Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

2. Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzą: Grupa LOTOS S.A. jako Jednostka Dominująca oraz podmioty o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym (spółki zależne oraz spółki pośrednio zależne od Grupy LOTOS S.A.).

Ponadto Grupa posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności.
Poniżej przedstawiono informacje na temat siedziby i przedmiotu działalności wymienionych wyżej podmiotów, a także dane na temat procentowego udziału Grupy w ich własności oraz wskazanie stosowanej przez Grupę metody konsolidacji:

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy we własności jednostki
31.12.2014 31.12.2013
Jednostka Dominująca    
     Segment produkcji i handlu    
 • Grupa LOTOS S.A.
Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy
Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną    
     Segment wydobywczy    
 • LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.)
Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% (1) 99,98%
     Segment produkcji i handlu    
 • LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS 100,00% 100,00%
 • LOTOS Oil S.A.
Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych 100,00% 100,00%
 • LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100,00% 100,00%
 • LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Gdańsk Transport kolejowy 100,00% 100,00%
 • LOTOS Serwis Sp. z o.o.
Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe 100,00% 100,00%
 • LOTOS Lab Sp. z o.o.
Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00% 100,00%
 • LOTOS Straż Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00% 100,00%
 • LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00% 100,00%
 • LOTOS Terminale S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.) (2)
Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00% 100,00%
 • LOTOS Infrastruktura S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Infrastruktura S.A.)
Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 100,00% 100,00%
     Pozostałe    
 • LOTOS Gaz S.A. w likwidacji
Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
 • LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. w likwidacji (3)
Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
Jednostki bezpośrednio zależne nie objęte konsolidacją    
 • Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o.
Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% (4) -
Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną    
     Segment produkcji i handlu    
     GK LOTOS Infrastruktura S.A.    
 • RCEkoenergia Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu 100,00% 100,00%
     GK LOTOS Terminale S.A.    
 • LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 100,00% 100,00%
     Segment wydobywczy    
     GK LOTOS Petrobaltic S.A.    
 • LOTOS Exploration and Production Norge AS
Norwegia, Stavanger Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% (5) 99,98%
 • Aphrodite Offshore Services N.V.
Curaçao Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej) 99,99% (5) 99,98%
 • B8 Sp. z o.o.
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 99,99% (5) 99,98%
 • B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A.
Gdańsk Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i gazu ziemnego 99,99% (5) 99,98%
 • Miliana Shipholding Company Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding Company Ltd.)
Cypr, Nikozja Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej oraz innych usług w obszarze transportu morskiego 99,99% (5) 99,98%
 • Technical Ship Management Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Technical Ship Management Sp. z o.o.)
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków 99,99% (5) 99,98%
 • SPV Baltic Sp. z o.o.
Gdańsk Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% (5) 99,98%
 • Miliana Shipmanagement Ltd.
Cypr, Nikozja Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% (5) 99,98%
 • Miliana Shipping Group Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipping Group Ltd.)
Cypr, Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami 99,99% (5) 99,98%
 • Bazalt Navigation Co. Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% (5) 99,98%
 • Granit Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% (5) 99,98%
 • Kambr Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% (5) 99,98%
 • St. Barbara Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% (5) 99,98%
 • Petro Icarus Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% (5) 99,98%
 • Petro Aphrodite Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% (5) 99,98%
 • AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta)
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej 99,99% (5) 99,98%
 • UAB Genciu Nafta
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,99% (5) 99,98%
 • UAB Manifoldas
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,99% (5) 99,98%
     Pozostałe    
     GK LOTOS Petrobaltic S.A.    
 • Energobaltic Sp. z o.o.
Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego 99,99% (5) 99,98%
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności    
 • LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. (6)
Gdańsk Handel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne 50,00% 50,00%
     GK LOTOS Petrobaltic S.A.    
 • Baltic Gas Sp. z o.o. (7)
Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) 49,99% 49,99%
 • Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (7)
Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 62,40% (5, 7) 81,68%
     GK AB LOTOS Geonafta    
 • UAB Minijos Nafta
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 49,99% (5, 8) 49,99%

(1) W I półroczu 2014 roku Grupa LOTOS S.A. zakończyła proces przymusowego wykupu akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. od udziałowców niekontrolujących, z wyłączeniem akcji należących do Skarbu Państwa. W I półroczu 2014 roku Spółka nabyła 429 sztuk akcji o łącznej wartości 54 tys. zł. W wyniku transakcji dokonanych w I półroczu 2014 roku wartość udziałów niekontrolujących zmniejszyła się o kwotę 83 tys. zł, natomiast do zysków zatrzymanych przypisanych Jednostce Dominującej została odniesiona kwota 29 tys. zł. Wydatki z tytułu nabycia ww. akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. wynosiły 54 tys. zł i zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli.

(2) W związku z wyrokiem z dnia 9 lipca 2014 roku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o zmianę wyceny akcji spółki LOTOS Terminale S.A. nabytych przez Grupę LOTOS S.A. w 2011 roku w ramach procesu przymusowego wykupu akcji, Grupa LOTOS S.A. zobowiązana jest do wypłaty byłym akcjonariuszom spółki LOTOS Terminale S.A. (udziałowcy niekontrolujący) łączną kwotę 2.208 tys. zł. W związku z powyższym zyski zatrzymane Grupy zmniejszyły się o kwotę 2.208 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość nieuregulowanych zobowiązań z tytułu powyżej transakcji wynosiła 581 tys. zł. Poniesione w 2014 roku wydatki z tytułu powyższej transakcji w kwocie 1.627 tys. zł zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej w pozycji Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli.

(3) Do rejestru spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. wpisano prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie postępowania likwidacyjnego na mocy postanowienia z dnia 11 kwietnia 2014 roku. Postępowanie likwidacyjne jest konsekwencją realizowanego „Programu Efektywność i Rozwój 2013 - 2015”, którego jednym z elementów jest porządkowanie struktury Grupy Kapitałowej LOTOS. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zakończono postępowanie likwidacyjne spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.

(4) W dniu 6 października 2014 roku pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Kancelarią Prawną Domański i Wspólnicy sp.k. została zawarta umowa nabycia udziałów, na mocy której Grupą LOTOS S.A. nabyła 100% udziałów spółki Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. Podmiot wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym tej jednostki na dzień 31 grudnia 2014 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”.

(5) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (1) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy we własności jednostek GK LOTOS Petrobaltic S.A.

(6) Umowa joint venture Grupy LOTOS S.A. z BP Europe SE na prowadzenie działalności w zakresie dostaw paliwa lotniczego w ramach spółki LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.

(7) Spółka celowa powołana w związku ze współpracą spółek LOTOS Petrobaltic S.A. oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. w ramach zagospodarowania złóż B-4 i B-6.
W 2014 roku zmiana procentowego udziału Grupy we własności jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k. wynikała z wpłaty wniesionego przez spółkę CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. („CalEnergy”) wkładu pieniężnego w wysokości 10.183 tys. zł zgodnie z aktem notarialnym z dnia 21 sierpnia 2013 roku oraz z podwyższenia umówionych wkładów komandytariuszy: spółki CalEnergy oraz spółki LOTOS Petrobaltic S.A. Podwyższenie umówionych wkładów nastąpiło przez wniesienie wkładów pieniężnych w następującej wysokości: spółka CalEnergy w kwocie 44.205 tys. zł (podwyższenie wkładu z kwoty 21.865 tys. zł do kwoty 66.071 tys. zł), spółka LOTOS Petrobaltic S.A. o 348 tys. zł (podwyższenie wkładu z kwoty 52.300 tys. zł do kwoty 52.648 tys. zł). W związku z powyższym procentowy udział we własności jednostki na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do sumy wszystkich wniesionych na dzień 31 grudnia 2014 roku wkładów prezentował się następująco: Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz) (0,001%); LOTOS Petrobaltic S.A. (Komandytariusz) (62,403%); CalEnergy (Komandytariusz) (37,596%). W rozumieniu regulacji MSSF spółki: Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k oraz Baltic Gas Sp. z o.o. są podmiotami współkontrolowanymi (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11) przez Grupę (patrz nota 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013).

(8) Na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodnie z MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” udziały w spółce UAB Minijos Nafta zostały wycenione metodą praw własności. Ujęcie to zostało zastosowane retrospektywnie. W zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku spółka była konsolidowana metodą proporcjonalną.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część