Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Unikanie konfliktu interesów

Członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS na potrzeby przygotowywanych sprawozdań finansowych, składają oświadczenia zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zawierające ujawnienia dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi stosownie do uregulowań zawartych w MSR 24 Transakcje z jednostkami. Z oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki złożonych w I połowie roku wynika, że dwóch z nich było zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa, przy czym złożyli oświadczenia, że nie miało to wpływu na wykonywanie mandatu. Obecnie (od 30 czerwca 2014 r.) jeden członek Rady zatrudniony jest w Ministerstwie Skarbu Państwa i podtrzymuje złożone wcześniej oświadczenie dotyczące braku wpływu tego faktu na wykonywanie mandatu. Pozostali oświadczają, iż nie mają powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS.

Spółka nie posiada informacji dotyczących kwestii zaistnienia w 2014 r. ewentualnych konfliktów interesów lub możliwości ich powstania, o których członek Rady Nadzorczej w przypadku ich wystąpienia powinien poinformować Radę i w konsekwencji powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w tej sprawie.

Niezależnie od wspomnianych powyżej regulacji członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS z chwilą powołania ich do Rady zobowiązani są do składania oświadczeń o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.