOTOS do wąskiego grona uczestników RESPECT Index stanowi potwierdzenie dla naszych interesariuszy, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami, minimalizując ryzyko inwestycyjne. 

Zagadnienia podlegające weryfikacji w procesie kwalifikacji do uczestnictwa w RESPECT Index
Czynniki środowiskowe
(ang. Environmental): 
Czynniki społeczne
(ang. Social): 
Czynniki ekonomiczne
(ang. Governance):
 • Zarządzanie środowiskowe,
 • Ograniczanie oddziaływania środowiskowego,
 • Bioróżnorodność,
 • Aspekty środowiskowe produktów/usług.
 • BHP,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Relacje z dostawcami,
 • Dialog z interesariuszami,
 • Raportowanie społeczne.
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Kodeks postępowania,
 • Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ryzykiem nadużyć,
 • Audyt wewnętrzny i system kontroli,
 • Relacje z klientami.

W 2014 r. Grupa LOTOS była poddana zewnętrznej weryfikacji w celu potwierdzenia, że spełnia kryteria dopuszczające do uczestnictwa w indeksie. Od 18 grudnia 2014 r. jesteśmy zaliczeni do składu jego VIII edycji, grupującej rekordową liczbę 24 spółek.

Zobacz także: