Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Kluczowe instrumenty

Zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS
I. Ryzyka identyfikujemy w kontekście realizowanych celów strategicznych i operacyjnych. Oceniamy je w perspektywie rocznej i długoterminowej. Kryteriami oceny są zarówno skutki finansowe, jak i reputacyjne, a także konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzi. 
W 2014 r. wprowadziliśmy dodatkowe kryterium oceny ryzyk operacyjnych, dotyczące ich wpływu na funkcjonowanie poszczególnych procesów w Grupie LOTOS. Dokonaliśmy identyfikacji ryzyk operacyjnych dla wybranych procesów, a działania w tym zakresie będą kontynuowane w 2015 r.
II. Dla każdego z ryzyk ustalamy sposób postępowania oraz wskazujemy środki kontroli i mechanizmy zabezpieczające. W przypadku ryzyk ocenionych jako znaczące, przygotowujemy szczegółowe karty zarządzania danym ryzykiem. Określają one plany jego ograniczania oraz postępowania na wypadek jego materializacji. Definiowane są wskaźniki ryzyka (ang. key risk indicator, KRI), które pozwalają na jego monitorowanie, zgodnie z przyjętymi zasadami. Za zarządzanie poszczególnymi ryzykami odpowiadają ich właściciele. 
III. Okresowo, dwa razy do roku, dokonujemy przeglądu i aktualizacji oceny wszystkich zdefiniowanych ryzyk.
IV. Na każdym etapie procesu wdrożyliśmy standardy komunikowania i raportowania wyników realizowanych działań.
Uczestnicy systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym
Uczestnicy systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Działania realizowane w ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej LOTOS są wspierane przez narzędzie informatyczne - Portal ERM. Służy on zarówno do rejestrowania ryzyk, ich oceny i tworzenia map, jak i do bieżącego monitorowania wskaźników ryzyka, statusów realizacji wyznaczonych działań i raportowania. Dokumentowane są tam również zaistniałe incydenty, a także wyniki audytów, jeśli swym zakresem obejmowały weryfikację sposobu zarządzania danym ryzykiem.