Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

33. Zarządzanie kapitałem

33. Zarządzanie kapitałem

Celem polityki finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS jest zapewnienie długoterminowej płynności przy jednoczesnym stosowaniu odpowiedniej dźwigni finansowej, wspomagającej realizację celu nadrzędnego, jakim jest maksymalizacja stopy zwrotu na kapitale przynależnym akcjonariuszom.

Realizacja powyższego celu, dokonuje się poprzez dążenie do osiągnięcia pożądanej struktury finansowania na poziomie Grupy Kapitałowej LOTOS.

Grupa Kapitałowa LOTOS monitoruje strukturę finansowania stosując wskaźnik relacji długu do kapitału własnego, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego.

Do zadłużenia netto Grupa wlicza kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Kapitał własny obejmuje kapitał własny należny akcjonariuszom Jednostki Dominującej powiększony o udziały niekontrolujące.

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2014
 
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Zobowiązania długoterminowe      
Kredyty 27.1 4.098.225 4.180.374
Pożyczki 27.2 92.146 3.250
Obligacje 27.3 195.892 183.171
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.4 109.299 129.395
Razem   4.495.562 4.496.190
Zobowiązania krótkoterminowe      
Kredyty 27.1 2.117.387 1.671.435
Pożyczki 27.2 10.637 7.056
Obligacje 27.3 17.587 15.069
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.4 22.495 21.636
Razem   2.168.106 1.715.196
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania - emisja akcji (1) 18 (996.939) -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 (348.215) (495.839)
Zadłużenie netto   5.318.514 5.715.547
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej   8.258.288 9.189.307
Udziały niekontrolujące 26 175 289
Kapitał własny razem   8.258.463 9.189.596
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego   0,64 0,62

(1) Środki pieniężne z emisji akcji serii D Grupy LOTOS S.A. ulokowane na wydzielonym rachunku bankowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (patrz nota 21) do dnia rejestracji podwyższenia kapitału (patrz nota 37).

Monitoring struktury finansowania dokonywany jest w celu zapewnienia realizacji celu ujętego w Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011-2015, która zakłada zmniejszenie wielkości zadłużenia i osiągnięcie wskaźnika relacji długu do kapitału własnego na poziomie nieprzekraczającym 0,4 na koniec okresu objętego Strategią.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część