Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

9. Przychody i koszty

9.1 Koszty według rodzaju

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014
 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Amortyzacja 8 808.941 642.480
Zużycie materiałów i energii   24.734.942 24.219.317
  - w tym różnice kursowe (1) 31.3 65.110 (76.694)
Usługi obce   1.280.200 1.244.694
Podatki i opłaty   179.710 171.720
Koszty świadczeń pracowniczych 9.2 681.865 670.817
Pozostałe koszty rodzajowe   344.315 158.095
Wartość sprzedanych towarów i materiałów   978.764 1.751.978
Razem koszty według rodzaju   29.008.737 28.859.101
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego   67.003 (444.875)
Razem   29.075.740 28.414.226
w tym:      
Koszt własny sprzedaży   27.466.614 26.878.863
Koszty sprzedaży   1.162.071 1.106.186
Koszty ogólnego zarządu   447.055 429.177

(1) Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej zostały ujęte w koszcie własnym sprzedaży.

9.2 Koszty świadczeń pracowniczych

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014

 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Koszty bieżących wynagrodzeń   491.466 491.366
Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych   144.793 149.996
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia 29.3 45.606 29.455
Razem koszty świadczeń pracowniczych 9.1 681.865 670.817
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego   (20.579) (8.209)
Razem   661.286 662.608
w tym:      
Koszt własny sprzedaży   388.563 389.908
Koszty sprzedaży   30.301 34.218
Koszty ogólnego zarządu   242.422 238.482

9.3 Pozostałe przychody operacyjne

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014

 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych:   - 550
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości:   - 57.214
     - rzeczowych aktywów trwałych związanych
     z poszukiwaniem i oceną zasobów
     ropy naftowej i gazu ziemnego:
  - 48.672
          - aktywów związanych ze złożami B-4 i B-6,
         wniesionych aportem do spółki Baltic Gas
13.1.1 - 48.273
          - pozostałych aktywów   - 399
     - aktywów niematerialnych związanych
     z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy
     naftowej i gazu ziemnego:
  - 542
          - norweskich koncesji poszukiwawczych   - 542
     - rzeczowych aktywów trwałych rafineryjnych
     i pozostałych:
  - 8.000
          - aktywów związanych z Zakładem Materiałów
          Hydroizolacyjnych
13.2 - 8.000
Odpisy z tytułu utraty wartości:   - (56.664)
     - rzeczowych aktywów trwałych związanych
     z wydobyciem
  - (26.842)
          - aktywów związanych ze złożem B-28 13.1.1 - (26.842)
     - rzeczowych aktywów trwałych związanych
     z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej
     i gazu ziemnego:
  - (1.794)
          - pozostałych aktywów   - (1.794)
     - aktywów niematerialnych związanych
     z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej
     i gazu ziemnego:
  - (4.744)
          - norweskich koncesji poszukiwawczych 15.1.1 - (4.744)
     - aktywów niematerialnych związanych
     z zagospodarowaniem i wydobyciem zasobów ropy
     naftowej i gazu ziemnego:
  - (7.943)
          - aktywów litewskich 15.1.2 - (7.943)
     - rzeczowych aktywów trwałych rafineryjnych
     i pozostałych:
  - (15.341)
          - stacji paliw 13.2 - (11.912)
          - pozostałych aktywów   - (3.429)
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   3.521 -
Dotacje 30.2 1.889 2.075
Rezerwy:   - 2.900
     - utworzenie rezerwy na pokrycie niedoboru
     uprawnień CO2
34 - (1.527)
     - utworzenie pozostałych rezerw   - (1.276)
     - rozwiązanie rezerwy na wyłączone z użytkowania
     instalacje rafineryjne
30.1 - 5.077
     - rozwiązanie pozostałych rezerw   - 626
Aktualizacja szacunku rezerwy związanej z morską kopalnią ropy naftowej na złożu YME w Norwegii   - 6.447
Odszkodowania   14.025 (1) 7.970
Zysk ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa   - 379
Zwrot akcyzy   896 6.143 (2)
Pozostałe   6.376 4.405
Razem   26.707 30.869

(1) W tym kwota 7.927 tys. zł odszkodowania z tytułu przestoju produkcyjnego na złożu Atla (pakiet aktywów Heimdal).

(2) W tym kwota zwrotu nienależnej akcyzy od dostaw wewnątrzwspólnotowych ciężkiego oleju opałowego w wysokości 1.673 tys. zł oraz kwota 3.634 tys. zł tytułem zwrotu akcyzy uprzednio zapłaconej od zużycia energii elektrycznej i dodatków paliwowych w związku z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.

9.4 Pozostałe koszty operacyjne

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014

 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Strata z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych:   806.141 -
Odpisy z tytułu utraty wartości:   806.562 -
     - rzeczowych aktywów trwałych związanych
     z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej
     i gazu ziemnego:
  31.853 -
          - aktywów związanych ze złożem B-27 13.1.1 29.914 -
          - aktywów związanych ze złożem B-28 13.1.1 1.939 -
     - rzeczowych aktywów trwałych związanych
     z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej
     i gazu ziemnego:
  578.448 -
          - aktywów związanych ze złożem YME 13.1.2 578.448 -
     - rzeczowych aktywów trwałych związanych
     z wydobyciem
  48.562 -
          - aktywów Heimdal 13.1.3 45.854 -
          - aktywów litewskich 13.1.3 2.708 -
     - aktywów niematerialnych związanych
     z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy
     naftowej i gazu ziemnego:
  14.439 -
          - aktywów Heimdal 15.1.1 13.823 -
          - innych koncesji norweskich 15.1.1 616 -
     - aktywów niematerialnych związanych
     z zagospodarowaniem i wydobyciem zasobów
     ropy naftowej i gazu ziemnego:
  100.604 -
          - aktywów litewskich 15.1.2 100.604 -
     - rzeczowych aktywów trwałych rafineryjnych
     i pozostałych:
  32.656 -
          - stacji paliw 13.2 15.765 -
          - aktywów związanych z instalacją produkcji
           asfaltu w Oddziale LOTOS Asfalt w Jaśle
13.2 15.893 -
          - pozostałych aktywów   998 -
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości:   (421) -
     - rzeczowych aktywów trwałych rafineryjnych
     i pozostałych
  (421) -
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   - 1.863
Strata z tytułu zaniechanych inwestycji   11.935 (1) 1.236
Strata z tytułu utraty wartości należności: 18.1; 31.3 13.078 6.012
     - odpisy   15.928 7.291
     - odwrócenie odpisów   (2.850) (1.279)
Rezerwy:   4.761 -
     - utworzenie rezerwy na pokrycie niedoboru
     uprawnień CO2
34 2.784 -
     - rozwiązanie rezerwy na pokrycie niedoboru
     uprawnień CO2
34 (1.527) -
     - utworzenie pozostałych rezerw   8.935 -
     - rozwiązanie pozostałych rezerw   (5.431) -
Kary i odszkodowania   1.512 1.277
Szkody majątkowe związane z normalną działalnością   1.041 2.516
Koszty lat ubiegłych   567 2.947
Darowizny na cele społeczne   1.067 2.483
Pozostałe   5.760 4.346
Razem   845.862 22.680

(1) W tym 5.937 tys. zł dotyczące obszaru Sambia W (Morze Bałtyckie) oraz 5.772 tys. zł dotyczące odwiertu na strukturze Zvaginai (Litwa).

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.

9.5 Przychody finansowe

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014
 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Otrzymane dywidendy   1.103 840
Odsetki:   19.096 17.358
     - od należności z tytułu dostaw i usług 31.3 6.349 5.995
     - od należności z tytułu leasingu finansowego 31.3 166 193
     - od środków pieniężnych 31.3 1.249 1.264
     - od lokat 31.3 9.360 8.413
     - pozostałe   1.972 1.493
Aktualizacja wartości aktywów finansowych:   - 112.861
     - wycena pochodnych instrumentów finansowych 31.3 - 55.148
     - rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 31.3 - 57.713
Pozostałe   1.541 4.100
Razem   21.740 135.159

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabelach powyżej.

9.6 Koszty finansowe

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014
 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Odsetki:   202.503 202.921
     - od kredytów 31.3 141.584 151.874
     - od pożyczek 31.3 9.576 575
     - od obligacji 31.3 3.373 423
     - od zobowiązań z tytułu dostaw i usług 31.3 87 53
     - od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 31.3 12.142 16.132
     - od faktoringu   7.400 11.823
     - od pozostałych zobowiązań finansowych 31.3 - 125
     - dyskonto od rezerw na kopalnie ropy naftowej,
     na rekultywację i pozostałych rezerw
30.1 20.426 15.023
     - koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu świadczeń
     pracowniczych
29.1; 29.3 6.354 6.138
     - pozostałe   1.561 755
Różnice kursowe:   307.020 115.489
     - od kredytów 31.3 222.455 (8.142)
     - z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych (1) 31.3 68.284 119.223
     - od zrealizowanych transakcji w walutach obcych
     na rachunkach bankowych
31.3 16.530 (7.330)
     - od obligacji (1) 31.3 43.698 15.767
     - od środków pieniężnych 31.3 (11.564) 3.516
     - od środków pieniężnych zablokowanych na rachunkach
     bankowych (2)
31.3 (37.630) (15.075)
     - od zobowiązań inwestycyjnych 31.3 4.675 7.563
     - od pozostałych aktywów i zobowiązań finansowych 31.3 (3.062) (33)
     - pozostałe   3.634 -
Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym:   197.849 -
     - wycena pochodnych instrumentów finansowych   191.271 -
     - rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych   6.578 -
Prowizje bankowe   17.287 19.349
Pozostałe   3.323 4.545
Razem   727.982 342.304

(1) Zgodnie z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” różnice kursowe dotyczące walutowych transakcji wewnątrzgrupowych ujmowane są w wyniku netto Grupy.

(2) Dotyczy środków zgromadzonych na rachunku escrow w związku z porozumieniem dotyczącym usuwania wadliwej platformy MOPU ze złoża YME, którego stroną jest spólka LOTOS Exploration and Production Norge AS, szerzej opisanym w nocie 35.1.

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabelach powyżej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część