Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

16. Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

Grupa posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności, do których należą:
  • Umowa joint venture Grupy LOTOS S.A. z BP Europe SE na prowadzenie działalności w zakresie dostaw paliwa lotniczego przez spółkę LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.
  • Umowa współpracy spółek LOTOS Petrobaltic S.A. oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. w zakresie zagospodarowania i eksploatacji złóż gazokondensatowych B-4 i B-6 na Morzu Bałtyckim realizowana poprzez spółki celowe Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz).
  • Wspólne przedsięwzięcie w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej na terytorium Litwy realizowane w formie spółki UAB Minijos Nafta.

Podstawowe informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności opisano w nocie 2.

  Procentowy udział Grupy
we własności jednostek
Wartość bilansowa udziałów
(w tysiącach złotych)
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013  1 stycznia 2013 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 1
stycznia 2013
Segment produkcji i handlu            
LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. 50,00% 50,00% - 14.551 14.419 -
Segment wydobywczy (GK LOTOS Petrobaltic S.A.)            
Baltic Gas Sp. z o.o. 49,99% 49,99% - 12 7 -
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (1) 62,40% 81,68% - 51.433 51.796 -
UAB Minijos Nafta 49,99% 49,99% 49,98% 33.603 63.576 85.214
Razem       99.599 129.798 85.214

(1) Udział we własności jednostki ustalono na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do sumy wszystkich wkładów na dzień 31 grudnia 2014 roku:

  • Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz) 0,001%, (31 grudnia 2013: 0,002%),
  • LOTOS Petrobaltic S.A. (Komandytariusz) 62,403% (31 grudnia 2013: 81,693%),
  • CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. („CalEnergy”) (Komandytariusz) 37,596% (31 grudnia 2013:18,305%).

Procentowy udział Grupy we własności jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k.  pośrednio współkontrolowanej wynosi 62,40% (31 grudnia 2013: 81,68%).

w tysiącach złotych Udział Grupy w wynikach netto jednostek
za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
Segment produkcji i handlu    
LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. 185 (488)
Segment wydobywczy (GK LOTOS Petrobaltic S.A.)    
Baltic Gas Sp. z o.o. (25) (15)
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (1) (711) (505)
UAB Minijos Nafta (23.914) (2) (17.123)
Razem (24.465) (18.131)

(1) W umowie spółki określono uczestniczenie wspólników w zyskach i stratach spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. w następujący sposób:

  • Baltic Gas Sp. z o.o. posiada 0,001% udziału w zyskach i 100% w stratach,
  • LOTOS Petrobaltic S.A. posiada 50,9995% udziału w zyskach
  • CalEnergy posiada  48,9995% udziału w zyskach.

W związku z powyższym, w rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11) przez Grupę (patrz nota 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013).

(2) W tym wartość odpisu aktualizującego udziały w spółce UAB Minijos Nafta w kwocie 21.983 tys. zł (18.118 tys. LTL), patrz nota 16.1.

16.1 Zmiana stanu udziałów we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności

Segment produkcji i handlu

LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
Stan na początek okresu 14.419 -
Cena nabycia - 14.907
Udział w zysku/(stracie) netto 185 (488)
Udział w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto (straty aktuarialne z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia) (30) -
Udział w stratach z tytułu transakcji wewnątrzgrupowych (23) -
Stan na koniec okresu 14.551 14.419
Segment wydobywczy (GK LOTOS Petrobaltic S.A.)

Baltic Gas Sp. z o.o.

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
Stan na początek okresu 7 -
Objęcie konsolidacją - 5
Podwyższenie kapitału 30 20
Sprzedaż udziałów - (3)
Udział w stracie netto (25) (15)
Stan na koniec okresu 12 7

W dniu 10 kwietnia 2014 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki Baltic Gas Sp. z o.o. z dotychczasowej kwoty 45 tys. zł do kwoty 105 tys. zł, tj. o kwotę 60 tys. zł, przez ustanowienie 1.200 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały zostały pokryte gotówką i objęte przez dotychczasowych Wspólników spółki, tj. LOTOS Petrobaltic S.A. oraz CalEnergy. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. objęła 600 udziałów o łącznej wartości nominalnej 30 tys. zł. Wydatki w kwocie 30 tys. zł z tytułu wniesionego wkładu pieniężnego przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. wykazano w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w pozycji  Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności. Podwyższenie zostało zarejestrowane w dniu 27 maja 2014 roku.

Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k.

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
Stan na początek okresu   51.796 -
Objęcie konsolidacją   - 5
Wniesione wkłady:   - 52.296
  - aport nakładów na zagospodarowanie złóż B-4, B-6   - 51.700
  - wkład pieniężny   - 428
  - wkład niepokryty   - 168
Podwyższenie kapitału 2 348 -
Udział w stracie netto   (711) (505)
Stan na koniec okresu   51.433 51.796

W 2014 roku wydatki z tytułu wniesionych wkładów pieniężnych do spółki Baltic Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. wyniosły łącznie 309 tys. zł, z czego kwota 168 tys. zł dotyczyła wniesionych wkładów w roku 2013. Wydatki z tytułu ww. wkładów wykazano w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w pozycji  Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa wykazywała zobowiązania z tytułu podwyższenia wniesionych wkładów w 2014 roku w kwocie 207 tys. zł.

UAB Minijos Nafta

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Stan na początek okresu 63.576 85.214
Wypłata dywidendy (7.280) (6.098)
Udział w stracie netto: (23.914) (17.123)
  - udział w stracie netto wspólnego przedsięwzięcia (1.931) (17.123)
  - odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu (21.983) -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 1.221 1.583
Stan na koniec okresu 33.603 63.576

Na dzień 31 grudnia 2014 roku przeprowadzono test na utratę wartości udziałów spółki UAB Minijos Nafta (GK AB LOTOS Geonafta). Grupa ustaliła wartość odzyskiwalną testowanych aktywów na poziomie ich wartości użytkowej oszacowanej metodą zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych.

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwanej testowanych aktywów są zbieżne z założeniami przyjętymi do ustalenia wartości odzyskiwanej testowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku poszczególnych licencji produkcyjnych związanych z koncesjami litewskimi w spółkach GK AB LOTOS Geonafta: AB LOTOS Geonafta (złoża Girkaliai, Kretinga, Nausodis) oraz UAB Manifoldas (złoża Vėžaičiai, Ližiai, Ablinga), patrz nota 15.1.2.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości Grupa dokonała odpisu aktualizującego udziały spółki UAB Minijos Nafta w łącznej wysokości 21.983 tys. zł (18.118 tys. LTL). W skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów dokonany odpis z tytułu utraty wartości udziałów został ujęty w pozycji Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności.

16.2 Skrócone informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
w tysiącach złotych
LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
za rok zakończony 31 grudnia 2014
Przychody ze sprzedaży 478.279 - - 57.212
Koszt własny sprzedaży (457.504) - (626) (47.228)
Zysk/(Strata) na sprzedaży 20.775 - (626) 9.984
Koszty sprzedaży (15.849) - - (1.088)
Koszty ogólnego zarządu (4.347) (50) (615) (14.488)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (netto) 56 - (123) (148)
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 635 (50) (1.364) (5.740)
Przychody i koszty finansowe (netto) (137) - (58) 289
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 498 (50) (1.422) (5.451)
Podatek dochodowy (129) - - 1.076
Zysk/(Strata) netto 369 (50) (1.422) (4.375)
Amortyzacja (779) - (626) (10.900)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
w tysiącach złotych
LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
za rok zakończony 31 grudnia 2013
Przychody ze sprzedaży 19.478 - - 76.354
Koszt własny sprzedaży (19.103) - (530) (68.810)
Zysk/(Strata) na sprzedaży 375 - (530) 7.544
Koszty sprzedaży (1.108) - - (1.120)
Koszty ogólnego zarządu (388) (30) (479) (9.614)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (netto) (3) - - (37.022)
Strata operacyjna (1.124) (30) (1.009) (40.212)
Przychody i koszty finansowe (netto) (36) - - (640)
Strata przed opodatkowaniem (1.160) (30) (1.009) (40.852)
Podatek dochodowy 184 - - 6.606
Strata netto (976) (30) (1.009) (34.246)
Amortyzacja (126) - (530) (27.170)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
w tysiącach złotych
Nota LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
31 grudnia 2014
Aktywa trwałe   11.598 1 97.869 122.455
Aktywa obrotowe, w tym:   37.046 25 7.596 13.401
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   6.220 9 3.375 2.791
Aktywa razem   48.644 26 105.465 135.856
Zobowiązania długoterminowe   5.081 - - 18.031
Zobowiązania krótkoterminowe   27.888 2 23.859 5.889
Zobowiązania razem   32.969 2 23.859 23.920
Aktywa netto   15.675 24 81.606 111.936
    50% 49,99% * 49,99%
Udział w aktywach netto   7.838 12 51.433 55.968
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości udziałów   - - - (22.365)
Wycena do wartości godziwej   6.736 (1) - - -
Eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych   (23) - - -
Udział we wspólnych przedsięwzięciach 16 14.551 12 51.433 33.603
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
w tysiącach złotych
Nota LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
31 grudnia 2013
Aktywa trwałe   12.013 1 67.750 127.458
Aktywa obrotowe, w tym:   27.213 15 3.032 29.420
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   4.327 10 740 15.694
Aktywa razem   39.226 16 70.782 156.878
Zobowiązania długoterminowe   5.186 - - 23.282
Zobowiązania krótkoterminowe   18.675 2 7.975 6.444
Zobowiązania razem   23.861 2 7.975 29.726
Aktywa netto   15.365 14 62.807 127.152
    50% 49,99% * 49,99%
Udział w aktywach netto   7.683 7 51.796 63.576
Wycena do wartości godziwej   6.736 (1) - - -
Udział we wspólnych przedsięwzięciach 16 14.419 7 51.796 63.576

* W rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11) przez Grupę (patrz nota 16, powyżej).

(1) Kwota zysku z wyceny zachowanej inwestycji w poprzednio kontrolowanej przez Grupę jednostce do jej wartości godziwej na dzień utraty kontroli w wysokości 6.736 tys. zł (patrz nota 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013).

Informacje o transakcjach ze wspólnymi przedsięwzięciami, w których Grupa posiada udziały przedstawiono w nocie 36.1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część