Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

36. Informacje o podmiotach powiązanych

36.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa posiada udziały

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2014
 
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności    
Sprzedaż 456.244 20.103
Zakupy 510 1.032
Zakupy rzeczowych aktywów trwałych 14 -
Przychody z tytułu odsetek 2 -
w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2014
 
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
1 stycznia 2013
(dane przekształcone)
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności        
Należności 18 23.318 16.670 5.014
Zobowiązania 30 208 215 276

W roku 2014 i 2013 Grupa przeprowadzała istotne transakcje ze spółką LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. głównie z tytułu sprzedaży paliwa lotniczego. Łączna wartość tych transakcji w roku 2014 wynosiła 455.578 tys. zł (w 2013 roku: 19.533 tys. zł). Na dzień 31 grudnia 2014 roku saldo nierozliczonych należności z tytułu powyższych transakcji wynosiło 23.291 tys. zł (31 grudnia 2013: 16.321 tys. zł). 

Ponadto w 2013 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. (segment wydobywczy), jako drugi komandytariusz spółki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. podwyższyła swój wkład w ww. spółce pokrywając go między innymi aportem aktywów trwałych związanych ze złożami B-4, B-6 w kwocie 51.700 tys. zł.

Podstawowe informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć, w których Grupa posiada udziały przedstawiono w nocie 2, a dodatkowe ujawnienia na temat wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności wykazano w nocie 16.

36.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Grupą

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A. W latach 2013 i 2014 nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Skarbem Państwa.

36.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ

W roku 2014 Grupa przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Skarb Państwa, których łączna wartość była istotna. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy. Transakcje dotyczyły głównie sprzedaży paliw, sprzedaży i zakupu usług magazynowania, zakupu usług transportowych, energii, gazu ziemnego oraz innych paliw.

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
Sprzedaż 640.112 353.978
Zakupy 1.447.552 1.649.885
w tysiącach złotych 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Należności 27.205 39.231
Zobowiązania 134.198 241.626

36.3 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
Zarząd    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 1.346 1.580
- wypłacona nagroda roczna - 249 (1)
- nagrody jubileuszowe 57 41
Zarząd – jednostki zależne (2)    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 3.646 3.562
Rada Nadzorcza    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 228 246
Razem (3) 5.220 5.388

(1) Wypłacone w 2013 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2012.

(2) Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych.

(3) Wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Pozostałe świadczenia pracownicze
w tysiącach złotych 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Zarząd    
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 631 522
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej (1) 156 311
Razem 787 833

(1) Zgodnie z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa).

W roku 2014 oraz 2013 Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, nie wystąpiły inne znaczące transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Grupa LOTOS S.A. nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania ze Spółką lub z podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS.

36.4 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej

Wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej (za wyjątkiem członków Zarządu Spółki)
w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 26.918 30.187
- wypłacona nagroda roczna 3.331 (1) 5.606 (2)

(1) Wypłacone w 2014 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2013.

(2) Wypłacone w 2013 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2012.

Pozostałe świadczenia pracownicze
w tysiącach złotych 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 12.190 8.886
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej 3.875 7.163
Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze 31 6
Razem 16.096 16.055

Ponadto w roku 2014 Grupa udzieliła członkom głównej kadry kierowniczej pożyczki w kwocie 30 tys. zł. W roku 2013 Grupa nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom głównej kadry kierowniczej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część