Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

8. Segmenty działalności

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2014
Przychody ze sprzedaży: 906.279 28.157.947 25.535 (587.874) 28.501.887
między segmentami 523.278 47.559 17.037 (587.874) -
poza Grupę Kapitałową 383.001 28.110.388 8.498 - 28.501.887
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) (624.120) (2) (774.492) (3) 6.914 (1.310) (1.393.008)
Amortyzacja 344.141 459.449 7.137 (1.786) 808.941
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) (279.979) (315.043) 14.051 (3.096) (584.067)
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
31 grudnia 2014
Aktywa razem 3.944.812 16.028.893 112.330 (1.138.878) 18.947.157
w tym:          
     - aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 241.445 - - - 241.445
     - aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 1.331.027 - - - 1.331.027
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży: 585.759 28.587.306 24.474 (638.374) 28.559.165
między segmentami 578.369 43.093 16.912 (638.374) -
poza Grupę Kapitałową 7.390 28.544.213 7.562 - 28.559.165
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 174.036 13.902 13.937 (35.275) 166.600
Amortyzacja 133.607 500.804 9.860 (1.791) 642.480
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 307.643 514.706 23.797 (37.066) 809.080
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Aktywa razem 4.101.632 17.059.568 120.425 (996.871) 20.284.754
w tym:          
     - aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 368.357 - - - 368.357
     - aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 1.894.133 - - - 1.894.133

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

(2) W tym odpis z tytułu utraty wartości aktywów związanych ze złożem YME w kwocie 578.448 tys. zł (patrz nota 13).

(3) W tym odpis z tytułu utraty wartości zapasów w kwocie 450.891 tys. zł (patrz nota 19.1).

Struktura geograficzna sprzedaży
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2014
         
Sprzedaż krajowa: 3.921 19.019.321 8.498 19.031.740
         
produkty i usługi 3.719 18.315.224 8.498 18.327.441
towary i materiały 202 704.097 - 704.299
         
Sprzedaż zagraniczna: 379.080 9.091.067 - 9.470.147
         
produkty i usługi 378.404 8.673.940 - 9.052.344
towary i materiały 676 417.127 - 417.803
         
Razem 383.001 28.110.388 8.498 28.501.887
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
         
Sprzedaż krajowa: 6.491 20.370.299 7.562 20.384.352
         
produkty i usługi 6.257 18.804.309 7.562 18.818.128
towary i materiały 234 1.565.990 - 1.566.224
         
Sprzedaż zagraniczna: 899 8.173.914 - 8.174.813
         
produkty i usługi 606 7.835.360 - 7.835.966
towary i materiały 293 338.554 - 338.847
         
Razem 7.390 28.544.213 7.562 28.559.165

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

Wzrost sprzedaży segmentu wydobywczego w roku 2014 w stosunku do roku 2013 miał związek z uruchomieniem sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywanych z nabytych w grudniu 2013 roku złóż wchodzących w skład pakietu aktywów Heimdal.

Spadek przychodów ze sprzedaży towarów w roku 2014 w stosunku do roku 2013 związany był z utrzymywaniem ciągłości dostaw dla kontrahentów Grupy w czasie postoju remontowego rafinerii, w pierwszym kwartale 2013 roku.

Struktura asortymentowa sprzedaży
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2014
Benzyny - 4.660.642 - 4.660.642
Benzyna surowa - 750.974 - 750.974
Oleje napędowe - 13.608.087 - 13.608.087
Paliwo bunkrowe - 108.467 - 108.467
Lekki olej opałowy - 757.506 - 757.506
Ciężki olej opałowy - 2.349.680 - 2.349.680
Paliwo lotnicze - 2.044.246 - 2.044.246
Oleje smarowe - 345.702 - 345.702
Oleje bazowe - 580.307 - 580.307
Asfalty - 1.055.843 - 1.055.843
Gazy płynne - 629.750 - 629.750
Ropa naftowa 156.103 - - 156.103
Gaz ziemny 218.843 - - 218.843
Reformat - 28.689 - 28.689
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne - 553.505 - 553.505
Pozostałe produkty, towary i materiały 881 320.948 8.457 330.286
Usługi 7.174 324.034 41 331.249
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - (7.992) - (7.992)
Razem 383.001 28.110.388 8.498 28.501.887
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Benzyny - 5.010.064 - 5.010.064
Benzyna surowa - 824.241 - 824.241
Oleje napędowe - 14.365.265 - 14.365.265
Paliwo bunkrowe - 124.661 - 124.661
Lekki olej opałowy - 942.434 - 942.434
Ciężki olej opałowy - 2.037.899 - 2.037.899
Paliwo lotnicze - 1.474.528 - 1.474.528
Oleje smarowe - 380.218 - 380.218
Oleje bazowe - 485.887 - 485.887
Asfalty - 1.246.061 - 1.246.061
Gazy płynne - 564.540 - 564.540
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne - 517.155 - 517.155
Pozostałe produkty, towary i materiały 530 292.630 7.523 300.683
Usługi 6.860 291.082 39 297.981
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - (12.452) - (12.452)
Razem 7.390 28.544.213 7.562 28.559.165

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

W 2014 ani w 2013 roku Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył znacząco 10%.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część