Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Status niezależności Rady Nadzorczej

Termin „niezależni członkowie rady nadzorczej” zawarty został w odniesieniu do spółek publicznych w zbiorze „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, mających na celu m.in. umacnianie transparentności spółek giełdowych.

Zgodnie z zasadą nr 6 z działu III przywołanych Dobrych Praktyk przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, w rozumieniu niniejszej zasady, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, a także posiadająca rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z powyższym termin niezależnego członka rady nadzorczej oznacza osoby niepozostające w jakichkolwiek relacjach z akcjonariuszami, spółką lub jej pracownikami, co mogłyby być dla nich potencjalnym źródłem konfliktu interesu.

Zgodnie z Oświadczeniami złożonymi na potrzeby Prospektu Emisyjnego akcji Grupy LOTOS, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 7 listopada 2014 r. i na datę Prospektu spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności, w rozumieniu wspomnianego Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r. oraz rozdziału III, ust. 6 Dobrych Praktyk, spełniali: Wiesław Skwarko, Oskar Pawłowski, Małgorzata Hirszel, Michał Rumiński oraz Magdalena Bohusz-Boguszewska.

Natomiast warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach spełniali: Wiesław Skwarko, Agnieszka Trzaskalska, Oskar Pawłowski, Małgorzata Hirszel oraz Michał Rumiński.