Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

19. Zapasy

w tysiącach złotych 31 grudnia 2014
 
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
1 stycznia 2013
(dane przekształcone)
Wyroby gotowe 1.184.960 1.755.310 1.800.560
Półprodukty i produkty w toku 556.424 671.636 751.935
Towary 223.540 284.497 256.875
Materiały 1.952.205 3.017.441 3.153.657
Razem 3.917.129 5.728.884 5.963.027
w tym zapasy wycenione:      
według kosztu wytworzenia lub ceny nabycia 469.201 5.722.868 5.957.532
według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania 3.447.928 6.016 5.495

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących tę wartość do poziomu ceny sprzedaży netto możliwej do realizacji pomniejszonej o koszty sprzedaży, jeśli cena ta jest niższa.

W związku z obniżką notowań cen ropy naftowej i produktów rafineryjnych, Grupa dokonała odpisu wartości swoich zapasów na dzień 31 grudnia 2014 roku do poziomu wyceny według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania (patrz nota 19.1).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kredytu Jednostki Dominującej na refinansowanie i finansowanie zapasów, o którym mowa w nocie 27.1, wynosiła 3.330.652 tys. zł (31 grudnia 2013: 5.032.009 tys. zł).

19.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2014
 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Stan na początek okresu 2.919 1.407
Utworzenie 451.551 (1) 2.651
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 1 -
Wykorzystanie (892) (265)
Rozwiązanie (170) (874)
Stan na koniec okresu 453.409 2.919
w tym:    
Wyroby gotowe 200.340 311
Półprodukty i produkty w toku 40.913 2
Towary 5.834 68
Materiały 206.322 2.538

(1) W związku z obniżką notowań cen ropy naftowej i produktów rafineryjnych, Grupa zawiązała odpis aktualizujący w kwocie 450.891 tys. zł doprowadzając bilansową wartość zapasów do poziomu cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, zgodnie z MSR 2.

Efekt aktualizacji wartości zapasów prezentowany jest w koszcie własnym sprzedaży.

19.2 Zapasy obowiązkowe

Grupa utrzymuje zapasy obowiązkowe zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z dnia 23 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. nr 39, poz.338 z późn. zm.).

Powyższe przepisy regulują zasady tworzenia, utrzymywania oraz finansowania zapasów ropy naftowej, produktów naftowych oraz paliw w przedsiębiorstwach energetycznych. 

Zapasy obowiązkowe w Grupie obejmują ropę naftową, produkty naftowe (paliwa ciekłe), gaz płynny LPG, węgiel kamienny. Zapasy obowiązkowe utrzymywane są w segmencie produkcji i handlu, głównie przez Jednostkę Dominującą. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość bilansowa zapasów obowiązkowych wynosiła 2.243.655 tys. zł (31 grudnia 2013: 4.250.530 tys. zł).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część