Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

26. Udziały niekontrolujące

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
Stan na początek okresu   289 699
Udział w wynikach   (46) 13
Udział w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto   5 (2)
Udział w całkowitych dochodach/(stratach) ogółem   (41) 11
Zmiana udziału w aktywach netto spółki LOTOS Petrobaltic S.A (1)   10 -
Sprzedaż akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. Jednostce Dominującej 2 (83) (421)
Stan na koniec okresu   175 289

(1) Zmiana w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Petrobaltic S.A. przez Grupę LOTOS S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część