Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

28. Pochodne instrumenty finansowe

w tysiącach złotych 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Aktywa finansowe    
Krótkoterminowe aktywa finansowe    
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) - 736
Forwardy i spoty walutowe 536 34.924
Swap walutowy 3.894 38.275
Razem aktywa finansowe 4.430 73.935
Zobowiązania finansowe    
Długoterminowe zobowiązania finansowe    
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 9.483 -
Swap procentowy (IRS) 53.143 52.876
Razem 62.626 52.876
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe    
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 19.854 -
Forwardy i spoty walutowe 56.365 1.017
Swap procentowy (IRS) 22.341 19.387
Swap walutowy 37.357 873
Razem 135.917 21.277
     
Razem zobowiązania finansowe 198.543 74.153

Pochodne instrumenty finansowe z których korzysta Grupa zawiera Jednostka Dominująca. Charakterystyka pochodnych instrumentów  finansowych została zaprezentowana w nocie 7.25. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 32. Klasyfikacja pochodnych instrumentów finansowych według poziomów hierarchii wartości godziwej została przedstawiona w nocie 31.2.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych została przedstawiona w nocie 32.1.1.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 32.3.1.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 32.4.1.

Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych została przedstawiona w nocie 32.5.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe pochodnych instrumentów finansowych (aktywa finansowe) została przedstawiona w nocie 32.6.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część