Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

27. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Kredyty bankowe: 27.1 6.215.612 5.851.809
     - celowe kredyty inwestycyjne   4.650.868 4.512.290
     - kredyty obrotowe   784.214 831.739
     - kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów   1.052.449 753.296
     - środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych   (271.919) (245.516)
Pożyczki 27.2 102.783 10.306
Obligacje 27.3 213.479 198.240
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.4 131.794 151.031
Razem   6.663.668 6.211.386
w tym:      
część długoterminowa   4.495.562 4.496.190
część krótkoterminowa   2.168.106 1.715.196

27.1 Kredyty bankowe

Kredyty bankowe według waluty finansowania i terminu zapadalności
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Waluta kredytu udzielonego Grupie Razem
EUR USD PLN
2015 9.550 1.687.928 419.909 2.117.387
2016 - 724.077 34.304 758.381
2017 - 464.917 34.872 499.789
2018 - 549.642 35.473 585.115
2019 - 591.468 28.029 619.497
po 2019 - 1.535.223 100.220 1.635.443
Razem 9.550 5.553.255 652.807 6.215.612
31 grudnia 2013
w tysiącach złotych
Waluta kredytu udzielonego Grupie Razem
EUR USD PLN
2014 2.448 1.226.142 442.845 1.671.435
2015 2.444 432.606 59.657 494.707
2016 - 404.569 24.750 429.319
2017 - 801.939 24.750 826.689
2018 - 470.697 24.750 495.447
po 2018 - 1.894.326 39.886 1.934.212
Razem 4.892 5.230.279 616.638 5.851.809

Zabezpieczenie spłaty powyższych kredytów stanowią: 

 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi, 
 • zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych,
 • zastaw rejestrowy na zapasach, 
 • zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych, 
 • hipoteka, 
 • przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych,
 • cesja z umów ubezpieczenia zapasów, 
 • cesja z umów na przechowywanie zapasów, 
 • cesja praw do odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku obowiązku sprzedaży zapasów obowiązkowych poniżej ich ceny rynkowej,
 • cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku, 
 • cesja umów licencyjnych,
 • cesja umów sprzedaży produktów, 
 • cesja praw z kontraktów sprzedaży ropy naftowej,
 • akcje i udziały w spółkach zależnych,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • weksle in blanco,
 • gwarancje bankowe.

Oprocentowanie kredytów jest oparte o: 

 • dla kredytów zaciągniętych w USD - LIBOR USD 1M, 3M lub 6M w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego, 
 • dla kredytów zaciągniętych w EUR – EURIBOR 1M lub 3M,
 • dla kredytów zaciągniętych w PLN – WIBOR ON, 1M lub 3M.

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów mieszczą się w przedziale 0,3 pp. – 3,75 pp.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku efektywna stopa procentowa kredytów uwzględniająca fakt finansowania w USD i EUR kształtuje się na średnim poziomie około 2,42 % (31 grudnia 2013: 2,48 %). Efektywna stopa procentowa dla kredytów w PLN z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych Jednostki Dominującej kształtuje się na średnim poziomie około 3,88 % (31 grudnia 2013: 3,99 %).

Analiza wrażliwości kredytów na ryzyko związane ze zmianami kursów walut oraz stóp procentowych została przedstawiona odpowiednio w notach 32.3.1 oraz 32.4.1.

Analiza kontraktowych terminów zapadalności kredytów została przedstawiona w nocie 32.5.

Podział kredytów według instytucji udzielających finansowania
w tysiącach złotych 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Pekao S.A. 20.315 20.077
ING Bank Śląski S.A. - 298
PKO BP S.A.* 677.184 619.321
Bank Millennium S.A. - 6.529
Nordea Bank Litwa 33.619 43.254
Bank Ochrony Środowiska S.A. 4.844 9.688
mBank S.A.** - 396
Konsorcjum banków (1) 1.052.449 753.296
Konsorcjum banków (2) 2.974.259 2.868.182
Konsorcjum banków (3) 1.092.447 1.046.085
Konsorcjum banków (4) 428.209 444.268
Konsorcjum banków (5) 141.696 193.485
Konsorcjum banków (6) 62.509 92.446
Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych*** (271.919) (245.516)
Razem 6.215.612 5.851.809
w tym:    
część długoterminowa 4.098.225 4.180.374
część krótkoterminowa 2.117.387 1.671.435

Konsorcjum banków (1):
Pekao S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
Konsorcjum banków (2):
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Credit Agricole CIB (dawniej Calyon), DnB Nor Bank ASA, DnB Nord Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., KBC Finance Ireland, Kredyt Bank S.A., Nordea Bank AB, PKO BP S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.,
Konsorcjum banków (3):
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A.,
Konsorcjum banków (4):
Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank Polska S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
Konsorcjum banków (5):
Pekao S.A., PKO BP S.A.,
Konsorcjum banków (6):
Nordea Bank Finland Plc. Lithuania Branch, Nordea Bank Polska S.A.

* w tym kredyty udzielone przez Nordea Bank Polska S.A. (przejęty przez PKO BP S.A.)

** dawniej BRE Bank S.A.

*** Grupa LOTOS S.A zgodnie z MSR 32 kompensuje składnik aktywów finansowych (środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań kredytowych) i zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów, gdyż posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz zamierza jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Gromadzenie środków na spłatę zobowiązań kredytowych wynika wprost z ustaleń zawartych w dokumentacji kredytowej dotyczącej kredytów inwestycyjnych związanych z finansowaniem Programu 10+ oraz z kredytem na refinansowanie i finansowanie zapasów. Spółka jest zobowiązana do zabezpieczenia i utrzymywania środków na spłatę rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w okresie do 6 miesięcy. Prezentacja netto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej służy odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z rozliczenia dwóch lub więcej instrumentów finansowych.

Kredyty bankowe Jednostki Dominującej
Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykorzystanie kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów udzielonego przez Konsorcjum banków (1), w kwocie nominalnej wynosi 1.052,2 mln zł (300 mln USD).

Grupa LOTOS S.A. w ramach kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów zobowiązana jest do utrzymywania wskaźnika określonego jako Tangible Consolidated Net Worth (TCNW) na poziomie nie niższym niż zapisany w umowie kredytowej. Dodatkowo Spółka w ramach ww. umowy kredytowej zobowiązana jest do utrzymywania wartości wskaźnika finansowego określonego jako Loan to Pledged Inventory Value Ratio na poziomie nie wyższym niż określony umową kredytową. Jednostka Dominująca na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku spełniała opisane powyżej wytyczne.

Zmiany w umowie kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów 

W dniu 29 października 2014 roku Grupa LOTOS S.A. oraz Konsorcjum banków (1), podpisały umowę zmieniającą do umowy na refinansowanie i finansowanie zapasów, zawartej dnia 10 października 2012 roku, skutkującą przedłużeniem o 12 miesięcy (tzn. do dnia 20 grudnia 2015 roku) kredytu odnawialnego na łączną kwotę 400 mln USD (tj. 1.268 mln zł wg kursu średniego NBP na dzień 10 października 2012 roku).

Pozostałe warunki umowy, w tym również zapisy dotyczące kar nie uległy zmianie i nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Kredyty inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kredyty inwestycyjne, udzielone przez Konsorcja banków (2) i (3), wykorzystane były w kwocie nominalnej 4.102,6 mln zł (1.169,8 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2013 roku była to kwota 3.960,9 mln zł (1.315,0 mln USD)

W związku z finansowaniem bankowym inwestycji „Programu 10+”, Grupa LOTOS S.A. zobowiązana została do utrzymywania określonego jako Tangible Consolidated Net Worth (TCNW) wskaźnika (kowenantu) na poziomie nie niższym niż zapisany w zawartych na realizację tych inwestycji umowach kredytowych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku wymóg ten był przez Spółkę spełniony.

Kredyty obrotowe

Kredyt na finansowanie kapitału obrotowego został udzielony Grupie LOTOS S.A. przez Konsorcjum banków (4), w formie kredytów w rachunkach bieżących i jest wykorzystywany przez Spółkę w miarę bieżącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Jednostka Dominująca ma ponadto możliwość korzystania z kredytów obrotowych w łącznej kwocie 400 mln zł w ramach umów zawartych z bankami PKO BP S.A. (umowa z dnia 26 czerwca 2009 roku, z późniejszymi zmianami - na łączną kwotę 300 mln zł) oraz Pekao S.A. (umowa z dnia 16 maja 2012 roku, z późniejszymi zmianami - na łączną kwotę 100 mln zł). Na dzień 31 grudnia 2014 roku ani na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka nie wykazywała zobowiązań z tytułu ww. umów.

Kredyty bankowe pozostałych spółek Grupy Kapitałowej

Łączna wartość zobowiązań z tytułu kredytów bankowych pozostałych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 940,2 mln zł (31 grudnia 2013: 985,5 mln. zł). Na kwotę tę składały się głównie zobowiązania spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. oraz spółek GK LOTOS Petrobaltic S.A. 

Kredyty bankowe spółek z GK LOTOS Petrobaltic S.A.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS wykazała 281,6 mln zł (80 mln USD) zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego na finansowanie zakupu aktywów Heimdal, udzielonego przez bank PKO BP S.A. (umowa z dnia 11 grudnia 2013 roku). Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu powyższej umowy wynosiły 316,9 mln zł (105,0 mln USD).

Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS korzysta ponadto z kredytu udzielonego przez PKO BP S.A., przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiły 206,8 mln zł (58,8 mln USD), natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku było to 240,4 mln zł (79,8 mln USD).

W dniu 31 stycznia 2014 roku spółka SPV Baltic Sp. z o.o. zawarła umowę kredytu inwestycyjnego z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) na sfinansowanie zakupu platformy wiertniczej (umowa z dnia 20 grudnia 2013 roku). Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiły 92,6 mln zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2014 roku spółka AB LOTOS Geonafta wykazała zobowiązania z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego zaciągniętego 27 września 2012 roku w banku Nordea Bank Litwa, z przeznaczeniem na zakup udziałów spółki UAB Manifoldas (transakcja zrealizowana w 2012 roku), w wysokości 33,6 mln zł (9,7 mln USD) oraz z tytułu kredytu obrotowego udzielonego 5 kwietnia 2012 roku przez Konsorcjum Banków (6) w wysokości 62,5 mln zł (18 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu powyższych umów wynosiły odpowiednio 43,3 mln zł (14,5 mln USD) oraz 92,5 mln zł (31 mln USD).

Kredyty bankowe spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Zobowiązania spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z tytułu kredytów bankowych związane są przede wszystkim z kredytami inwestycyjnymi udzielonymi przez bank PKO BP S.A. oraz bank Pekao S.A na refinansowanie i finansowanie zakupu stacji paliw. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość zobowiązań z tytułu tych umów wynosiła łącznie 168,9 mln zł (31 grudnia 2013: 223,8 mln zł).

Ponadto na dzień 31 grudnia 2014 roku LOTOS Paliwa Sp. z o.o. wykazuje zobowiązania z tytułu kredytów obrotowych w bankach PKO BP S.A. oraz Pekao S.A., w łącznej wysokości 61,3 mln zł.

Wpływy i wydatki z tytułu kredytów bankowych

Wpływy z tytułu zaciągniętych w 2014 roku kredytów bankowych Grupy wynosiły 562.963 tys. zł (w 2013 roku: 963.045 tys. zł), natomiast wydatki z tytułu spłaty kredytów wynosiły 1.030.408 tys. zł (w 2013 roku: 1.256.798 tys. zł). Powyższe kwoty zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej odpowiednio w pozycjach: Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz Wydatki z tytułu spłaty kredytów.

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w 2014 roku dotyczyły głównie:

 • kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów Jednostki Dominującej (154.145 tys. zł)
 • kredytów obrotowych Jednostki Dominującej (45.600 tys. zł),
 • kredytów obrotowych spółki AB LOTOS Geonafta (219.480 tys. zł),
 • kredytu inwestycyjnego spółki SPV Baltic Sp. z o.o. (100.000 tys. zł),
 • kredytów spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (43.738 tys. zł).

Wydatki z tytułu spłaty kredytów w 2014 roku dotyczyły głównie:

 • kredytów inwestycyjnych Jednostki Dominującej (447.820 tys. zł),
 • kredytów obrotowych Jednostki Dominującej (45.600 tys. zł),
 • kredytów inwestycyjnych spółki LOTOS Paliwa (54.780 tys. zł),
 • kredytów spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (192.137 tys. zł),
 • kredytów spółki AB LOTOS Geonafta (276.235 tys. zł).

W 2014 oraz 2013 roku w Grupie nie wystąpiły zdarzenia dotyczące niespłacenia kredytów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w spółce AB LOTOS Geonafta nie spełniono jednego z kowenantów kredytowych, jednak na wniosek spółki bank zgodził się na zwolnienie spółki z obowiązku spełnienia tego wymogu, w związku z czym zdarzenie to nie miało wpływu na wartości wykazywane w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

27.2 Pożyczki

w tysiącach złotych 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
NFOŚiGW - 6.056
WFOŚiGW Gdańsk 10.150 4.250
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 92.633 -
Razem 102.783 10.306
w tym:    
część długoterminowa 92.146 3.250
część krótkoterminowa 10.637 7.056

Zabezpieczenie spłaty powyższych pożyczek stanowią:

 • zastaw rejestrowy na aktywach,
 • zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach,
 • cesja praw z polis ubezpieczeniowych,
 • cesja praw z umów sprzedaży usług, 
 • weksle in blanco,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • poręczenia udzielone przez spółki Grupy.

Oprocentowanie pożyczek oparte jest o 1M WIBOR lub stopę redyskonta weksli.

Na dzień 31 grudnia 2014 efektywna stopa procentowa pożyczek kształtowała się na średnim poziomie około 4,96% (31 grudnia 2013: 3,12%).

Analiza wrażliwości pożyczek na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 32.4.1.

Analiza kontraktowych terminów zapadalności pożyczek została przedstawiona w nocie 32.5.

Pożyczki wg terminu zapadalności
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Pożyczki udzielone Grupie w PLN
2015 10.637
2016 11.180
2017 11.997
2018 11.349
2019 11.985
po 2019 45.635
Razem 102.783
31 grudnia 2013
w tysiącach złotych
Pożyczki udzielone Grupie w PLN
2014 7.056
2015 1.000
2016 1.000
2017 1.250
2018 -
po 2018 -
Razem 10.306
Pożyczki spółek z GK LOTOS Petrobaltic S.A.

W dniu 31 stycznia 2014 roku spółka SPV Baltic Sp. z o.o. zawarła umowę pożyczki na kwotę do 100 mln zł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu platformy wiertniczej (umowa z dnia 20 grudnia 2013 roku). Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu tej umowy wynosiły 92,6 mln zł.

Pożyczki pozostałych spółek Grupy Kapitałowej

W dniu 16 czerwca 2014 roku spółka LOTOS Kolej Sp. z o.o. zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę pożyczki na kwotę 6,9 mln zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji lokomotyw. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązanie z tytułu tej umowy wynosiło 6,9 mln zł. Ponadto spółka korzysta z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa z dnia 21 grudnia 2011 roku),  z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni cystern. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązanie z tytułu tej umowy wynosiło 3,3 mln zł (31 grudnia 2013: 4,3 mln zł).

W dniu 20 grudnia 2014 roku spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. (GK LOTOS Terminale S.A.) dokonała spłaty ostatniej raty pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 29 czerwca 2007 roku), której celem było dofinansowanie budowy instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych „FAME”. Wielkość ostatniej wymaganej raty pożyczki została obniżona o 0,6 mln zł zgodnie z decyzją Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (częściowe umorzenie zobowiązania w ramach pomocy de minimis). Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość zobowiązania z tego tytułu wynosiła 6,1 mln zł.

Wpływy i wydatki z tytułu pożyczek

Wpływy z tytułu pożyczek Grupy w roku 2014     wynosiły 106.900 tys. zł i dotyczyły głównie pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. spółce SPV Baltic Sp. z o.o. na kwotę 100.000 tys. zł, natomiast wydatki z tytułu spłaty pożyczek wynosiły 12.983 tys. zł (w 2013 roku: 6.750 tys. zł). Powyższe kwoty zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej odpowiednio w pozycjach: Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz Wydatki z tytułu spłaty pożyczek.

27.3 Obligacje

Obligacje spółek z GK LOTOS Petrobaltic S.A.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Grupę     obligacji wynosiła 213,5 mln zł (31 grudnia 2013: 198,2 mln zł).

Zobowiązania te wynikały z dokonanej w 2013 roku emisji obligacji średnioterminowych spółki LOTOS Petrobaltic S.A. (obligacje serii: A, B, C, D, E w łącznej wartości nominalnej 65,9 mln USD). Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej 29 października 2013 roku z Bankiem Pekao S.A., który jest nabywcą obligacji LOTOS Petrobaltic S.A. może uzyskać finansowanie w USD do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 200 mln zł.

Wpływy i wydatki z tytułu obligacji

Wpływy uzyskane w 2013 roku z tytułu tej emisji w kwocie 203.050 tys. zł zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej Grupy w pozycji Emisja obligacji.

W grudniu 2014 roku miał miejsce wykup obligacji serii A o wartości nominalnej 5 mln USD. Wydatki z tego tytułu w wysokości 17.397 tys. zł zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej Grupy w pozycji Wykup obligacji.

Obligacje wg terminu wymagalności
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Obligacje Grupy wyemitowane w USD
2015 17.587
2016 35.045
2017 160.847
2018 -
2019 -
po 2019 -
Razem 213.479
31 grudnia 2013
w tysiącach złotych
Obligacje Grupy wyemitowane w USD
2014 15.069
2015 14.960
2016 30.034
2017 138.177
2018 -
po 2018 -
Razem 198.240

Analiza wrażliwości obligacji na ryzyko związane ze zmianami kursów walut oraz stóp procentowych została przedstawiona odpowiednio w notach 32.3.1 oraz 32.4.1, natomiast analiza wymagalności w nocie 32.5.

Ponadto w dniu 25 sierpnia 2014 roku, spółka B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC spółka komandytowo-akcyjna („Spółka Celowa B8”, GK LOTOS Petrobaltic S.A.), Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao S.A. zawarły następujące umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża ropy naftowej B-8 na Morzu Bałtyckim: Umowę Programu Emisji Obligacji Senioralnych oraz Umowę Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych (patrz też nota 27 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 roku). Z uwagi na istnienie warunków zawieszających uruchomienie powyższego finansowania, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego program emisji nie został uruchomiony i Grupa na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wykazała zobowiązań z tego tytułu. Zapłacone prowizje przygotowawcze związane z powyższymi umowami zaprezentowano w nocie 18 w ramach Długoterminowych aktywów niefinansowych. 

Obligacje pozostałych spółek Grupy Kapitałowej

Ponadto od 2010 roku w Grupie funkcjonuje program emisji obligacji krótkoterminowych w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Czas trwania programu wynosi 5 lat. W 2014 ani w 2013 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. nie dokonywała emisji obligacji w ramach tego programu. Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. nie wykazywała zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

27.4 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

w tysiącach złotych Minimalne opłaty leasingowe
 
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Nie dłużej niż jeden rok 35.286 34.994 22.495 21.636
Od 1 roku do 5 lat 109.607 122.836 91.178 96.764
Powyżej 5 lat 18.511 33.816 18.121 32.631
Razem 163.404 191.646 131.794 151.031
Minus koszty finansowe (31.610) (40.615) - -
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 131.794 151.031 131.794 151.031
w tym:        
część długoterminowa     109.299 129.395
część krótkoterminowa     22.495 21.636

Na podstawie umów leasingu finansowego Grupa użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym.

27.4.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływanego leasingu operacyjnego przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Nie dłużej niż jeden rok 107.960 35.107
Od 1 roku do 5 lat 128.309 36.426
Powyżej 5 lat 12.866 157
Razem 249.135 71.690

Na podstawie umów leasingu operacyjnego Grupa użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część