Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

Ważnym ogniwem w systemie oceny wyników, szans i ryzyk w Grupie LOTOS, pozwalającym na zapewnienie transparentności podejmowanych przez Spółkę działań w ramach zrównoważonego rozwoju, jest Rada Nadzorcza i jej Komitety.

Wychodząc naprzeciw międzynarodowym standardom w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, Rada Nadzorcza objęła analizą kluczowe dla działalności Grupy LOTOS obszary i zagadnienia zarówno w aspekcie dostępu do surowców naturalnych, jak i społecznego oraz środowiskowego oddziaływania koncernu na otoczenie.

Na przestrzeni 2014 r. Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń i podjęła 43 uchwały, w tym 6 w trybie określonym w art. 388 §3 ksh. Do głównych zagadnień omawianych przez Radę Nadzorczą, odnoszących się do oceny wyników, szans i ryzyk Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju, należy zaliczyć:

 • realizację Programu „Efektywność i Rozwój 2013-2015” zakładającego rozwój i rekonstrukcję kapitałową grupy kapitałowej, 
 • podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 • realizację zadań inwestycyjnych, w tym proces prac przygotowawczych zmierzających do uruchomienia projektu EFRA - Efektywna Rafinacja, a także nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych,
 • działalność poszukiwawczo-wydobywczą z uwzględnieniem prawa geologicznego oraz górniczego, a także posiadanych koncesji,
 • bieżące wyniki finansowe Grupy LOTOS i jej spółek zależnych oraz realizację budżetu na 2014 r.,
 • budżet na 2015 r.,
 • refinansowanie zapasów Spółki,
 • finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych, w tym planowane utworzenie fundacji korporacyjnej,
 • działalność sponsoringową Spółki.

Komitety Rady Nadzorczej wypełniając swoje funkcje pomocnicze, doradcze i opiniotwórcze, uznając kwestie zrównoważonego rozwoju za istotne dla Spółki oraz dostrzegając znaczenie odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu, w 2014 r. podejmowały się omówienia następujących zagadnień dotyczących:

 • realizacji Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • wyników badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • okresowych wyników finansowych Grupy LOTOS i jej spółek zależnych,
 • założeń oraz budżetu na 2015 r.,
 • prognozy obsługi zadłużenia oraz planu zarządzania płynnością,
 • rachunkowości zabezpieczeń,
 • obszaru audytu wewnętrznego funkcjonującego w Spółce,
 • oceny dojrzałości organizacyjnej,
 • obszaru zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem nadużyć,
 • rentowości sieci stacji paliw,
 • statusu projektów w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym.

Działania Rady Nadzorczej podlegają ocenie dokonywanej przez Walne Zgromadzenie, do którego należy udzielanie członkom Rady absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podstawę decyzji WZA o udzieleniu absolutorium stanowi przedkładana corocznie, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”, ocena sytuacji Spółki, zawierająca m.in. zagadnienia odnoszące się do wskazanych wyżej kwestii z dziedziny zrównoważonego rozwoju.