Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

3. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, „sprawozdanie finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2014 roku. Biorąc pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską dla roku 2014, z wyjątkiem zasad, które zostały zmienione lub wprowadzone w wyniku zastosowania nowych regulacji MSSF dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2014 roku lub później, (patrz nota 4).

W okresach rozpoczynających się w dniu i po 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską („UE”) i zastosowane przez Spółkę:

  • MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
  • MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
  • MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
  • MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” - wersja z 2011 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
  • MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - wersja z 2011 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
  • Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja: kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
  • Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 „Przepisy przejściowe” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
  • Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27„Jednostki inwestycyjne” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
  • Zmiany do MSR 39 „Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń” wydane w dniu 27 czerwca 2013 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
  • Zmiany w MSR 36 „Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych” wydane 29 maja 2013 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później).

Standardem, który w istotny sposób wpłynął na zmianę stosowanych przez Grupę polityk rachunkowości, opisanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013 (w szczególności w notach 7.11 oraz 7.30) jest nowy standard MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”.  Zastąpił on dotychczas obowiązujące regulacje MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach” i SKI-13 „Wspólnie kontrolowane jednostki – niepieniężny wkład wspólników”. 

Wspólne ustalenia umowne zostały zdefiniowane w MSSF 11 jako umowa, w ramach której dwie lub więcej stron prowadzą działalność gospodarczą podlegającą wspólnej kontroli, natomiast wspólna kontrola występuje wyłącznie wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnych działań w ramach porozumienia wymagają jednogłośnej zgody wszystkich stron. 

MSSF 11 wyróżnia dwa rodzaje wspólnych ustaleń umownych: wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia, a kryterium podziału oparto na różnych prawach i obowiązkach stron porozumień. 

Jeśli wspólna inicjatywa daje stronom współkontrolującym prawa do jej aktywów netto, to mowa o wspólnym przedsięwzięciu (z ang. „joint ventures”), które co do zasady realizowane jest poprzez utworzenie przez inwestorów odrębnej jednostki (z ang. „vehicle”). Na dzień 31 grudnia 2014 roku do tego typu przedsięwzięć Grupy zaliczyć należy działającą w segmencie produkcji i handlu współkontrolowaną jednostkę LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o., a także jednostki w segmencie wydobywczym: Baltic Gas Sp. z o.o. oraz Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k., jak również UAB Minijos Nafta.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku wszystkie wspólne ustalenia umowne spełniające definicję wspólnego przedsięwzięcia podlegają wycenie metodą praw własności. Obowiązujące przepisy MSSF 11 nie przewidują już bowiem możliwości zastosowania tzw. metody proporcjonalnej, obowiązującej w poprzednich latach. Zasady wyceny udziałów metodą praw własności, a także konsolidowania jednostek wyeliminowaną obecnie metodą proporcjonalną zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w nocie 7.11.

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa ujęła udziały w spółce UAB Minijos Nafta metodą praw własności (w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych za okresy zakończone przed dniem 1 stycznia 2014 roku spółka ta konsolidowana była metodą proporcjonalną) oraz w spółkach LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o., Baltic Gas Sp. z o.o. i Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k.

Wspólne ustalenia umowne, w ramach których strony współkontrolujące posiadają prawa do aktywów i obowiązki dotyczące zobowiązań określa się wspólnymi działaniami / operacjami (z ang. „joint operations”). Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa posiadała udziały we wspólnych działaniach realizowanych w segmencie wydobywczym przez należącą do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. - norweską spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS.

Zgodnie z MSSF 11 Grupa bezpośrednio ujmuje w księgach swój udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach związanych ze wspólnymi działaniami w Norwegii, co zostało odzwierciedlone w odpowiednich pozycjach niniejszego sprawozdania skonsolidowanego. Przed dniem 1 stycznia 2014 roku działalność w Norwegii rozliczana była na zasadach obowiązujących dla wspólnych przedsięwzięć definiowanych zgodnie z MSR 31 jako wspólnie kontrolowane aktywa i zobowiązania, co opisano w nocie 7.30 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. Zastosowanie MSSF 11 nie spowodowało tu konieczności przekształceń i zmian danych porównawczych Grupy dotyczących tego obszaru działalności ze względu na zbieżność obecnych i poprzednio obowiązujących regulacji MSSF dotyczących rozliczania tego rodzaju współkontrolowanych operacji. 

Niezależnie od zmian zasad rachunkowości wynikających z wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2014 nowych regulacji MSSF,  Zarząd zwraca uwagę, że w związku z tym, iż w okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku Grupa uzyskała po raz pierwszy przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego w Norwegii, dokonano wyboru i zatwierdzenia nowych zasad rachunkowości w zakresie ich ujmowania i wyceny (patrz nota 7). Osiągnięte w okresie sprawozdawczym przychody z tego tytułu pochodziły z produkcji gazu ziemnego ze złóż Skirne, Vale oraz Atla, w których udziały Grupa nabyła 30 grudnia 2013 roku (patrz nota 13 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 - „Informacja dotycząca nabycia udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych i poszukiwawczych – Heimdal”). 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i walutą prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski („złoty”, „zł”, „PLN”). Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych i wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część