Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

20. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

w tysiącach złotych 31 grudnia 2014
 
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
1 stycznia 2013
(dane przekształcone)
Środki pieniężne w banku 345.493 494.729 265.473
Środki pieniężne w kasie 400 335 342
Inne środki pieniężne 2.322 775 289
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 348.215 495.839 266.104
Kredyty w rachunku bieżącym (514.902) (498.914) (508.988)
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (166.687) (3.075) (242.884)

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są zakładane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 676.138 tys. zł (31 grudnia 2013: 683.147 tys. zł) związanymi z kredytami obrotowymi (w tym przyznany kredyt obrotowy Konsorcjum banków (4), patrz nota 27.1), w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 3.197 tys. zł (31 grudnia 2013: 2.629 tys. zł).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część