Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

37. Istotne zdarzenia następujące po dniu kończącym okres sprawozdawczy

  • W dniu 9 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował: (i) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 129.873.362 zł do kwoty 184.873.362 zł w drodze emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, której treść została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 8 września 2014 roku („Uchwała Emisyjna”) oraz (ii) zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie Uchwały Emisyjnej.

    Na dzień 9 stycznia 2015 roku ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz akcji serii D, wynosi 184.873.362 głosów, natomiast kapitał zakładowy jest reprezentowany przez 184.873.362 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: (i) 78.700.000 akcji serii A; (ii) 35.000.000 akcji serii B; (iii) 16.173.362 akcji serii C oraz (iv) 55.000.000 akcji serii D.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część