Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Ocena systemu

Skuteczność systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym weryfikujemy corocznie w ramach oceny dojrzałości organizacyjnej. Wnioski i rekomendacje z dokonanej oceny wykorzystujemy w celu dalszego doskonalenia systemu. Wysokość oceny wyrażonej procentowo odzwierciedla:

  • stopień, w jakim system zaprojektowany w Spółce jest spójny z wytycznymi dobrych praktyk biznesowych oraz
  • zgodność działania z zaprojektowaniem.
Ocena systemu zarządzania ryzykiem w ramach oceny dojrzałości organizacyjnej
Rok przeprowadzenia oceny Zaprojektowanie [%] Zgodność działania z zaprojektowaniem [%] Ocena łączna* [%]
2014
97
97 95
2013 96 97 93
2012 96 97 93

* Ocena łączna to iloczyn oceny zaprojektowania i oceny zgodności działania.