Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

32. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Grupa narażona jest na ryzyko finansowe obejmujące przede wszystkim:

 • ryzyko rynkowe (ryzyko cen surowców i produktów naftowych, ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych),
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko kredytowe związane z transakcjami finansowymi oraz handlowymi.

Funkcjonujące w strukturach organizacyjnych Jednostki Dominującej Biuro Zarzadzania Ryzykiem Finansowym koordynuje oraz sprawuje bieżący nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem finansowym Grupy Kapitałowej. 

Ponadto powołany przez Zarząd Komitet Ryzyka Cenowego i Tradingu nadzoruje prace nad opracowaniem polityk i procedur oraz monitoruje realizację strategii Grupy w obszarze swoich kompetencji. W szczególności komitet opiniuje i podejmuje kluczowe inicjatywy z zakresu zarządzania ryzykiem cenowym oraz w działalności tradingowej, przedstawia rekomendacje oraz wnioskuje w zakresie działań wymagających zgody Zarządu. 

Dodatkowo, w celu efektywnego zarządzania płynnością, strukturą zadłużenia oraz procesem pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS Zarząd powołał Zespół ds. optymalizacji płynności i koordynacji finansowania.

Podstawowymi celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są:

 • zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów budżetowych i strategicznych,
 • ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych,
 • zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej,
 • maksymalizacja wyniku na zarządzaniu ryzykiem rynkowym przy założonym poziomie ryzyka,
 • wspieranie procesów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych i budowanie wartości firmy w długim okresie czasu.

W związku z realizacją wymienionych wyżej celów Grupa wdrożyła odpowiednie narzędzia i opracowała szereg dokumentów, zatwierdzonych na odpowiednich szczeblach decyzyjnych, które określają ramy konieczne do efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania w obszarze finansowym, w tym:

 • metodologię wyznaczania ekspozycji w poszczególnych kategoriach ryzyk,
 • horyzont czasowy zabezpieczania danego ryzyka,
 • dopuszczone instrumenty finansowe,
 • sposób oceny zarządzania ryzykiem finansowym,
 • limity w zarządzaniu ryzykiem,
 • sposób raportowania,
 • imity kredytowe,
 • standardy dokumentacyjne i operacyjne,
 • rozdział odpowiedzialności w zakresie wykonywania transakcji, analizy i kontroli ryzyka oraz dokumentacji i rozliczania transakcji pomiędzy różne komórki organizacyjne.

Jednostka Dominująca monitoruje oraz raportuje w sposób ciągły wszystkie ryzyka rynkowe będące przedmiotem zarządzania.  Jednostka Dominująca używa płynnych instrumentów pochodnych, które jest w stanie wycenić za pomocą stosowanych powszechnie modeli wyceny. Wycena pozycji bazowej i instrumentów pochodnych odbywa się na podstawie danych rynkowych otrzymywanych od wiarygodnych dostawców. Nie jest dopuszczone otwieranie pozycji w ramach ryzyk, które nie wynikają z podstawowej działalności Grupy.

W 2014 roku Jednostka Dominująca kontynuowała wdrożone w 2011 oraz 2012 roku zasady rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych w odniesieniu do kredytów walutowych przeznaczonych na finansowanie Programu inwestycyjnego 10+ wyznaczonych na instrument zabezpieczający dla przyszłych transakcji sprzedaży produktów naftowych denominowanych w USD. 

 32.1 Ryzyko cen surowców i produktów naftowych

Szczególne znaczenie dla Grupy ma zarządzanie ryzykiem cen surowców i produktów naftowych.

Spółka identyfikuje następujące czynniki tego ryzyka:

 • zmienność marży rafineryjnej, rozumianej jako różnica pomiędzy płynnymi indeksami referencyjnego koszyka produktów naftowych (np. paliwa lotniczego, benzyn, olejów napędowych, olejów opałowych) a płynnym indeksem referencyjnego surowca (np. ropa Ural),
 • zmienność poziomu cen w zakresie ilości zapasów surowców i produktów odbiegających od wymaganego poziomu zapasów obowiązkowych i operacyjnych,
 • zmienność dyferencjałów pomiędzy indeksami referencyjnymi a indeksami używanymi w kontraktach handlowych (np. dyferencjał Brent / Ural czyli różnica pomiędzy różnymi gatunkami ropy),
 • stosowanie niestandardowych formuł cenowych w kontraktach handlowych.

Chcąc oferować swoim odbiorcom zabezpieczenie cen produktów naftowych dla przyszłych dostaw Grupa wdrożyła system w ramach którego istnieje możliwość przenoszenia ryzyka z odbiorców na Grupę. Wymaga to jednoczesnego wykonywania odpowiednich transakcji pochodnych oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo kredytowe i operacyjne.

W ramach opisanych wyżej działań w 2014 roku  w powiązaniu ze sprzedażą komponentów asfaltowych po cenach stałych, Grupa zawierała swapy towarowe na lata 2014-2017, co pozwoliło zachować pierwotny profil ryzyka cenowego Grupy. Zawierane we wskazanym okresie transakcje swapowe były rozliczone częściowo w roku ich zawarcia, a częściowo w latach następnych. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Indeks bazowy Okres wyceny Ilość w tonach
w okresie wyceny
Wartość godziwa (w tys. zł)
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Swap towarowy 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam IV '2015 - IX '2017 41.690 - (29.338)
Razem       - (29.338)

Wymienione wyżej transakcje swap na łączną ilość 41.690 ton w oparciu o płynny indeks 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam w okresie od kwietnia 2015 roku do września 2017 roku związane były z odwróceniem profilu ryzyka cen surowców i produktów naftowych wynikających ze sprzedaży komponentów asfaltowych po cenach stałych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Indeks bazowy Okres wyceny Ilość w tonach w okresie wyceny Wartość godziwa (w tys. zł)
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Swap towarowy 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam III - X '2014 20.989 736 -
Razem       736 -

Wymienione wyżej transakcje swap na łączną ilość 20.989 ton w oparciu o płynny indeks 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam w okresie od marca do października 2014 roku związane były z odwróceniem profilu ryzyka cen surowców i produktów naftowych wynikających ze sprzedaży komponentów asfaltowych po cenach stałych.

Zarząd zwraca uwagę, że znaczenie zarządzania ryzykiem cenowym i obszar działań tradingowych w Grupie stale wzrasta. W związku z potrzebą zarządzania nowymi procesami i usprawnienia bieżącego działania w tym obszarze oraz dla podniesienia bezpieczeństwa operacyjnego Grupa w 2014 przekazała do użytkowania nowy system informatyczny klasy ETRM (z ang. Energy Trading and Risk Management).

32.1.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku transakcji finansowych narażonych na ryzyko zmiany cen surowców i produktów naftowych przy założeniu zmiany cen o odpowiednio +/- 34,22% oraz +/- 10% przedstawiała się następująco:

w tysiącach złotych Wartość bilansowa 31 grudnia 2014
Zmiana procentowa
Wartość bilansowa 31 grudnia 2013
Zmiana procentowa
+34,22% -34,22% +10% -10%
Aktywa finansowe (1) - - - 736 3.695 (3.695)
Zobowiązania finansowe (1) (29.338) 15.325 (15.325) - - -
Razem (29.338) 15.325 (15.325) 736 3.695 (3.695)

(1) Swapy towarowe.

Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku. Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2014 roku do kalkulacji powyższych odchyleń cen indeksów bazowych wykorzystano roczną implikowaną zmienność indeksu, o który oparte są otwarte na dzień 31 grudnia 2014 roku transakcje, publikowaną przez serwis SuperDerivatives. Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2013 roku kalkulacji dokonano na podstawie hipotetycznej zmiany ceny o +/- 10%. Zbadano wpływ zmian cen indeksów bazowych na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut. Zmiana podejścia ustalania procentowego odchylenia cen w 2014 roku spowodowana była zamiarem lepszego odzwierciedlenia zmienności cen surowców i produktów naftowych kwotowanych na rynkach na dzień 31 grudnia 2014.

32.2 Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Jednostce Dominującej odbywa się w sposób ciągły zgodnie z założeniami  strategii zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) zatwierdzonej przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. Grupa podejmuje decyzje co do sposobu zbilansowania przyszłych niedoborów lub nadwyżek uprawnień do emisji CO2 w zależności od sytuacji rynkowej i w ramach ustalonych limitów. W ramach zatwierdzonej strategii i posiadanych limitów Jednostka Dominująca zawiera transakcje finansowe na jednostki:
•    EUA - (z ang. Emission Unit Allowance) oznacza uprawnienie do emisji jednej tony CO2
•    CER - (z ang. Certified Emission Reduction Unit) oznacza ekwiwalent skutecznej redukcji emisji jednej tony ekwiwalentu CO2  (tCO2e). Certyfikat redukcji emisji uzyskiwany jest w związku z realizacją inwestycji w krajach rozwijających się, gdzie nie określono limitów emisji CO2,
•    ERU - (z ang. Emission Reduction Unit) oznacza ekwiwalent skutecznej redukcji emisji jednej tony ekwiwalentu CO2 (tCO2e). Jest to poświadczona jednostka emisji uzyskiwana w związku z realizacją inwestycji w krajach o niższych kosztach redukcji CO2.

Na dzień 31 grudnia 2014 szacowany niedobór uprawnień w okresie rozliczeniowym przypadającym na lata 2013-2020 (tzw. III faza) wynosi 573.770 ton, jednakże biorąc pod uwagę wykonane transakcje pochodne na łączną ilość 1.149.000 ton, Jednostka Dominująca posiada nadwyżkę uprawnień w wysokości 575.230 ton, które zostały nabyte z uwzględnieniem sytuacji rynkowej i w kontekście strategicznego charakteru niedoboru uprawnień przewidywanego po roku 2020.

Na dzień 31 grudnia 2013 szacowany niedobór uprawnień w okresie rozliczeniowym przypadającym na lata 2013-2020 (tzw. III faza) wynosił 1.209.102 ton, jednakże biorąc pod uwagę wykonane transakcje pochodne na łączną ilość 1.696.000 ton, Jednostka Dominująca posiadała nadwyżkę uprawnień w wysokości 486.898 ton.

W ramach zarządzania ryzykiem dotyczącym uprawnień do emisji dwutlenku węgla Grupa ocenia każdorazowo ryzyko przewidywanego niedoboru nieodpłatnych uprawnień przyznawanych w ramach KPRU. 

W razie konieczności, Grupa decyduje o rozliczeniu zawartych, otwartych na dzień kończący okres sprawozdawczy transakcji terminowych na zakup uprawnień do emisji CO2 poprzez ich fizyczną dostawę z zamiarem ich ewentualnego umorzenia jako rozliczenie rzeczywistej emisji CO2. Wycena transakcji planowanych do zrealizowania dostawą fizyczną nie podlega ujęciu w aktywach / zobowiązaniach finansowych w sprawozdaniu finansowym, niemniej jednak Grupa wewnętrznie monitoruje i przeprowadza wycenę takich transakcji w ramach ogólnej oceny efektywności zarządzania ryzykiem CO2, pozabilansowo.

Otwarte na dzień 31 grudnia 2014 roku transakcje futures EUA, które Grupa uznała za prawdopodobne do rozliczenia poprzez ich fizyczną dostawę na potrzeby własne nie zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień kończący okres sprawozdawczy, a ich wartość godziwą ujęto wyłącznie pozabilansowo.

Ponadto w 2014 roku Grupa dokonała transakcji zamiany posiadanych na koncie uprawnień ERU w ilości 29 000 ton na jednostki EUA, co było uzasadnione poziomem spreadu między tymi uprawnieniami.

Poniżej zaprezentowano informacje na temat pozycji transakcyjnej na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Okres rozliczenia transakcji Ilość uprawnień w okresie Faza Wartość godziwa (w tys. zł)*
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Futures EUA XII '2015 - XII '2018 1.149.000 III faza 6.062 (402)
      Razem 6.062 (402)

* Wycena pozabilansowa, wyłącznie dla celów statystycznych i monitoringu w zarządzaniu ryzykiem.

Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Okres rozliczenia transakcji Ilość uprawnień w okresie Faza Wartość godziwa (w tys. zł)*
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Futures EUA XII '2014 - XII '2017 1.696.000 III faza 1.182 (5.230)
      Razem 1.182 (5.230)

* Wycena pozabilansowa, wyłącznie dla celów statystycznych i monitoringu w zarządzaniu ryzykiem.

Informacje na temat uprawnień do emisji CO2 zaprezentowano w nocie 34.

32.2.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała kontrakty futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Grupa nie przeprowadza analizy wrażliwości dla wartości godziwej kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które posiada na dzień kończący okres sprawozdawczy, jeśli zamierza dokonać rozliczenia tych transakcji poprzez fizyczną dostawę na potrzeby własne pokrycia niedoborów w ramach systemu ograniczania emisji. W związku z tym nie przeprowadzono analizy wrażliwości posiadanych na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku instrumentów futures EUA.

32.3 Ryzyko walutowe

Zarządzanie ryzykiem walutowym w Grupie odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w „Strategii zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie LOTOS S.A.”. Horyzont zarządzania ekspozycją jest związany z okresem, na jaki sporządzany jest budżet Grupy, który w zależności od momentu w roku obejmuje od 3 do 5 kolejnych kwartałów. W ramach prowadzonej działalności Grupa  narażona jest na zmiany kursów walutowych z tytułu:

 • handlu surowcami i produktami naftowymi oraz innymi towarami, 
 • przepływów inwestycyjnych,
 • przepływów finansowych w tym lokat i kredytów,
 • wyceny instrumentów pochodnych, 

indeksowanych do lub denominowanych w walucie innej niż waluta funkcjonalna.

Grupa aktywnie zarządza swoją ekspozycją walutową, kształtując ją w ramach uzgodnionych limitów i w zależności od przewidywanego rozwoju sytuacji rynkowej.

Waluta USD jest używana w kwotowaniach cen rynkowych ropy i produktów naftowych. Z tego też względu uznano, że najwłaściwszą walutą do zaciągania i spłaty długoterminowych kredytów na finansowanie Programu 10+ jest USD, ponieważ efektem takiego działania będzie zmniejszenie strukturalnie długiej pozycji i w konsekwencji strategicznego ryzyka walutowego.

Strukturalnie Grupa posiada długą ekspozycję w USD (zyskuje w przypadku wzrostu kursu USD/PLN) ze względu na to, iż wpływy zależne od kursu USD (głównie z tytułu sprzedaży produktów naftowych) przewyższają odpowiednie wypływy (np. z tytułu zakupu ropy, spłaty kredytu). 

W skład transakcji wymiany walutowej wchodzi każdorazowo para transakcji, które w poniższych zestawieniach zostały odpowiednio przypisane do kupna lub sprzedaży w ramach typu transakcji Swap walutowy.

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Kupno/sprzedaż Okres rozliczenia transakcji Para walut
(bazowa/zmienna)
Kwota w walucie bazowej
(w tys.)
Wartość godziwa (w tys. zł)
Aktywa finansowe Zobowiązania
finansowe
Spot walutowy Kupno I ' 2015 USD/PLN 14.000 - (548)
Spot walutowy Kupno I ' 2015 EUR/PLN 3.000 - (76)
Forward walutowy Kupno I - II '2015 USD/PLN 16.000 - (331)
Forward walutowy Kupno II ' 2015 EUR/PLN 5.000 253 -
Forward walutowy Kupno III ' 2015 EUR/USD 5.000 - (1.386)
Forward walutowy Sprzedaż I - IX '2015 USD/PLN (251.000) - (53.938)
Forward walutowy Sprzedaż II ' 2015 EUR/PLN (5.000) 11 (86)
Forward walutowy Sprzedaż III ' 2015 EUR/USD (3.500) 272 -
Swap walutowy Kupno II ' 2015 USD/PLN 16.000 3.894 -
Swap walutowy Kupno IV ' 2015 EUR/USD 5.500 - (672)
Swap walutowy Sprzedaż I - VII '2015 USD/PLN (207.300) - (36.685)
        Razem 4.430 (93.722)
Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Kupno/sprzedaż Okres rozliczenia transakcji Para walut (bazowa/zmienna) Kwota w walucie bazowej
(w tys.)
Wartość godziwa (w tys. zł)
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Spot walutowy Kupno I ' 2014 USD/PLN 21.000 - (125)
Spot walutowy Kupno I ' 2014 EUR/PLN 1.500 - (4)
Forward walutowy Kupno I - XI '2014 USD/PLN 20.000 - (783)
Forward walutowy Kupno I ' 2014 EUR/PLN 4.700 - (105)
Forward walutowy Sprzedaż III - X '2014 USD/PLN (169.000) 34.924 -
Swap walutowy Kupno I - XI '2014 USD/PLN 25.000 - (845)
Swap walutowy Kupno I ' 2014 EUR/USD 1.850 - (18)
Swap walutowy Sprzedaż I - XII '2014 USD/PLN (393.450) 38.275 -
Swap walutowy Sprzedaż I ' 2014 EUR/USD (7.500) - (10)
        Razem 73.199 (1.890)
32.3.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut
Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2014
w tysiącach
Nota USD USD przeliczone na PLN EUR EUR przeliczone na PLN Wartość bilansowa w walucie przeliczona na PLN na dzień bilansowy
Klasy instrumentów finansowych            
Aktywa finansowe            
Należności z tytułu dostaw i usług   61.228 214.662 5.076 21.652 236.314
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   8.965 33.745 9.990 42.508 76.253
Obligacje   65.418 229.434 - - 229.434
     Pozostałe aktywa finansowe:   317.964 1.137.610 1.454 6.198 1.143.808
     Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym   264.274 926.790 1.410 6.010 932.800
     Lokaty   8.962 31.432 - - 31.432
     Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych 18 44.725 179.377 - - 179.377
    Pozostałe należności   3 11 44 188 199
Razem   453.575 1.615.451 16.520 70.358 1.685.809
Zobowiązania finansowe            
Kredyty i pożyczki   1.869.172 6.575.835 2.241 9.550 6.585.385
Obligacje   126.359 443.978 - - 443.978
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   - - 18.764 79.976 79.976
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   375.997 1.318.705 8.750 37.255 1.355.960
Pozostałe zobowiązania finansowe   7.985 28.768 4.701 19.988 48.756
Razem   2.379.513 8.367.286 34.456 146.769 8.514.055
Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2013
w tysiącach
Nota USD USD przeliczone na PLN EUR EUR przeliczone na PLN Wartość bilansowa w walucie przeliczona na PLN na dzień bilansowy
Klasy instrumentów finansowych            
Aktywa finansowe            
Należności z tytułu dostaw i usług   121.143 364.884 10.922 45.112 409.996
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   23.338 70.277 8.492 28.635 98.912
Obligacje   59.268 178.516 - - 178.516
Pozostałe aktywa finansowe:   436.078 1.313.611 9.976 41.376 1.354.987
     Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym   361.974 1.090.321 7.208 29.895 1.120.216
     Lokaty   3.105 9.352 603 2.501 11.853
     Depozyt zabezpieczający   - - 2.150 8.917 8.917
     Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych 18 70.999 213.938 - - 213.938
     Pozostałe należności   - - 15 63 63
Razem   639.827 1.927.288 29.390 115.123 2.042.411
Zobowiązania finansowe            
Kredyty i pożyczki   2.096.295 6.320.969 1.180 4.892 6.325.861
Obligacje   125.211 377.210 - - 377.210
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   - - 21.259 88.164 88.164
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   641.265 1.931.493 12.510 50.877 1.982.370
Pozostałe zobowiązania finansowe   9.240 27.829 3.909 16.211 44.040
Razem   2.872.011 8.657.501 38.858 160.144 8.817.645

Na potrzeby analizy wrażliwości w zaprezentowanej wyżej strukturze walutowej uwzględniono także wrażliwe na zmiany kursów walut wewnątrzgrupowe transakcje walutowe, które mają wpływ na ryzyko walutowe Grupy w związku z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” w zakresie ujmowania różnic kursowych z tego tytułu w wyniku netto Grupy.

Poza wymienionymi wyżej instrumentami finansowymi Grupa posiadała także wyrażone w walutach obcych pochodne instrumenty finansowe takie jak: swapy towarowe, swapy procentowe, kontrakty futures, a także spoty, forwardy i swapy walutowe. Grupa stosuje odpowiednie metody ustalania wartości godziwej dla poszczególnych rodzajów instrumentów pochodnych, które jednocześnie determinują technikę ustalenia wpływu zmiany kursów walut na wartość tych instrumentów (metody wyceny pochodnych instrumentów finansowych szerzej opisano w nocie 7.25). Zamieszczone poniżej tabele z analizą wrażliwości instrumentów finansowych na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku prezentują także wpływ zmiany kursów walut na wartość bilansową instrumentów pochodnych.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2014 roku wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 12,142% i EUR/PLN o +/- 7,2% przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Zmiana kursu - wpływ na wynik roku
+12,142% +7,2% -12,142% -7,2%
USD EUR USD EUR
Klasy instrumentów finansowych        
Aktywa finansowe        
Pochodne instrumenty finansowe 6.099 (307) (6.099) 307
Należności z tytułu dostaw i usług 26.064 1.559 (26.064) (1.559)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.097 3.061 (4.097) (3.061)
Obligacje 27.858 - (27.858) -
Pozostałe aktywa finansowe: 138.128 447 (138.128) (447)
     Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 112.531 433 (112.531) (433)
     Lokaty 3.816 - (3.816) -
     Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych 21.780 - (21.780) -
     Pozostałe należności 1 14 (1) (14)
Razem aktywa finansowe 202.246 4.760 (202.246) (4.760)
Zobowiązania finansowe        
Kredyty i pożyczki 307.057 (1) 688 (307.057) (1) (688)
Obligacje 53.908 - (53.908) -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 5.758 - (5.758)
Pochodne instrumenty finansowe 185.269 (3.374) (185.269) 3.374
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 160.117 2.682 (160.117) (2.682)
Pozostałe zobowiązania finansowe 3.493 1.439 (3.493) (1.439)
Razem zobowiązania finansowe 709.844 7.193 (709.844) (7.193)
         
Razem (507.598) (2.433) 507.598 2.433

(1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 12,142% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (498.143) 498.143 tys. zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapłaconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu z dnia zapłaty) pomniejszających zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 12,142% wynosiłby 6.762 (6.762) tys. zł.

Powyższe odchylenia wartości bilansowych wyrażonych w PLN a zależnych od kursów walutowych, skalkulowano na podstawie rocznej implikowanej zmienności kursów walut z dnia 31 grudnia 2014 roku wynoszącej 12,142% dla kursu USD/PLN i 7,2% dla kursu EUR/PLN, publikowanej przez Reuters. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2014 roku. Zmiana podejścia w ustalaniu procentowej zmiany kursów walut w 2014 roku podyktowana była zamiarem lepszego odzwierciedlenia zmienności kursów walutowych kwotowanych na rynkach finansowych.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2013 roku wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN o +/- 4% przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2013
w tysiącach złotych
Zmiana kursu - wpływ na wynik roku
+4% +4% -4% -4%
USD EUR USD EUR
Klasy instrumentów finansowych        
Aktywa finansowe        
Pochodne instrumenty finansowe (75.226) (41) 75.226 41
Należności z tytułu dostaw i usług 14.595 1.804 (14.595) (1.804)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2.811 1.145 (2.811) (1.145)
Obligacje 7.141 - (7.141) -
Pozostałe aktywa finansowe: 52.545 1.656 (52.545) (1.656)
     Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 43.613 1.196 (43.613) (1.196)
     Lokaty 374 100 (374) (100)
     Depozyty zabezpieczające - 357 - (357)
     Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych 8.558 - (8.558) -
     Pozostałe należności - 3 - (3)
Razem aktywa finansowe 1.866 4.564 (1.866) (4.564)
Zobowiązania finansowe        
Kredyty i pożyczki 96.997 (1) 196 (96.997) (1) (196)
Obligacje 15.088 - (15.088) -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 3.527 - (3.527)
Pochodne instrumenty finansowe (13.591) (132) 13.591 132
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 77.260 2.035 (77.260) (2.035)
Pozostałe zobowiązania finansowe 1.113 648 (1.113) (648)
Razem zobowiązania finansowe 176.867 6.274 (176.867) (6.274)
Razem (175.001) (1.710) 175.001 1.710

(1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 4% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (158.436) 158.436 tys. zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapłaconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu z dnia zapłaty) pomniejszających zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 4% wynosiłby 2.593 (2.593) tys. zł.

Powyższe odchylenia wartości bilansowych wyrażonych w PLN a zależnych od kursów walutowych, skalkulowano na podstawie hipotetycznej zmiany kursów o +/- 4%. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2013 roku.

32.4 Ryzyko stopy procentowej

Jednostka Dominująca  narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmian stóp procentowych wynikające z posiadanych aktywów oraz pasywów dla których przychody oraz koszty odsetkowe są uzależnione od zmiennych stóp procentowych, w szczególności z tytułu przewidywanego harmonogramu spłat kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów oraz na finansowanie inwestycji w ramach Programu 10+ oraz wysokości odsetek ustalanych na podstawie zmiennej stopy LIBOR USD. Jednostka Dominująca zarządza ryzykiem stopy procentowej w ramach przyznanych limitów przy wykorzystaniu swapów stóp procentowych.

W długim horyzoncie efekt częściowego zabezpieczenia został osiągnięty poprzez wybór stałej stopy dla transzy kredytu inwestycyjnego na finansowanie Programu 10+ (jest to kredyt oznaczony jako Konsorcjum banków (3), patrz nota 27.1). 

Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Okres Kwota nominalna
(w tys. USD)
Spółka otrzymuje Aktywa finansowe
(w tys. zł)
Zobowiązania finansowe
(w tys. zł)
Swap procentowy (IRS) VII '2011 - I '2018 200.000 LIBOR 6M - (69.290)
Swap procentowy (IRS) I ' 2015 - I '2019 50.000 LIBOR 3M - (6.194)
      Razem - (75.484)
Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Okres Kwota nominalna
(w tys. USD)
Spółka otrzymuje Aktywa finansowe
(w tys. zł)
Zobowiązania finansowe
(w tys. zł)
Swap procentowy (IRS) VII '2011 - I '2018 200.000 LIBOR 6M - (70.543)
Swap procentowy (IRS) I ' 2015 - I '2019 50.000 LIBOR 3M - (1.720)
      Razem - (72.263)
32.4.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych
Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,72% na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa Zmiana procentowa
+0,72% -0,72%
Klasy instrumentów finansowych        
Aktywa finansowe        
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 348.215 2.507 (2.507)
Pozostałe aktywa finansowe:   241.720 1.741 (1.741)
     Fundusz likwidacji zakładu górniczego 18 30.911 223 (223)
     Lokaty 18 31.432 226 (226)
     Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych 18 179.377 1.292 (1.292)
Razem   589.935 4.248 (4.248)
Zobowiązania finansowe        
Kredyty 27.1 6.215.612 36.963 (1) (36.963) (1)
Pożyczki 27.2 102.783 740 (740)
Obligacje 27.3 213.479 1.537 (1.537)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.4 131.794 949 (949)
Pochodne instrumenty finansowe (2) 28 75.484 (20.063) 20.681
Razem   6.739.152 20.126 (19.508)

(1) Wykazane bez uwzględnienia kredytów o stałym oprocentowaniu oraz zapłaconych prowizji przygotowawczych pomniejszających zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów.

(2) Swap procentowy (IRS). Różnica między zmianą wartości wyceny, gdy przesuwa się krzywą stóp procentowych o +/- 0,72% powstaje w momencie obliczania i dyskontowania przyszłych przepływów (związanych z rozliczeniem transakcji) na dzień kalkulacji wyceny. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o różne stopy procentowe (w pierwszym przypadku przesunięcie krzywej powoduje zwiększenie stopy o 0,72%, zaś w drugim przypadku zmniejszenie stopy o 0,72%).

Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Spółki przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,2% na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2013
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa Zmiana procentowa
+0,2% -0,2%
Klasy instrumentów finansowych        
Aktywa finansowe        
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 495.839 992 (992)
Pozostałe aktywa finansowe:   284.426 569 (569)
Fundusz likwidacji zakładu górniczego 18 29.866 60 (60)
     Lokaty 18 29.593 59 (59)
     Depozyty zabezpieczające 18 11.029 22 (22)
     Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych 18 213.938 428 (428)
Razem   780.265 1.561 (1.561)
Zobowiązania finansowe        
Kredyty 27.1 5.851.809 9.642 (1) (9.642) (1)
Pożyczki 27.2 10.306 21 (21)
Obligacje 27.3 198.240 396 (396)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.4 151.031 302 (302)
Pochodne instrumenty finansowe (2) 28 72.263 (6.017) 6.081
Razem   6.283.649 4.344 (4.280)

(1) Wykazane bez uwzględnienia kredytów o stałym oprocentowaniu oraz zapłaconych prowizji przygotowawczych pomniejszających zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów.

(2) Swap procentowy (IRS). Różnica między zmianą wartości wyceny, gdy przesuwa się krzywą stóp procentowych o +/- 0,2% powstaje w momencie obliczania i dyskontowania przyszłych przepływów (związanych z rozliczeniem transakcji) na dzień kalkulacji wyceny. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o różne stopy procentowe (w pierwszym przypadku przesunięcie krzywej powoduje zwiększenie stopy o 0,2%, zaś w drugim przypadku zmniejszenie stopy o 0,2%).

Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku. Zbadano wpływ zmian stóp procentowych na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut. W przypadku instrumentów pochodnych posiadanych na dzień 31 grudnia 2014 roku w analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Spółka zastosowała przesunięcie krzywej stóp procentowych o roczną zmienność historyczną z dnia 31 grudnia 2014 roku, wyliczoną na podstawie publikowanych przez Reuters danych o historycznej zmienności dla oprocentowania IRS z 6-miesięcznym okresem płatności odsetek i 3-letnim okresem wygaśnięcia. W przypadku instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2013 roku zastosowano hipotetyczną zmianę referencyjnych stóp procentowych (LIBOR 3M, LIBOR 6M). Zmiana podejścia w ustalaniu procentowej zmiany kwotowań stóp procentowych w 2014 roku podyktowana była zamiarem lepszego odzwierciedlenia zmienności stóp procentowych na rynkach finansowych.

32.5 Ryzyko płynności

Proces zarządzania ryzykiem płynności przez Grupę polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych oraz portfela aktywów i zobowiązań finansowych, a następnie dopasowywaniu ich zapadalności, analizie kapitału obrotowego i optymalizacji przepływów w ramach Grupy Kapitałowej. Proces ten wymaga ścisłej współpracy z jednostkami funkcjonującymi w różnych obszarach biznesowych w celu bezpiecznej i efektywnej alokacji posiadanej płynności.

Większość krajowych podmiotów zależnych w ramach Grupy Kapitałowej jest uczestnikiem cash-poolingu rzeczywistego. Struktura jest na bieżąco zarządzana przez Jednostkę Dominującą pod kątem optymalizacji płynności i salda odsetek.

Płynność w horyzoncie budżetowym monitorowana jest w przekroju Grupy Kapitałowej na bieżąco w ramach zarządzania ryzykiem finansowym. Płynność w okresie średnio i długoterminowym monitorowana jest w ramach procesu planowania, który wspomaga tworzenie wieloletniej strategii finansowej. 

W obszarze ryzyka finansowego obok aktywnego zarządzania ryzykiem rynkowym, Grupa stosuje następujące zasady w zakresie płynności:

 • brak depozytów zabezpieczających w handlu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym,
 • ograniczenie możliwości wcześniejszego rozwiązania transakcji finansowych,
 • limity w zakresie mało płynnych kasowych instrumentów finansowych,
 • limity kredytowe dla partnerów transakcji finansowych i handlowych,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości i zróżnicowania dostępnych źródeł finansowania,
 • procesy kontroli wewnętrznej oraz efektywność organizacyjna zapewniająca szybkie działanie w warunkach awaryjnych.

Poniżej zaprezentowano informacje o kontraktowych terminach zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku.

Kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku:
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej
5 lat
Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) 27.1 5.700.710 6.470.152 394.908 1.596.229 857.460 1.924.878 1.696.677
Kredyty w rachunku bieżącym 27.1 514.902 514.902 514.902 - - - -
Pożyczki 27.2 102.783 122.641 3.306 12.343 13.782 47.123 46.087
Obligacje 27.3 213.479 213.732 - 17.687 35.072 160.973 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.4 131.794 163.404 17.500 17.786 35.441 74.166 18.511
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 1.692.839 1.692.839 1.692.755 84 - - -
Pozostałe zobowiązania finansowe 30 196.844 196.844 183.552 8.754 4.538 - -
Razem   8.553.351 9.374.514 2.806.923 1.652.883 946.293 2.207.140 1.761.275
Kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku:
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej
5 lat
Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) 27.1 5.352.895 6.148.523 256.245 1.276.268 604.337 1.967.022 2.044.651
Kredyty w rachunku bieżącym 27.1 498.914 498.914 498.914 - - - -
Pożyczki 27.2 10.306 10.698 3.769 3.519 1.084 2.326 -
Obligacje 27.3 198.240 198.485 - 15.060 15.060 168.365 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.4 151.031 191.646 18.032 16.962 33.213 89.623 33.816
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 2.395.237 2.395.237 2.393.681 1.556 - - -
Pozostałe zobowiązania finansowe 30 189.729 189.729 120.615 68.879 235 - -
Razem   8.796.352 9.633.232 3.291.256 1.382.244 653.929 2.227.336 2.078.467
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przestawiała się następująco:
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa* Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej
5 lat
Swap towarowy 28 (29.337) (29.337) (2.414) (17.440) (7.670) (1.813) -
Forwardy i spoty walutowe 28 (55.829) (52.648) (43.928) (8.720) - - -
Swap procentowy (IRS) 28 (75.484) (76.610) (23.975) 1.629 (20.792) (33.472) -
Swap walutowy 28 (33.463) (31.655) (27.983) (3.672) - - -
Razem   (194.113) (190.250) (98.300) (28.203) (28.462) (35.285) -
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przestawiała się następująco:
31 grudnia 2013
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa* Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej
5 lat
Swap towarowy 28 736 736 409 327 - - -
Forwardy i spoty walutowe 28 33.907 41.180 24.229 16.951 - - -
Swap procentowy (IRS) 28 (72.263) (73.301) (20.446) 1.055 (17.772) (33.866) (2.272)
Swap walutowy 28 37.402 43.863 29.416 14.447 - - -
Razem   (218) 12.478 33.608 32.780 (17.772) (33.866) (2.272)

* Wartość bilansowa (dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych minus ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych) prezentuje wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (z wyłączeniem futures na uprawnienia do emisji CO2 zakupionych z zamiarem rozliczenia).

32.6 Ryzyko kredytowe

Zarządzanie ryzykiem kredytowym partnerów transakcji finansowych polega na kontroli wiarygodności finansowej obecnych i potencjalnych partnerów tych transakcji oraz na monitorowaniu ekspozycji kredytowej w stosunku do przyznanych limitów.
Na ekspozycję kredytową składają się depozyty bankowe oraz wycena instrumentów pochodnych.

Partnerzy transakcji muszą posiadać odpowiedni rating przyznany przez wiodące agencje ratingowe, bądź posiadać gwarancje instytucji spełniających wymóg minimalnego ratingu. Grupa zawiera transakcje finansowe z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej oraz stosuje dywersyfikację instytucji, z którymi współpracuje.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku koncentracja ryzyka u pojedynczego partnera transakcji finansowych Grupy nie przekraczała wartości 284.174 tys. zł (4,44% kapitałów własnych Jednostki Dominującej), z kolei na dzień 31 grudnia 2013 roku była to kwota 249.010 tys. zł (3,49% kapitałów własnych Jednostki Dominującej). Grupa prezentuje podział kredytów według instytucji udzielających finansowania w nocie 27.1.

W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów transakcji handlowych Grupa poddaje wszystkich klientów, którzy wnioskują o przyznanie limitów kredytowych procedurom weryfikacji ich wiarygodności finansowej i w zależności od jej oceny przyznawane są odpowiednie limity. Jednostka Dominująca określa wytyczne w zakresie procesu zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów handlowych w celu utrzymywania odpowiednich standardów w zakresie analizy kredytowej oraz bezpieczeństwa operacyjnego procesu w przekroju całej Grupy.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku koncentracja ryzyka u pojedynczego partnera transakcji handlowych Grupy nie przekraczała wartości 141.880 tys. zł (2,21% kapitałów własnych Jednostki Dominującej), z kolei na dzień 31 grudnia 2013 roku była to kwota 161.066 tys. zł (2,26% kapitałów własnych Jednostki Dominującej).

Miarą ryzyka kredytowego jest kwota maksymalnego narażenia na ryzyko dla poszczególnych klas aktywów finansowych. Wartości księgowe aktywów finansowych reprezentują maksymalną ekspozycję kredytową.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych na dzień kończący okres sprawozdawczy wynosiła:

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2014
 
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Pochodne instrumenty finansowe 28; 31.2 4.430 73.935
Należności z tytułu dostaw i usług 18 1.406.501 1.591.649
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 348.215 495.839
Pozostałe aktywa finansowe 31.1 1.332.033 391.633
Razem 31.1 3.091.179 2.553.056

W ocenie Zarządu, ryzyko zagrożonych aktywów finansowych jest odzwierciedlone poprzez dokonanie odpisów aktualizujących ich wartość. Informacje na temat wartości odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych zostały przedstawione w notach 9.4 i 18.1.

Analiza pod kątem koncentracji ryzyka kredytowego w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług została przedstawiona w nocie 18.1.

Analiza wiekowania należności przeterminowanych, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości, została przedstawiona w nocie 18.1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część